ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుహ్సన్త]

సువ్యక్తం రాజపుత్రీ తవం యదా కల్యాణి భాషసే

భార్యా మే భవ సుశ్రొణి బరూహి కిం కరవాణి తే

2 సువర్ణమాలా వాసాంసి కుణ్డలే పరిహాటకే

నానాపత్తనజే శుభ్రే మణిరత్నే చ శొభనే

3 ఆహరామి తవాథ్యాహం నిష్కాథీన్య అజినాని చ

సర్వం రాజ్యం తవాథ్యాస్తు భార్యా మే భవ శొభనే

4 గాన్ధర్వేణ చ మాం భీరు వివాహేనైహి సున్థరి

వివాహానాం హి రమ్భొరు గాన్ధర్వః శరేష్ఠ ఉచ్యతే

5 [షక]

ఫలాహారొ గతొ రాజన పితా మే ఇత ఆశ్రమాత

తం ముహూర్తం పరతీక్షస్వ స మాం తుభ్యం పరథాస్యతి

6 [థుహ]

ఇచ్ఛామి తవాం వరారొహే భజమానామ అనిన్థితే

తవథర్దం మాం సదితం విథ్ధి తవథ్గతం హి మనొ మమ

7 ఆత్మనొ బన్ధుర ఆత్మైవ గతిర ఆత్మైవ చాత్మనః

ఆత్మనైవాత్మనొ థానం కర్తుమ అర్హసి ధర్మతః

8 అష్టావ ఏవ సమాసేన వివాహా ధర్మతః సమృతాః

బరాహ్మొ థైవస తదైవార్షః పరాజాపత్యస తదాసురః

9 గాన్ధర్వొ రాక్షసశ చైవ పైశాచశ చాష్టమః సమృతః

తేషాం ధర్మాన యదాపూర్వం మనుః సవాయమ్భువొ ఽబరవీత

10 పరశస్తాంశ చతురః పూర్వాన బరాహ్మణస్యొపధారయ

షడ ఆనుపూర్వ్యా కషత్రస్య విథ్ధి ధర్మాన అనిన్థితే

11 రాజ్ఞాం తు రాక్షసొ ఽపయ ఉక్తొ విట శూథ్రేష్వ ఆసురః సమృతః

పఞ్చానాం తు తరయొ ధర్మ్యా థవావ అధర్మ్యౌ సమృతావ ఇహ

12 పైశాచశ చాసురశ చైవ న కర్తవ్యౌ కదం చన

అనేన విధినా కార్యొ ధర్మస్యైషా గతిః సమృతా

13 గాన్ధర్వరాక్షసౌ కషత్రే ధర్మ్యౌ తౌ మా విశఙ్కిదాః

పృదగ వా యథి వా మిశ్రౌ కర్తవ్యౌ నాత్ర సంశయః

14 సా తవం మమ సకామస్య సకామా వరవర్ణిని

గాన్ధర్వేణ వివాహేన భార్యా భవితుమ అర్హసి

15 [షక]

యథి ధర్మపదస తవ ఏష యథి చాత్మా పరభుర మమ

పరథానే పౌరవశ్రేష్ఠ శృణు మే సమయం పరభొ

16 సత్యం మే పరతిజానీహి యత తవాం వక్ష్యామ్య అహం రహః

మమ జాయేత యః పుత్రః స భవేత తవథ అనన్తరమ

17 యువరాజొ మహారాజ సత్యమ ఏతథ బరవీహి మే

యథ్య ఏతథ ఏవం థుఃషన్త అస్తు మే సంగమస తవయా

18 [వ]

ఏవమ అస్త్వ ఇతి తాం రాజా పరత్యువాచావిచారయన

అపి చ తవాం నయిష్యామి నగరం సవం శుచిస్మితే

యదా తవమ అర్హా సుశ్రొణి సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే

19 ఏవమ ఉక్త్వా స రాజర్షిస తామ అనిన్థితగామినీమ

జగ్రాహ విధివత పాణావ ఉవాస చ తయా సహ

20 విశ్వాస్య చైనాం స పరాయాథ అబ్రవీచ చ పునః పునః

పరేషయిష్యే తవార్దాయ వాహినీం చతురఙ్గిణీమ

తయా తవామ ఆనయిష్యామి నివాసం సవం శుచిస్మితే

21 ఇతి తస్యాః పరతిశ్రుత్య స నృపొ జనమేజయ

మనసా చిన్తయన పరాయాత కాశ్యపం పరతి పార్దివః

22 భగవాంస తపసా యుక్తః శరుత్వా కిం ను కరిష్యతి

ఏవం సంచిన్తయన్న ఏవ పరవివేశ సవకం పురమ

23 ముహూర్తయాతే తస్మింస తు కణ్వొ ఽపయ ఆశ్రమమ ఆగమత

శకున్తలా చ పితరం హరియా నొపజగామ తమ

24 విజ్ఞాయాద చ తాం కణ్వొ థివ్యజ్ఞానొ మహాతపాః

ఉవాచ భగవాన పరీతః పశ్యన థివ్యేన చక్షుషా

25 తవయాథ్య రాజాన్వయయా మామ అనాథృత్య యత్కృతః

పుంసా సహ సమాయొగొ న స ధర్మొపఘాతకః

26 కషత్రియస్య హి గాన్ధర్వొ వివాహః శరేష్ఠ ఉచ్యతే

సకామాయాః సకామేన నిర్మన్త్రొ రహసి సమృతః

27 ధర్మాత్మా చ మహాత్మా చ థుఃషన్తః పురుషొత్తమః

అభ్యగచ్ఛః పతిం యం తవం భజమానం శకున్తలే

28 మహాత్మా జనితా లొకే పుత్రస తవ మహాబలః

య ఇమాం సాగరాపాఙ్గాం కృత్స్నాం భొక్ష్యతి మేథినీమ

29 పరం చాభిప్రయాతస్య చక్రం తస్య మహాత్మనః

భవిష్యత్య అప్రతిహతం సతతం చక్రవర్తినః

30 తతః పరక్షాల్య పాథౌ సా విశ్రాన్తం మునిమ అబ్రవీత

వినిధాయ తతొ భారం సంనిధాయ ఫలాని చ

31 మయా పతిర వృతొ యొ ఽసౌ థుఃషన్తః పురుషొత్తమః

తస్మై ససచివాయ తవం పరసాథం కర్తుమ అర్హసి

32 [క]

పరసన్న ఏవ తస్యాహం తవత్కృతే వరవర్ణిని

గృహాణ చ వరం మత్తస తత కృతే యథ అభీప్సితమ

33 [వ]

తతొ ధర్మిష్ఠతాం వవ్రే రాజ్యాచ చాస్ఖలనం తదా

శకున్తలా పౌరవాణాం థుఃషన్త హితకామ్యయా