ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 77)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

యయాతిః సవపురం పరాప్య మహేన్థ్ర పురసంనిభమ

పరవిశ్యాన్తఃపురం తత్ర థేవ యానీం నయవేశయత

2 థేవ యాన్యాశ చానుమతే తాం సుతాం వృషపర్వణః

అశొకవనికాభ్యాశే గృహం కృత్వా నయవేశయత

3 వృతాం థాసీ సహస్రేణ శర్మిష్ఠామ ఆసురాయణీమ

వాసొభిర అన్నపానైశ చ సంవిభజ్య సుసత్కృతామ

4 థేవ యాన్యా తు సహితః స నృపొ నహుషాత్మజః

విజహార బహూన అబ్థాన థేవవన ముథితొ భృశమ

5 ఋతుకాలే తు సంప్రాప్తే థేవ యానీ వరాఙ్గనా

లేభే గర్భం పరదమతః కుమారం చ వయజాయత

6 గతే వర్షసహస్రే తు శర్మిష్ఠా వార్షపర్వణీ

థథర్శ యౌవనం పరాప్తా ఋతుం సా చాన్వచిన్తయత

7 ఋతుకాలశ చ సంప్రాప్తొ న చ మే ఽసతి పతిర వృతః

కిం పరాప్తం కిం ను కర్తవ్యం కిం వా కృత్వా కృతం భవేత

8 థేవ యానీ పరజాతాసౌ వృదాహం పరాప్తయౌవనా

యదా తయా వృతొ భర్తా తదైవాహం వృణొమి తమ

9 రాజ్ఞా పుత్రఫలం థేయమ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః

అపీథానీం స ధర్మాత్మా ఇయాన మే థర్శనం రహః

10 అద నిష్క్రమ్య రాజాసౌ తస్మిన కాలే యథృచ్ఛయా

అశొకవనికాభ్యాశే శర్మిష్ఠాం పరాప్య విష్ఠితః

11 తమ ఏకం రహితే థృష్ట్వా శర్మిష్ఠా చారుహాసినీ

పరత్యుథ్గమ్యాఞ్జలిం కృత్వా రాజానం వాక్యమ అబ్రవీత

12 సొమస్యేన్థ్రస్య విష్ణొర వా యమస్య వరుణస్య వా

తవ వా నాహుష కులే కః సత్రియం సప్రష్టుమ అర్హసి

13 రూపాభిజన శీలైర హి తవం రాజన వేత్ద మాం సథా

సా తవాం యాచే పరసాథ్యాహమ ఋతుం థేహి నరాధిప

14 [య]

వేథ్మి తవాం శీలసంపన్నాం థైత్య కన్యామ అనిన్థితామ

రూపే చ తే న పశ్యామి సూచ్య అగ్రమ అపి నిన్థితమ

15 అబ్రవీథ ఉశనా కావ్యొ థేవ యానీం యథావహమ

న యమ ఆహ్వయితవ్యా తే శయనే వార్షపర్వణీ

16 [షర]

న నర్మ యుక్తం వచనం హినస్తి; న సత్రీషు రాజన న వివాహ కాలే

పరాణాత్యయే సర్వధనాపహారే; పఞ్చానృతాన్య ఆహుర అపాతకాని

17 పృష్టం తు సాక్ష్యే పరవథన్తమ అన్యదా; వథన్తి మిద్యొపహితం నరేన్థ్ర

ఏకార్దతాయాం తు సమాహితాయాం; మిద్యా వథన్తమ అనృతం హినస్తి

18 [య]

రాజా పరమాణం భూతానాం స నశ్యేత మృషా వథన

అర్దకృచ్ఛ్రమ అపి పరాప్య న మిద్యా కర్తుమ ఉత్సహే

19 [షర]

సమావ ఏతౌ మతౌ రాజన పతిః సఖ్యాశ చ యః పతిః

సమం వివాహమ ఇత్య ఆహుః సఖ్యా మే ఽసి పతిర వృతః

20 [య]

థాతవ్యం యాచమానేభ్య ఇతి మే వరతమ ఆహితమ

తవం చ యాచసి మాం కామం బరూహి కిం కరవాణి తే

21 [షర]

అధర్మాత తరాహి మాం రాజన ధర్మం చ పరతిపాథయ

తవత్తొ ఽపత్యవతీ లొకే చరేయం ధర్మమ ఉత్తమమ

22 తరయ ఏవాధనా రాజన భార్యా థాసస తదా సుతః

యత తే సమధిపచ్ఛన్తి యస్య తే తస్య తథ ధనమ

23 థేవ యాన్యా భుజిష్యాస్మి వశ్యా చ తవ భార్గవీ

సా చాహం చ తవయా రాజన భరణీయే భజస్వ మామ

24 [వ]

ఏవమ ఉక్తస తు రాజా స తద్యమ ఇత్య ఏవ జజ్ఞివాన

పూజయామ ఆస శర్మిష్ఠాం ధర్మం చ పరత్యపాథయత

25 సమాగమ్య చ శర్మిష్ఠాం యదాకామమ అవాప్య చ

అన్యొన్యమ అభిసంపూజ్య జగ్మతుస తౌ యదాగతమ

26 తస్మిన సమాగమే సుభ్రూః శర్మిష్ఠా చారు హాసినీ

లేభే గర్భం పరదమతస తస్మాన నృపతిసత్తమాత

27 పరజజ్ఞే చ తతః కాలే రాజన రాజీవలొచనా

కుమారం థేవగర్భాభం రాజీవనిభ లొచనమ