ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 65)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తతొ గచ్ఛన మహాబాహుర ఏకొ ఽమాత్యాన విసృజ్య తాన

నాపశ్యథ ఆశ్రమే తస్మింస తమ ఋషిం సంశితవ్రతమ

2 సొ ఽపశ్యమానస తమ ఋషిం శూన్యం థృష్ట్వా తమ ఆశ్రమమ

ఉవాచ క ఇహేత్య ఉచ్చైర వనం సంనాథయన్న ఇవ

3 శరుత్వాద తస్య తం శబ్థం కన్యా శరీర ఇవ రూపిణీ

నిశ్చక్రామాశ్రమాత తస్మాత తాపసీ వేషధారిణీ

4 సా తం థృష్ట్వైవ రాజానం థుఃషన్తమ అసితేక్షణా

సవాగతం త ఇతి కషిప్రమ ఉవాచ పరతిపూజ్య చ

5 ఆసనేనార్చయిత్వా చ పాథ్యేనార్ఘ్యేణ చైవ హి

పప్రచ్ఛానామయం రాజన కుశలం చ నరాధిపమ

6 యదావథ అర్చయిత్వా సా పృష్ట్వా చానామయం తథా

ఉవాచ సమయమానేవ కిం కార్యం కరియతామ ఇతి

7 తామ అబ్రవీత తతొ రాజా కన్యాం మధురభాషిణీమ

థృష్ట్వా సర్వానవథ్యాఙ్గీం యదావత పరతిపూజితః

8 ఆగతొ ఽహం మహాభాగమ ఋషిం కణ్వమ ఉపాసితుమ

కవ గతొ భగవాన భథ్రే తన మమాచక్ష్వ శొభనే

9 [షక]

గతః పితా మే భగవాన ఫలాన్య ఆహర్తుమ ఆశ్రమాత

ముహూర్తం సంప్రతీక్షస్వ థరక్ష్యస్య ఏనమ ఇహాగతమ

10 [వ]

అపశ్యమానస తమ ఋషిం తయా చొక్తస తదా నృపః

తాం చ థృష్ట్వా వరారొహాం శరీమతీం చారుహాసినీమ

11 విభ్రాజమానాం వపుషా తపసా చ థమేన చ

రూపయౌవన సంపన్నామ ఇత్య ఉవాచ మహీపతిః

12 కాసి కస్యాసి సుశ్రొణి కిమర్దం చాగతా వనమ

ఏవంరూపగుణొపేతా కుతస తవమ అసి శొభనే

13 థర్శనాథ ఏవ హి శుభే తవయా మే ఽపహృతం మనః

ఇచ్ఛామి తవామ అహం జఞాతుం తన మమాచక్ష్వ శొభనే

14 ఏవమ ఉక్తా తథా కన్యా తేన రాజ్ఞా తథాశ్రమే

ఉవాచ హసతీ వాక్యమ ఇథం సుమధురాక్షరమ

15 కణ్వష్యాహం భగవతొ థుఃషన్త థుహితా మతా

తపస్వినొ ధృతిమతొ ధర్మజ్ఞస్య యశస్వినః

16 [థు]

ఊర్ధ్వరేతా మహాభాగొ భగవాఁల లొకపూజితః

చలేథ ధి వృత్తాథ ధర్మొ ఽపి న చలేత సంశితవ్రతః

17 కదం తవం తస్య థుహితా సంభూతా వరవర్ణినీ

సంశయొ మే మహాన అత్ర తం మే ఛేత్తుమ ఇహార్హసి

18 [షక]

