ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

తవత్తః శరుతమ ఇథం బరహ్మన థేవథానవరక్షసామ

అంశావతరణం సమ్యగ గన్ధర్వాప్సరసాం తదా

2 ఇమం తు భూయ ఇచ్ఛామి కురూణాం వంశమ ఆథితః

కద్యమానం తవయా విప్ర విప్రర్షిగణసంనిధౌ

3 [వ]

పౌరవాణాం వంశకరొ థుఃషన్తొ నామ వీర్యవాన

పృదివ్యాశ చతురన్తాయా గొప్తా భరతసత్తమ

4 చతుర్భాగం భువః కృత్స్నం స భుఙ్క్తే మనుజేశ్వరః

సముథ్రావరణాంశ చాపి థేశాన స సమితింజయః

5 ఆమ్లేచ్ఛాటవికాన సర్వాన స భుఙ్క్తే రిపుమర్థనః

రత్నాకర సముథ్రాన్తాంశ చాతుర్వర్ణ్యజనావృతాన

6 న వర్ణసంకరకరొ నాకృష్య కరకృజ జనః

న పాపకృత కశ చిథ ఆసీత తస్మిన రాజని శాసతి

7 ధర్మ్యాం రతిం సేవమానా ధర్మార్దావ అభిపేథిరే

తథా నరా నరవ్యాఘ్ర తస్మిఞ జనపథేశ్వరే

8 నాసీచ చొరభయం తాత న కషుధా భయమ అణ్వ అపి

నాసీథ వయాధిభయం చాపి తస్మిఞ జనపథేశ్వరే

9 సవైర ధర్మై రేమిరే వర్ణా థైవే కర్మణి నిఃస్పృహాః

తమ ఆశ్రిత్య మహీపాలమ ఆసంశ చైవాకుతొ భయాః

10 కాలవర్షీ చ పర్జన్యః సస్యాని ఫలవన్తి చ

సర్వరత్నసమృథ్ధా చ మహీ వసుమతీ తథా

11 స చాథ్భుతమహావీర్యొ వజ్రసంహననొ యువా

ఉథ్యమ్య మన్థరం థొర్భ్యాం హరేత సవనకాననమ

12 ధనుష్య అద గథాయుథ్ధే తసరుప్రహరణేషు చ

నాగపృష్ఠే ఽశవపృష్ఠే చ బభూవ పరినిష్ఠితః

13 బలే విష్ణుసమశ చాసీత తేజసా భాస్కరొపమః

అక్షుబ్ధత్వే ఽరణవ సమః సహిష్ణుత్వే ధరా సమః

14 సంమతః స మహీపాలః పరసన్నపురరాష్ట్రవాన

భూయొ ధర్మపరైర భావైర విథితం జనమ ఆవసత