ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 82)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

సవర్గతః స తు రాజేన్థ్రొ నివసన థేవ సథ్మని

పూజితస తరిథశైః సాధ్యైర మరుథ్భిర వసుభిస తదా

2 థేవలొకాథ బరహ్మలొకం సంచరన పుణ్యకృథ వశీ

అవసత పృదివీపాలొ థీర్ఘకాలమ ఇతి శరుతిః

3 స కథా చిన నృపశ్రేష్ఠొ యయాతిః శక్రమ ఆగమత

కదాన్తే తత్ర శక్రేణ పృష్టః స పృదివీపతిః

4 [షక్ర]

యథా స పూరుస తవ రూపేణ రాజఞ; జరాం గృహీత్వా పరచచార భూమౌ

తథా రాజ్యం సంప్రథాయైవ తస్మై; తవయా కిమ ఉక్తః కదయేహ సత్యమ

5 [య]

గఙ్గాయమునయొర మధ్యే కృత్స్నొ ఽయం విషయస తవ

మధ్యే పృదివ్యాస తవం రాజా భరాతరొ ఽనత్యాధిపాస తవ

6 అక్రొధనః కరొధనేభ్యొ విశిష్టస; తదా తితిక్షుర అతితిక్షొర విశిష్టః

అమానుషేభ్యొ మానుషాశ చ పరధానా; విథ్వాంస తదైవావిథుషః పరధానః

7 ఆక్రుశ్యమానొ నాక్రొశేన మన్యుర ఏవ తితిక్షతః

ఆక్రొష్టారం నిర్థహతి సుకృతం చాస్య విన్థతి

8 నారుం తుథః సయాన న నృశంసవాథీ; న హీనతః పరమ అభ్యాథథీత

యయాస్య వాచా పర ఉథ్విజేత; న తాం వథేథ రుశతీం పాపలొక్యమ

9 అరుం తుథం పురుషం రూక్షవాచం; వాక కణ్టకైర వితుథన్తం మనుష్యాన

విథ్యాథ అలక్ష్మీకతమం జనానాం; ముఖే నిబథ్ధాం నిరృతిం వహన్తమ

10 సథ్భిః పురస్తాథ అభిపూజితః సయాత; సథ్భిస తదా పృష్ఠతొ రక్షితః సయాత

సథాసతామ అతివాథాంస తితిక్షేత; సతాం వృత్తం చాథథీతార్య వృత్తః

11 వాక సాయకా వథనాన నిష్పతన్తి; యైర ఆహతః శొచతి రార్త్య అహాని

పరస్య వా మర్మసు యే పతన్తి; తాన పణ్డితొ నావసృజేత పరేషు

12 న హీథృశం సంవననం తరిషు లొకేషు విథ్యతే

యదా మైత్రీ చ భూతేషు థానం చ మధురా చ వాక

13 తస్మాత సాన్త్వం సథా వాచ్యం న వాచ్యం పరుషం కవ చిత

పూజ్యాన సంపూజయేథ థథ్యాన న చ యాచేత కథా చన