ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూత]

శప్తస తు భృగుణా వహ్నిః కరుథ్ధొ వాక్యమ అదాబ్రవీత

కిమ ఇథం సాహసం బరహ్మన కృతవాన అసి సాంప్రతమ

2 ధర్మే పరయతమానస్య సత్యం చ వథతః సమమ

పృష్టొ యథ అబ్రువం సత్యం వయభిచారొ ఽతర కొ మమ

3 పృష్టొ హి సాక్షీ యః సాక్ష్యం జానమానొ ఽనయదా వథేత

స పూర్వాన ఆత్మనః సప్త కులే హన్యాత తదా పరాన

4 యశ చ కార్యార్దతత్త్వజ్ఞొ జానమానొ న భాషతే

సొ ఽపి తేనైవ పాపేన లిప్యతే నాత్ర సంశయః

5 శక్తొ ఽహమ అపి శప్తుం తవాం మాన్యాస తు బరాహ్మణా మమ

జానతొ ఽపి చ తే వయక్తం కదయిష్యే నిబొధ తత

6 యొగేన బహుధాత్మానం కృత్వా తిష్ఠామి మూర్తిషు

అగ్నిహొత్రేషు సత్రేషు కరియాస్వ అద మఖేషు చ

7 వేథొక్తేన విధానేన మయి యథ ధూయతే హవిః

థేవతాః పితరశ చైవ తేన తృప్తా భవన్తి వై

8 ఆపొ థేవగణాః సర్వే ఆపః పితృగణాస తదా

థర్శశ చ పౌర్ణమాసశ చ థేవానాం పితృభిః సహ

9 థేవతాః పితరస తస్మాత పితరశ చాపి థేవతాః

ఏకీభూతాశ చ పూజ్యన్తే పృదక్త్వేన చ పర్వసు

10 థేవతాః పితరశ చైవ జుహ్వతే మయి యత సథా

తరిథశానాం పితౄణాం చ ముఖమ ఏవమ అహం సమృతః

11 అమావాస్యాం చ పితరః పౌర్ణమాస్యాం చ థేవతాః

మన ముఖేనైవ హూయన్తే భుఞ్జతే చ హుతం హవిః

సర్వభక్షః కదం తేషాం భవిష్యామి ముఖం తవ అహమ

12 చిన్తయిత్వా తతొ వహ్నిశ చక్రే సంహారమ ఆత్మనః

థవిజానామ అగ్నిహొత్రేషు యజ్ఞసత్ర కరియాసు చ

13 నిరొం కారవషట్కారాః సవధా సవాహా వివర్జితాః

వినాఙ్గినా పరజాః సర్వాస తత ఆసన సుథుఃఖితాః

14 అదర్షయః సముథ్విగ్నా థేవాన గత్వాబ్రువన వచః

అగ్నినాశాత కరియా భరంశాథ భరాన్తా లొకాస తరయొ ఽనఘాః

విధధ్వమ అత్ర యత కార్యం న సయాత కాలాత్యయొ యదా

15 అదర్షయశ చ థేవాశ చ బరాహ్మణమ ఉపగమ్య తు

అగ్నేర ఆవేథయఞ శాపం కరియా సంహారమ ఏవ చ

16 భృగుణా వై మహాభాగ శప్తొ ఽగనిః కారణాన్తరే

కదం థేవ ముఖొ భూత్వా యజ్ఞభాగాగ్ర భుక తదా

హుతభుక సర్వలొకేషు సర్వభక్షత్వమ ఏష్యతి

17 శరుత్వా తు తథ వచస తేషామ అగ్నిమ ఆహూయ లొకకృత

ఉవాచ వచనం శలక్ష్ణం భూతభావనమ అవ్యయమ

18 లొకానామ ఇహ సర్వేషాం తవం కర్తా చాన్త ఏవ చ

తవం ధారయసి లొకాంస తరీన కరియాణాం చ పరవర్తకః

స తదా కురు లొకేశ నొచ్ఛిథ్యేరన కరియా యదా

19 కస్మాథ ఏవం విమూఢస తవమ ఈశ్వరః సన హుతాశనః

తవం పవిత్రం యథా లొకే సర్వభూతగతశ చ హ

20 న తవం సర్వశరీరేణ సర్వభక్షత్వమ ఏష్యసి

ఉపాథానే ఽరచిషొ యాస తే సర్వం ధక్ష్యన్తి తాః శిఖిన

21 యదా సూర్యాంశుభిః సపృష్టం సర్వం శుచి విభావ్యతే

తదా తవథ అర్చిర నిర్థగ్ధం సర్వం శుచి భవిష్యతి

22 తథ అగ్నే తవం మహత తేజః సవప్రభావాథ వినిర్గతమ

సవతేజసైవ తం శాపం కురు సత్యమ ఋషేర విభొ

థేవానాం చాత్మనొ భాగం గృహాణ తవం ముఖే హుతమ

23 ఏవమ అస్త్వ ఇతి తం వహ్నిః పరత్యువాచ పితామహమ

జగామ శాసనం కర్తుం థేవస్య పరమేష్ఠినః

24 థేవర్షయశ చ ముథితాస తతొ జగ్మౌర యదాగతమ

ఋషయశ చ యదాపూర్వం కరియాః సర్వాః పరచక్రిరే

25 థివి థేవా ముముథిరే భూతసంఘాశ చ లౌకికాః

అగ్నిశ చ పరమాం పరీతిమ అవాప హతకల్మషః

26 ఏవమ ఏష పురావృత్త ఇతిహాసొ ఽగనిశాపజః

పులొమస్య వినాశశ చ చయవనస్య చ సంభవః