ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

స కథా చిన మహాబాహుః పరభూతబలవాహనః

వనం జగామ గహనం హయనాగశతైర వృతః

2 ఖడ్గశక్తి ధరైర వీరైర గథాముసలపాణిభిః

పరాసతొమర హస్తైశ చ యయౌ యొధశతైర వృతః

3 సింహనాథైశ చ యొధానాం శఙ్ఖథున్థుభినిస్వనైః

రదనేమి సవనైశ చాపి సనాగవరబృంహితైః

4 హేషితస్వనమిశ్రైశ చ కష్వేడితాస్ఫొటిత సవనైః

ఆసీత కిలకిలా శబ్థస తస్మిన గచ్ఛతి పార్దివే

5 పరాసాథవరశృఙ్గస్దాః పరయా నృప శొభయా

థథృశుస తం సత్రియస తత్ర శూరమ ఆత్మయశః కరమ

6 శక్రొపమమ అమిత్రఘ్నం పరవారణవారణమ

పశ్యన్తః సత్రీగణాస తత్ర శస్త్రపాణిం సమ మేనిరే

7 అయం స పురుషవ్యాఘ్రొ రణే ఽథభుతపరాక్రమః

యస్య బాహుబలం పరాప్య న భవన్త్య అసుహృథ్గణాః

8 ఇతి వాచొ బరువన్త్యస తాః సత్రియః పరేమ్ణా నరాధిపమ

తుష్టువుః పుష్పవృష్టీశ చ ససృజుస తస్య మూధని

9 తత్ర తత్ర చ విప్రేన్థ్రైః సతూయమానః సమన్తతః

నిర్యయౌ పరయా పరీత్యా వనం మృగజిఘాంసయా

10 సుథూరమ అనుజగ్ముస తం పౌరజానపథాస తథా

నయవర్తన్త తతః పశ్చాథ అనుజ్ఞాతా నృపేణ హ

11 సుపర్ణప్రతిమేనాద రదేన వసుధాధిపః

మహీమ ఆపూరయామ ఆస ఘొషేణ తరిథివం తదా

12 స గచ్ఛన థథృశే ధీమాన నన్థనప్రతిమం వనమ

బిల్వార్క ఖథిరాకీర్ణం కపిత్ద ధవ సంకులమ

13 విషమం పర్వత పరస్దైర అశ్మభిశ చ సమావృతమ

నిర్జలం నిర్మనుష్యం చ బహుయొజనమ ఆయతమ

మృగసంఘైర వృతం ఘొరైర అన్యైశ చాపి వనేచరైః

14 తథ వనం మనుజవ్యాఘ్రః సభృత్యబలవాహనః

లొడయామ ఆస థుఃషన్తః సూథయన వివిధాన మృగాన

15 బాణగొచర సంప్రాప్తాంస తత్ర వయాఘ్రగణాన బహూన

పాతయామ ఆస థుఃషన్తొ నిర్బిభేథ చ సాయకైః

16 థూరస్దాన సాయకైః కాంశ చిథ అభినత స నరర్షభః

అభ్యాశమ ఆగతాంశ చాన్యాన ఖడ్గేన నిరకృన్తత

17 కాంశ చిథ ఏణాన స నిర్జఘ్నే శక్త్యా శక్తిమతాం వరః

గథా మణ్డలతత్త్వజ్ఞశ చచారామిత విక్రమః

18 తొమరైర అసిభిశ చాపి గథాముసలకర్పణైః

చచార స వినిఘ్నన వై వన్యాంస తత్ర మృగథ్విజాన

19 రాజ్ఞా చాథ్భుతవీర్యేణ యొధైశ చ సమరప్రియైః

లొడ్యమానం మహారణ్యం తత్యజుశ చ మహామృగాః

20 తత్ర విథ్రుత సంఘాని హతయూదపతీని చ

మృగయూదాన్య అదౌత్సుక్యాచ ఛబ్థం చక్రుస తతస తతః

21 శుష్కాం చాపి నథీం గత్వా జలనైరాశ్య కర్శితాః

వయాయామక్లాన్తహృథయాః పతన్తి సమ విచేతసః

22 కషుత్పిపాసాపరీతాశ చ శరాన్తాశ చ పతితా భువి

కే చిత తత్ర నరవ్యాఘ్రైర అభక్ష్యన్త బుభుక్షితైః

23 కే చిథ అగ్నిమ అదొత్పాథ్య సమిధ్య చ వనేచరాః

భక్షయన్తి సమ మాంసాని పరకుట్య విధివత తథా

24 తత్ర కే చిథ గజా మత్తా బలినః శస్త్రవిక్షతాః

సంకొచ్యాగ్ర కరాన భీతాః పరథ్రవన్తి సమ వేగితాః

25 శకృన మూత్రం సృజన్తశ చ కషరన్తః శొణితం బహు

వన్యా గజవరాస తత్ర మమృథుర మనుజాన బహూన

26 తథ వనం బలమేఘేన శరధారేణ సంవృతమ

వయరొచన మహిషాకీర్ణం రాజ్ఞా హతమహామృగమ