యదాయమ ఆగమొ మహ్యం యదా చేథమ అభూత పురా

శృణు రాజన యదాతత్త్వం యదాస్మి థుహితా మునేః

19 ఋషిః కశ చిథ ఇహాగమ్య మమ జన్మాభ్యచొథయత

తస్మై పరొవాచ భగవాన యదా తచ ఛృణు పార్దివ

20 తప్యమానః కిల పురా విశ్వామిత్రొ మహత తపః

సుభృశం తాపయామ ఆస శక్రం సురగణేశ్వరమ

21 తపసా థీప్తవీర్యొ ఽయం సదానాన మా చయావయేథ ఇతి

భీతః పురంథరస తస్మాన మేనకామ ఇథమ అబ్రవీత

22 గుణైర థివ్యైర అప్సరసాం మేనకే తవం విశిష్యసే

శరేయొ మే కురు కల్యాణి యత తవాం వక్ష్యామి తచ ఛృణు

23 అసావ ఆథిత్యసంకాశొ విశ్వామిత్రొ మహాతపాః

తప్యమానస తపొ ఘొరం మమ కమ్పయతే మనః

24 మేనకే తవ భారొ ఽయం విశ్వామిత్రః సుమధ్యమే

సంశితాత్మా సుథుర్ధర్ష ఉగ్రే తపసి వర్తతే

25 స మాం న చయావయేత సదానాత తం వై గత్వా పరలొభయ

చర తస్య తపొవిఘ్నం కురు మే పరియమ ఉత్తమమ

26 రూపయౌవన మాధుర్యచేష్టిత సమితభాషితైః

లొభయిత్వా వరారొహే తపసః సంనివర్తయ

27 [మ]

మహాతేజాః స భగవాన సథైవ చ మహాతపాః

కొపనశ చ తదా హయ ఏనం జానాతి భగవాన అపి

28 తేజసస తపసశ చైవ కొపస్య చ మహాత్మనః

తవమ అప్య ఉథ్విజసే యస్య నొథ్విజేయమ అహం కదమ

29 మహాభాగం వసిష్ఠం యః పుత్రైర ఇష్టైర వయయొజయత

కషత్రే జాతశ చ యః పూర్వమ అభవథ బరాహ్మణొ బలాత

30 శౌచార్దం యొ నథీం చక్రే థుర్గమాం బహుభిర జలైః

యాం తాం పుణ్యతమాం లొకే కౌశికీతి విథుర జనాః

31 బభార యత్రాస్య పురా కాలే థుర్గే మహాత్మనః

థారాన మతఙ్గొ ధర్మాత్మా రాజర్షిర వయాధతాం గతః

32 అతీతకాలే థుర్భక్షే యత్రైత్య పునర ఆశ్రమమ

మునిః పారేతి నథ్యా వై నామ చక్రే తథా పరభుః

33 మతఙ్గం యాజయాం చక్రే యత్ర పరీతమనాః సవయమ

తవం చ సొమం భయాథ యస్య గతః పాతుం శురేశ్వర

34 అతి నక్షత్రవంశాంశ చ కరుథ్ధొ నక్షత్రసంపథా

పరతి శరవణపూర్వాణి నక్షత్రాణి ససర్జ యః

35 ఏతాని యస్య కర్మాణి తస్యాహం భృశమ ఉథ్విజే

యదా మాం న థహేత కరుథ్ధస తదాజ్ఞాపయ మాం విభొ

36 తేజసా నిర్థహేల లొకాన కమ్పయేథ ధరణీం పథా

సంక్షిపేచ చ మహామేరుం తూర్ణమ ఆవర్తయేత తదా

37 తాథృశం తపసా యుక్తం పరథీప్తమ ఇవ పావకమ

కదమ అస్మథ్విధా బాలా జితేన్థ్రియమ అభిస్పృశేత

38 హుతాశనముఖం థీప్తం సూర్యచన్థ్రాక్షి తారకమ

కాలజిహ్వం సురశ్రేష్ఠ కదమ అస్మథ్విధా సపృశేత

39 యమశ చ సొమశ చ మహర్షయశ చ; సాధ్యా విశ్వే వాలఖిల్యాశ చ సర్వే

ఏతే ఽపి యస్యొథ్విజన్తే పరభావాత; కస్మాత తస్మాన మాథృశీ నొథ్విజేత

40 తవయైవమ ఉక్తా చ కదం సమీపమ; ఋషేర న గచ్ఛేయమ అహం సురేన్థ్ర

రక్షాం తు మే చిన్తయ థేవరాజ; యదా తవథర్దం రక్షితాహం చరేయమ

41 కామం తు మే మారుతస తత్ర వాసః; పరక్రీడితాయా వివృణొతు థేవ

భవేచ చ మే మన్మదస తత్ర కార్యే; సహాయభూతస తవ థేవప్రసాథాత

42 వనాచ చ వాయుః సురభిః పరవాయేత; తస్మిన కాలే తమ ఋషిం లొభయన్త్యాః

తదేత్య ఉక్త్వా విహితే చైవ తస్మింస; తతొ యయౌ సాశ్రమం కౌశికస్య