ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 80)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

పౌరవేణాద వయసా యయాతిర నహుషాత్మజః

పరీతియుక్తొ నృపశ్రేష్ఠశ చచార విషయాన పరియాన

2 యదాకామం యదొత్సాహం యదాకాలం యదాసుఖమ

ధర్మావిరుథ్ధాన రాజేన్థ్రొ యదార్హతి స ఏవ హి

3 థేవాన అతర్పయథ యజ్ఞైః శరాథ్ధైస తథ్వత పితౄన అపి

థీనాన అనుగ్రహైర ఇష్టైః కామైశ చ థవిజసత్తమాన

4 అతిదీన అన్నపానైశ చ విశశ చ పరిపాలనైః

ఆనృశంస్యేన శూథ్రాంశ చ థస్యూన సంనిగ్రహేణ చ

5 ధర్మేణ చ పరజాః సర్వా యదావథ అనురఞ్జయన

యయాతిః పాలయామ ఆస సాక్షాథ ఇన్థ్ర ఇవాపరః

6 స రాజా సింహవిక్రాన్తొ యువా విషయగొచరః

అవిరొధేన ధర్మస్య చచార సుఖమ ఉత్తమమ

7 స సంప్రాప్య శుభాన కామాంస తృప్తః ఖిన్నశ చ పార్దివః

కాలం వర్షసహస్రాన్తం సస్మార మనుజాధిపః

8 పరిసంఖ్యాయ కాలజ్ఞః కలాః కాష్ఠాశ చ వీర్యవాన

పూర్ణం మత్వా తతః కాలం పూరుం పుత్రమ ఉవాచ హ

9 యదాకామం యదొత్సాహం యదాకాలమ అరింథమ

సేవితా విషయాః పుత్ర యౌవనేన మయా తవ

10 పూరొ పరీతొ ఽసమి భథ్రం తే గృహాణేథం సవయౌవనమ

రాజ్యం చైవ గృహాణేథం తవం హి మే పరియకృత సుతః

11 పరతిపేథే జరాం రాజా యయాతిర నాహుషస తథా

యౌవనం పరతిపేథే చ పూరుః సవం పునర ఆత్మనః

12 అభిషేక్తు కామం నృపతిం పూరుం పుత్రం కనీయసమ

బరాహ్మణ పరముఖా వర్ణా ఇథం వచనమ అబ్రువన

13 కదం శుక్రస్య నప్తారం థేవ యాన్యాః సుతం పరభొ

జయేష్ఠం యథుమ అతిక్రమ్య రాజ్యం పూరొః పరథాస్యసి

14 యథుర జయేష్ఠస తవ సుతొ జాతస తమ అను తుర్వసుః

శర్మిష్ఠాయాః సుతొ థరుహ్యుస తతొ ఽనుః పూరుర ఏవ చ

15 కదం జయేష్ఠాన అతిక్రమ్య కనీయాన రాజ్యమ అర్హతి

ఏతత సంబొధయామస తవాం ధర్మం తవమ అనుపాలయ

16 [య]

బరాహ్మణ పరముఖా వర్ణాః సర్వే శృణ్వన్తు మే వచః

జయేష్ఠం పరతి యదా రాజ్యం న థేయం మే కదం చన

17 మమ జయేష్ఠేన యథునా నియొగొ నానుపాలితః

పరతికూలః పితుర యశ చ న సపుత్రః సతాం మతః

18 మాతాపిత్రొర వచనకృథ ధితః పద్యశ చ యః సుతః

సపుత్రః పుత్రవథ యశ చ వర్తతే పితృమాతృషు

19 యథునాహమ అవజ్ఞాతస తదా తుర్వసునాపి చ

థరుహ్యునా చానునా చైవ మయ్య అవజ్ఞా కృతా భృశమ

20 పూరుణా మే కృతం వాక్యం మానితశ చ విశేషతః

కనీయాన మమ థాయాథొ జరా యేన ధృతా మమ

మమ కామః స చ కృతః పూరుణా పుత్ర రూపిణా

21 శుక్రేణ చ వరొ థత్తః కావ్యేనొశనసా సవయమ

పుత్రొ యస తవానువర్తేత స రాజా పృదివీపతిః

భవతొ ఽనునయామ్య ఏవం పూరూ రాజ్యే ఽభిషిచ్యతామ

22 [పరకృతయహ]

యః పుత్రొ గుణసంపన్నొ మాతాపిత్రొర హితః సథా

సర్వమ అర్హతి కల్యాణం కనీయాన అపి స పరభొ

23 అర్హః పూరుర ఇథం రాజ్యం యః సుతః పరియకృత తవ

వరథానేన శుక్రస్య న శక్యం వక్తుమ ఉత్తరమ

24 [వ]

పౌరజానపథైస తుష్టైర ఇత్య ఉక్తొ నాహుషస తథా

అభ్యషిఞ్చత తతః పూరుం రాజ్యే సవే సుతమ ఆత్మజమ

25 థత్త్వా చ పూరవే రాజ్యం వనవాసాయ థీక్షితః

పురాత స నిర్యయౌ రాజా బరాహ్మణైస తాపసైః సహ

26 యథొస తు యాథవా జాతాస తుర్వసొర యవనాః సుతాః

థరుహ్యొర అపి సుతా భొజా అనొస తు మలేచ్ఛ జాతయః

27 పూరొస తు పౌరవొ వంశొ యత్ర జాతొ ఽసి పార్దివ

ఇథం వర్షసహస్రాయ రాజ్యం కారయితుం వశీ