ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 78)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

శరుత్వా కుమారం జాతం తు థేవ యానీ శుచిస్మితా

చిన్తయామ ఆస థుఃఖార్తా శర్మిష్ఠాం పరతి భారత

2 అభిగమ్య చ శర్మిష్ఠాం థేవ యాన్య అబ్రవీథ ఇథమ

కిమ ఇథం వృజినం సుభ్రు కృతం తే కామలుబ్ధయా

3 [షర]

ఋషిర అభ్యాగతః కశ చిథ ధర్మాత్మా వేథపారగః

స మయా వరథః కామం యాచితొ ధర్మసంహితమ

4 నాహమ అన్యాయతః కామమ ఆచరామి శుచిస్మితే

తస్మాథ ఋషేర మమాపత్యమ ఇతి సత్యం బరవీమి తే

5 [థేవ]

శొభనం భీరు సత్యం చేథ అద స జఞాయతే థవిజః

గొత్ర నామాభిజనతొ వేత్తుమ ఇచ్ఛామి తే థవిజమ

6 [షర]

ఓజసా తేజసా చైవ థీప్యమానం రవిం యదా

తం థృష్ట్వా మమ సంప్రష్టుం శక్తిర నాసీచ ఛుచి సమితే

7 [థేవ]

యథ్య ఏతథ ఏవం శర్మిష్ఠే న మనుర విథ్యతే మమ

అపత్యం యథి తే లబ్ధం జయేష్ఠాచ ఛరేష్ఠాచ చ వై థవిజాత

8 [వ]

అన్యొన్యమ ఏవమ ఉక్త్వా చ సంప్రహస్య చ తే మిదః

జగామ భార్గవీ వేశ్మ తద్యమ ఇత్య ఏవ జజ్ఞుషీ

9 యయాతిర థేవ యాన్యాం తు పుత్రావ అజనయన నృపః

యథుం చ తుర్వసుం చైవ శక్ర విష్ణూ ఇవాపరౌ

10 తస్మాథ ఏవ తు రాజర్షేః శర్మిష్ఠా వార్షపర్వణీ

థరుహ్యుం చానుం చ పూరుం చ తరీన కుమారాన అజీజనత

11 తతః కాలే తు కస్మింశ చిథ థేవ యానీ శుచిస్మితా

యయాతి సహితా రాజన నిర్జగామ మహావనమ

12 థథర్శ చ తథా తత్ర కుమారాన థేవరూపిణః

కరీడమానాన సువిశ్రబ్ధాన విస్మితా చేథమ అబ్రవీత

13 కస్యైతే థారకా రాజన థేవపుత్రొపమాః శుభాః

వర్చసా రూపతశ చైవ సథృశా మే మతాస తవ

14 ఏవం పృష్ట్వా తు రాజానం కుమారాన పర్యపృచ్ఛత

కింనామధేయ గొత్రొ వః పుత్రకా బరాహ్మణః పితా

విబ్రూత మే యదాతద్యం శరొతుమ ఇచ్ఛామి తం హయ అహమ

15 తే ఽథర్శయన పరథేశిన్యా తమ ఏవ నృపసత్తమమ

శర్మిష్ఠాం మాతరం చైవ తస్యాచఖ్యుశ చ థారకాః

16 ఇత్య ఉక్త్వా సహితాస తే తు రాజానమ ఉపచక్రముః

నాభ్యనన్థత తాన రాజా థేవ యాన్యాస తథాన్తికే

రుథన్తస తే ఽద శర్మిష్ఠామ అభ్యయుర బాలకాస తతః

17 థృష్ట్వా తు తేషాం బాలానాం పరణయం పార్దివం పరతి

బుథ్ధ్వా చ తత్త్వతొ థేవీ శర్మిష్ఠామ ఇథమ అబ్రవీత

18 మథధీనా సతీ కస్మాథ అకార్షీర విప్రియం మమ

తమ ఏవాసురధర్మం తవమ ఆస్దితా న బిభేషి కిమ

19 [ష]

యథ ఉక్తమ ఋషిర ఇత్య ఏవ తత సత్యం చారుహాసిని

నయాయతొ ధర్మతశ చైవ చరన్తీ న బిభేమి తే

20 యథా తవయా వృతొ రాజా వృత ఏవ తథా మయా

సఖీ భర్తా హి ధర్మేణ భర్తా భవతి శొభనే

21 పూజ్యాసి మమ మాన్యా చ జయేష్ఠా శరేష్ఠా చ బరాహ్మణీ

తవత్తొ ఽపి మే పూజ్యతమొ రాజర్షిః కిం న వేత్ద తత

22 [వ]

