ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

స చాపి చయవనొ బరహ్మన భార్గవొ ఽజనయత సుతమ

సుకన్యాయాం మహాత్మానం పరమతిం థీప్తతేజసమ

2 పరమతిస తు రురుం నామ ఘృతాచ్యాం సమజీజనత

రురుః పరమథ్వరాయాం తు శునకం సమజీజనత

3 తస్య బరహ్మన రురొః సర్వం చరితం భూరి తేజసః

విస్తరేణ పరవక్ష్యామి తచ ఛృణు తవమ అశేషతః

4 ఋషిర ఆసీన మహాన పూర్వం తపొ విథ్యా సమన్వితః

సదూలకేశ ఇతి ఖయాతః సర్వభూతహితే రతః

5 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు మేనకాయాం పరజజ్ఞివాన

గన్ధర్వరాజొ విప్రర్షే విశ్వావసుర ఇతి శరుతః

6 అదాప్సరా మేనకా సా తం గర్భం భృగునన్థన

ఉత్ససర్జ యదాకాలం సదూలకేశాశ్రమం పరతి

7 ఉత్సృజ్య చైవ తం గర్భం నథ్యాస తీరే జగామ హ

కన్యామ అమర గర్భాభాం జవలన్తీమ ఇవ చ శరియా

8 తాం థథర్శ సముత్సృష్టాం నథీతీరే మహాన ఋషిః

సదూలకేశః స తేజస్వీ విజనే బన్ధువర్జితామ

9 స తాం థృష్ట్వా తథా కన్యాం సదూలకేశొ థవిజొత్తమః

జగ్రాహాద మునిశ్రేష్ఠః కృపావిష్టః పుపొష చ

వవృధే సా వరారొహా తస్యాశ్రమపథే శుభా

10 పరమథాభ్యొ వరా సా తు సర్వరూపగుణాన్వితా

తతః పరమథ్వరేత్య అస్యా నామ చక్రే మహాన ఋషిః

11 తామ ఆశ్రమపథే తస్య రురుర థృష్ట్వా పరమథ్వరామ

బభూవ కిల ధర్మాత్మా మథనానుగతాత్మవాన

12 పితరం సఖిభిః సొ ఽద వాచయామ ఆస భార్గవః

పరమతిశ చాభ్యయాచ ఛరుత్వా సదూలకేశం యశస్వినమ

13 తతః పరాథాత పితా కన్యాం రురవే తాం పరమథ్వరామ

వివాహం సదాపయిత్వాగ్రే నక్షత్రే భగథైవతే

14 తతః కతి పయాహస్య వివాహే సముపస్దితే

సఖీభిః కరీడతీ సార్ధం సా కన్యా వరవర్ణినీ

15 నాపశ్యత పరసుప్తం వై భుజగం తిర్యగ ఆయతమ

పథా చైనం సమాక్రామన ముమూర్షుః కాలచొథితా

16 స తస్యాః సంప్రమత్తాయాశ చొథితః కాలధర్మణా

విషొపలిప్తాన థశనాన భృశమ అఙ్గే నయపాతయత

17 సా థష్టా సహసా భూమౌ పతితా గతచేతనా

వయసుర అప్రేక్షణీయాపి పరేక్షణీయతమాకృతిః

18 పరసుప్తేవాభవచ చాపి భువి సర్పవిషార్థితా

భూయొ మనొహరతరా బభూవ తనుమధ్యమా

19 థథర్శ తాం పితా చైవ తే చైవాన్యే తపస్వినః

విచేష్టమానాం పతితాం భూతలే పథ్మవర్చసమ

20 తతః సర్వే థవిజ వరాః సమాజగ్ముః కృపాన్వితాః

సవస్త్య ఆత్రేయొ మహాజానుః కుశికః శఙ్ఖమేఖలః

21 భారథ్వాజః కౌణకుత్స ఆర్ష్టిషేణొ ఽద గౌతమః

పరమతిః సహ పుత్రేణ తదాన్యే వనవాసినః

22 తాం తే కన్యాం వయసుం థృష్ట్వా భుజగస్య విషార్థితామ

రురుథుః కృపయావిష్టా రురుస తవ ఆర్తొ బహిర యయౌ