ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 79)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

జరాం పరాప్య యయాతిస తు సవపురం పరాప్య చైవ హ

పుత్రం జయేష్ఠం వరిష్ఠం చ యథుమ ఇత్య అబ్రవీథ వచః

2 జరా వలీ చ మాం తాత పలితాని చ పర్యగుః

కావ్యస్యొశనసః శాపాన న చ తృప్తొ ఽసమి యౌవనే

3 తవం యథొ పరతిపథ్యస్వ పాప్మానం జరయా సహ

యౌవనేన తవథీయేన చరేయం విషయాన అహమ

4 పూర్ణే వర్షసహస్రే తు పునస తే యౌవనం తవ అహమ

థత్త్వా సవం పరతిపత్స్యామి పాప్మానం జరయా సహ

5 [యథు]

సితశ్మశ్రుశిరా థీనొ జరయా శిదిలీ కృతః

వలీ సంతతగాత్రశ చ థుర్థర్శొ థుర్బలః కృశః

6 అశక్తః కార్యకరణే పరిభూతః స యౌవనైః

సహొపజీవిభిశ చైవ తాం జరాం నాభికామయే

7 [య]

యత తవం మే హృథయాజ జాతొ వయః సవం న పరయచ్ఛసి

తస్మాథ అరాజ్యభాక తాత పరజా తే వై భవిష్యతి

8 తుర్వసొ పరతిపథ్యస్వ పాప్మానం జరయా సహ

యౌవనేన చరేయం వై విషయాంస తవ పుత్రక

9 పూర్ణే వర్షసహస్రే తు పునర థాస్యామి యౌవనమ

సవం చైవ పరతిపత్స్యామి పాప్మానం జరయా సహ

10 [తు]

న కామయే జరాం తాత కామభొగ పరణాశినీమ

బలరూపాన్త కరణీం బుథ్ధిప్రాణవినాశినీమ

11 [య]

యత తవం మే హృథయాజ జాతొ వయః సవం న పరయచ్ఛసి

తస్మాత పరజా సముచ్ఛేథం తుర్వసొ తవ యాస్యతి

12 సంకీర్ణాచార ధర్మేషు పరతిలొమ చరేషు చ

పిశితాశిషు చాన్త్యేషు మూఢ రాజా భవిష్యసి

13 గురు థారప్రసక్తేషు తిర్యగ్యొనిగతేషు చ

పశుధర్మిషు పాపేషు మలేచ్ఛేషు పరభవిష్యసి

14 [వ]

ఏవం స తుర్వసం శప్త్వా యయాతిః సుతమ ఆత్మనః

శర్మిష్ఠాయాః సుతం థరుహ్యుమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

15 థరుహ్యొ తవం పరతిపథ్యస్వ వర్ణరూపవినాశినీమ

జరాం వర్షసహస్రం మే యౌవనం సవం థథస్వ చ

16 పూర్ణే వర్షసహస్రే తు పరతిథాస్యామి యౌవనమ

సవం చాథాస్యామి భూయొ ఽహం పాప్మానం జరయా సహ

17 [థరు]

న గజం న రదం నాశ్వం జీర్ణొ భుఙ్క్తే న చ సత్రియమ

వాగ భఙ్గశ చాస్య భవతి తజ జరాం నాభికామయే

18 [య]

యత తవం మే హృథయాజ జాతొ వయః సవం న పరయచ్ఛసి

తస్మాథ థరుహ్యొ పరియః కామొ న తే సంపత్స్యతే కవ చిత

19 ఉడుప పలవ సంతారొ యత్ర నిత్యం భవిష్యతి

అరాజా భొజశమ్బ్థం తవం తత్రావాప్స్యసి సాన్వయః

20 అనొ తవం పరతిపథ్యస్వ పాప్మానం జరయా సహ

ఏకం వర్షసహస్రం తు చరేయం యౌవనేన తే

21 [ఆను]

జీర్ణః శిశువథ ఆథత్తే ఽకాలే ఽననమ అశుచిర యదా

న జుహొతి చ కాలే ఽగనిం తాం జరాం నాభికామయే

22 [య]

యత తవం మే హృథయాజ జాతొ వయః సవం న పరయచ్ఛసి

జరా థొషస తవయొక్తొ ఽయం తస్మాత తవం పరతిపత్స్యసే

23 పరజాశ చ యౌవనప్రాప్తా వినశిష్యన్త్య అనొ తవ

అగ్నిప్రస్కన్థన పరస తవం చాప్య ఏవం భవిష్యసి

24 పురొ తవం మే పరియః పుత్రస తవం వరీయాన భవిష్యసి

జరా వలీ చ మే తాత పలితాని చ పర్యగుః

కావ్యస్యొశనసః శాపాన న చ తృప్తొ ఽసమి యౌవనే

25 పురొ తవం పరతిపథ్యస్వ పాప్మానం జరయా సహ

కం చిత కాలం చరేయం వై విషయాన వయసా తవ

26 పూర్ణే వర్షసహస్రే తు పరతిథాస్యామి యౌవనమ

సవం చైవ పరతిపత్స్యామి పాప్మానం జరయా సహ

27 [వ]

ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ పూరుః పితరమ అఞ్జసా

యదాత్ద మాం మహారాజ తత కరిష్యామి తే వచః

28 పరతిపత్స్యామి తే రాజన పాప్మానం జరయా సహ

గృహాణ యౌవనం మత్తశ చర కామాన యదేప్సితాన

29 జరయాహం పరతిచ్ఛన్నొ వయొ రూపధరస తవ

యౌవనం భవతే థత్త్వా చరిష్యామి యదాత్ద మామ

30 [య]

పూరొ పరీతొ ఽసమి తే వత్స పరీతశ చేథం థథామి తే

సర్వకామసమృథ్ధా తే పరజా రాజ్యే భవిష్యతి