శరుత్వా తస్యాస తతొ వాక్యం థేవ యాన్య అబ్రవీథ ఇథమ

రాజన నాథ్యేహ వత్స్యామి విప్రియం మే కృతం తవయా

23 సహసొత్పతితాం శయామాం థృష్ట్వా తాం సాశ్రులొచనామ

తవరితం సకాశం కావ్యస్య పరస్దితాం వయదితస తథా

24 అనువవ్రాజ సంభ్రాన్తః పృష్ఠతః సాన్త్వయన నృపః

నయవర్తత న చైవ సమ కరొధసంరక్తలొచనా

25 అవిబ్రువన్తీ కిం చిత తు రాజానం చారులొచనా

అచిరాథ ఇవ సంప్రాప్తా కావ్యస్యొశనసొ ఽనతికమ

26 సా తు థృష్ట్వైవ పితరమ అభివాథ్యాగ్రతః సదితా

అనన్తరం యయాతిస తు పూజయామ ఆస భార్గవమ

27 [థేవ]

అధర్మేణ జితొ ధర్మః పరవృత్తమ అధరొత్తరమ

శర్మిష్ఠయాతివృత్తాస్మి థుహిత్రా వృషపర్వణః

28 తరయొ ఽసయాం జనితాః పుత్రా రాజ్ఞానేన యయాతినా

థుర్భగాయా మమ థవౌ తు పుత్రౌ తాత బరవీమి తే

29 ధర్మజ్ఞ ఇతి విఖ్యాత ఏష రాజా భృగూథ్వహ

అతిక్రాన్తశ చ మర్యాథాం కావ్యైతత కదయామి తే

30 [షు]

ధర్మజ్ఞః సన మహారాజ యొ ఽధర్మమ అకృదాః పరియమ

తస్మాజ జరా తవామ అచిరాథ ధర్షయిష్యతి థుర్జయా

31 [య]

ఋతుం వై యాచమానాయా భగవన నాన్యచేతసా

థుహితుర థానవేన్థ్రస్య ధర్మ్యమ ఏతత కృతం మయా

32 ఋతుం వై యాచమానాయా న థథాతి పుమాన వృతః

భరూణహేత్య ఉచ్యతే బరహ్మన స ఇహ బరహ్మవాథిభిః

33 అభికామాం సత్రియం యస తు గమ్యాం రహసి యాచితః

నొపైతి స చ ధర్మేషు భరూణహేత్య ఉచ్యతే బుధైః

34 ఇత్య ఏతాని సమీక్ష్యాహం కారణాని భృగూథ్వహ

అధర్మభయసంవిగ్నః శర్మిష్ఠామ ఉపజగ్మివాన

35 [షు]

నన్వ అహం పరత్యవేష్క్యస తే మథధీనొ ఽసి పార్దివ

మిద్యాచారస్య ధర్మేషు చౌర్యం భవతి నాహుష

36 [వ]

కరుథ్ధేనొశనసా శప్తొ యయాతిర నాహుషస తథా

పూర్వం వయః పరిత్యజ్య జరాం సథ్యొ ఽనవపథ్యత

37 [య]

అతృప్తొ యౌవనస్యాహం థేవ యాన్యాం భృగూథ్వహ

పరసాథం కురు మే బరహ్మఞ జరేయం మా విశేత మామ

38 [షు]

నాహం మృషా బరవీమ్య ఏతజ జరాం పరాప్తొ ఽసి భూమిప

జరాం తవ ఏతాం తవమ అన్యస్మై సంక్రామయ యథీచ్ఛసి

39 [య]

రాజ్యభాక స భవేథ బరహ్మన పుణ్యభాక కీర్తిభాక తదా

యొ మే థథ్యాథ వయః పుత్రస తథ భవాన అనుమన్యతామ

40 [షు]

సంక్రామయిష్యసి జరాం యదేష్టం నహుషాత్మజ

మామ అనుధ్యాయ భావేన న చ పాపమ అవాప్స్యసి

41 వయొ థాస్యతి తే పుత్రొ యః స రాజా భవిష్యతి

ఆయుష్మాన కీర్తిమాంశ చైవ బహ్వ అపత్యస తదైవ చ