ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూత]

తేషు తత్రొపవిష్టేషు బరాహ్మణేషు సమన్తతః

రురుశ చుక్రొశ గహనం వనం గత్వా సుథుఃఖితః

2 శొకేనాభిహతః సొ ఽద విలపన కరుణం బహు

అబ్రవీథ వచనం శొచన పరియాం చిన్త్య పరమథ్వరామ

3 శేతే సా భువి తన్వ అఙ్గీ మమ శొకవివర్ధినీ

బాన్ధవానాం చ సర్వేషాం కిం ను థుఃఖమ అతః పరమ

4 యథి థత్తం తపస తప్తం గురవొ వా మయా యథి

సమ్యగ ఆరాధితాస తేన సంజీవతు మమ పరియా

5 యదా జన్మప్రభృతి వై యతాత్మాహం ధృతవ్రతః

పరమథ్వరా తదాథ్యైవ సముత్తిష్ఠతు భామినీ

6 [థేవథూత]

అభిధత్సే హ యథ వాచా రురొ థుఃఖేన తన మృషా

న తు మర్త్యస్య ధర్మాత్మన్న ఆయుర అస్తి గతాయుషః

7 గతాయుర ఏషా కృపణా గన్ధర్వాప్సరసొః సుతా

తస్మాచ ఛొకే మనస తాత మా కృదాస తవం కదం చన

8 ఉపాయశ చాత్ర విహితః పూర్వం థేవైర మహాత్మభిః

తం యథీచ్ఛసి కర్తుం తవం పరాప్స్యసీమాం పరమథ్వరామ

9 [ర]

క ఉపాయః కృతొ థేవైర బరూహి తత్త్వేన ఖేచర

కరిష్యే తం తదా శరుత్వా తరాతుమ అర్హతి మాం భవాన

10 [థ]

ఆయుషొ ఽరధం పరయచ్ఛస్వ కన్యాయై భృగునన్థన

ఏవమ ఉత్దాస్యతి రురొ తవ భార్యా పరమథ్వరా

11 [ర]

ఆయుషొ ఽరధం పరయచ్ఛామి కన్యాయై ఖేచరొత్తమ

శృఙ్గారరూపాభరణా ఉత్తిష్ఠతు మమ పరియా

12 [స]

తతొ గన్ధర్వరాజశ చ థేవథూతశ చ సత్తమౌ

ధర్మరాజమ ఉపేత్యేథం వచనం పరత్యభాషతామ

13 ధర్మరాజాయుషొ ఽరధేన రురొర భార్యా పరమథ్వరా

సముత్తిష్ఠతు కల్యాణీ మృతైవ యథి మన్యసే

14 [ధ]

పరమథ్వరా రురొర భార్యా థేవథూత యథీచ్ఛసి

ఉత్తిష్ఠత్వ ఆయుషొ ఽరధేన రురొర ఏవ సమన్వితా

15 [స]

ఏవమ ఉక్తే తతః కన్యా సొథతిష్ఠత పరమథ్వరా

రురొస తస్యాయుషొ ఽరధేన సుప్తేవ వరవర్ణినీ

16 ఏతథ థృష్టం భవిష్యే హి రురొర ఉత్తమతేజసః

ఆయుషొ ఽతిప్రవృథ్ధస్య భార్యార్దే ఽరధం హరసత్వ ఇతి

17 తత ఇష్టే ఽహని తయొః పితరౌ చక్రతుర ముథా

వివాహం తౌ చ రేమాతే పరస్పరహితైషిణౌ

18 స లబ్ధ్వా థుర్లభాం భార్యాం పథ్మకిఞ్జల్క సప్రభామ

వరతం చక్రే వినాశాయ జిహ్మగానాం ధృతవ్రతః

19 స థృష్ట్వా జిహ్మగాన సర్వాంస తీవ్రకొపసమన్వితః

అభిహన్తి యదాసన్నం గృహ్య పరహరణం సథా

20 స కథా చిథ వనం విప్రొ రురుర అభ్యాగమన మహత

శయానం తత్ర చాపశ్యడ డుణ్డుభం వయసాన్వితమ

21 తత ఉథ్యమ్య థణ్డం స కాలథణ్డొపమం తథా

అభ్యఘ్నథ రుషితొ విప్రస తమ ఉవాచాద డుణ్డుభః

22 నాపరాధ్యామి తే కిం చిథ అహమ అథ్య తపొధన

సంరమ్భాత తత కిమర్దం మామ అభిహంసి రుషాన్వితః