ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షక]

ఏవమ ఉక్తస తయా శక్రః సంథిథేశ సథాగతిమ

పరాతిష్ఠత తథా కాలే మేనకా వాయునా సహ

2 అదాపశ్యథ వరారొహా తపసా థగ్ధకిల్బిషమ

విశ్వామిత్రం తపస్యన్తం మేనకా భీరుర ఆశ్రమే

3 అభివాథ్య తతః సా తం పరాక్రీడథ ఋషిసంనిధౌ

అపొవాహ చ వాసొ ఽసయా మారుతః శశిసంనిభమ

4 సాగచ్ఛత తవరితా భూమిం వాసస తథ అభిలిఙ్గతీ

ఉత్స్మయన్తీవ సవ్రీడం మారుతం వరవర్ణినీ

5 గృథ్ధాం వాససి సంభ్రాన్తాం మేనకాం మునిసత్తమః

అనిర్థేశ్య వయొ రూపామ అపశ్యథ వివృతాం తథా

6 తస్యా రూపగుణం థృష్ట్వా స తు విప్రర్షభస తథా

చకార భావం సంసర్గే తయా కామవశం గతః

7 నయమన్త్రయత చాప్య ఏనాం సా చాప్య ఐచ్ఛథ అనిన్థితా

తౌ తత్ర సుచిరం కాలం వనే వయహరతామ ఉభౌ

రమమాణౌ యదాకామం యదైక థివసం తదా

8 జనయామ ఆస స మునిర మేనకాయాం శకున్తలామ

పరస్దే హిమవతొ రమ్యే మాలినీమ అభితొ నథీమ

9 జాతమ ఉత్సృజ్య తం గర్భం మేనకా మాలినీమ అను

కృతకార్యా తతస తూర్ణమ అగచ్ఛచ ఛక్ర సంసథమ

10 తం వనే విజనే గర్భం సింహవ్యాఘ్ర సమాకులే

థృష్ట్వా శయానం శకునాః సమన్తాత పర్యవారయన

11 నేమాం హింస్యుర వనే బాలాం కరవ్యాథా మాంసగృథ్ధినః

పర్యరక్షన్త తాం తత్ర శకున్తా మేనకాత్మజామ

12 ఉపస్ప్రష్టుం గతశ చాహమ అపశ్యం శయితామ ఇమామ

నిర్జనే విపినే ఽరణ్యే శకున్తైః పరివారితామ

ఆనయిత్వా తతశ చైనాం థుహితృత్వే నయయొజయమ

13 శరీరకృత పరాణథాతా యస్య చాన్నాని భుఞ్జతే

కరమేణ తే తరయొ ఽపయ ఉక్తాః పితరొ ధర్మనిశ్చయే

14 నిర్జనే చ వనే యస్మాచ ఛకున్తైః పరిరక్షితా

శకున్తలేతి నామాస్యాః కృతం చాపి తతొ మయా

15 ఏవం థుహితరం విథ్ధి మమ సౌమ్య శకున్తలామ

శకున్తలా చ పితరం మన్యతే మామ అనిన్థితా

16 ఏతథ ఆచష్ట పృష్టః సన మమ జన్మ మహర్షయే

సుతాం కణ్వస్య మామ ఏవం విథ్ధి తవం మనుజాధిప

17 కణ్వం హి పితరం మన్యే పితరం సవమ అజానతీ

ఇతి తే కదితం రాజన యదావృత్తం శరుతం మయా