ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 81)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

ఏవం స నాహుషొ రాజా యయాతిః పుత్రమ ఈప్సితమ

రాజ్యే ఽభిషిచ్య ముథితొ వానప్రస్దొ ఽభవన మునిః

2 ఉషిత్వా చ వనేవాసం బరాహ్మణైః సహ సంశ్రితః

ఫలమూలాశనొ థాన్తొ యదా సవర్గమ ఇతొ గతః

3 స గతః సురవాసం తం నివసన ముథితః సుఖమ

కాలస్య నాతిమహతః పునః శక్రేణ పాతితః

4 నిపతన పరచ్యుతః సవర్గాథ అప్రాప్తొ మేథినీ తలమ

సదిత ఆసీథ అన్తరిక్షే స తథేతి శరుతం మయా

5 తత ఏవ పునశ చాపి గతః సవర్గమ ఇతి శరుతిః

రాజ్ఞా వసుమతా సార్ధమ అష్టకేన చ వీర్యవాన

పరతర్థనేన శిబినా సమేత్య కిల సంసథి

6 [జ]

కర్మణా కేన స థివం పునః పరాప్తొ మహీపతిః

సర్వమ ఏతథ అశేషేణ శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః

కద్యమానం తవయా విప్ర విప్రర్షిగణసంనిధౌ

7 థేవరాజసమొ హయ ఆసీథ యయాతిః పృదివీపతిః

వర్ధనః కురువంశస్య విభావసు సమథ్యుతిః

8 తస్య విస్తీర్ణయశసః సత్యకీర్తేర మహాత్మనః

చరితం శరొతుమ ఇచ్ఛామి థివి చేహ చ సర్వశః

9 [వ]

హన్త తే కదయిష్యామి యయాతేర ఉత్తరాం కదామ

థివి చేహ చ పుణ్యార్దాం సర్వపాపప్రణాశినీమ

10 యయాతిర నాహుషొ రాజా పూరుం పుత్రం కనీయసమ

రాజ్యే ఽభిషిచ్య ముథితః పరవవ్రాజ వనం తథా

11 అన్తేషు స వినిక్షిప్య పుత్రాన యథుపురొగమాన

ఫలమూలాశనొ రాజా వనే సంన్యవసచ చిరమ

12 సంశితాత్మా జితక్రొధస తర్పయన పితృథేవతాః

అగ్నీంశ చ విధివజ జుహ్వన వానప్రస్దవిధానతః

13 అతిదీన పూజయామ ఆస వన్యేన హవిషా విభుః

శిలొఞ్ఛ వృత్తిమ ఆస్దాయ శేషాన్న కృతభొజనః

14 పూర్ణం వర్షసహస్రం స ఏవంవృత్తిర అభూన నృపః

అబ్భక్షః శరథస తరింశథ ఆసీన నియతవాన మనాః

15 తతశ చ వాయుభక్షొ ఽభూత సంవత్సరమ అతన్థ్రితః

పఞ్చాగ్నిమధ్యే చ తపస తేపే సంవత్సరం నృపః

16 ఏకపాథస్దితశ చాసీత షణ మాసాన అనిలాశనః

పుణ్యకీర్తిస తతః సవర్గం జగామావృత్య రొథసీ