ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 59)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

అద నారాయణేనేన్థ్రశ చకార సహ సంవిథమ

అవతర్తుం మహీం సవర్గాథ అంశతః సహితః సురైః

2 ఆథిశ్య చ సవయం శక్రః సర్వాన ఏవ థివౌకసః

నిర్జగామ పునస తస్మాత కషయాన నారాయణస్య హ

3 తే ఽమరారివినాశాయ సర్వలొకహితాయ చ

అవతేరుః కరమేణేమాం మహీం సవర్గాథ థివౌకసః

4 తతొ బరహ్మర్షివంశేషు పార్దివర్షికులేషు చ

జజ్ఞిరే రాజశార్థూల యదాకామం థివౌకసః

5 థానవాన రాక్షసాంశ చైవ గన్ధర్వాన పన్నగాంస తదా

పురుషాథాని చాన్యాని జఘ్నుః సత్త్వాన్య అనేకశః

6 థానవా రాక్షసాశ చైవ గన్ధర్వాః పన్నగాస తదా

న తాన బలస్దాన బాల్యే ఽపి జఘ్నుర భరతసత్తమ

7 [జ]

థేవథానవ సంఘానాం గన్ధర్వాప్సరసాం తదా

మానవానాం చ సర్వేషాం తదా వై యక్షరక్షసామ

8 శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వేన సంభవం కృత్స్నమ ఆథితః

పరాణినాం చైవ సర్వేషాం సర్వశః సర్వవిథ ధయసి

9 [వ]

హన్త తే కదయిష్యామి నమస్కృత్వా సవయం భువే

సురాథీనామ అహం సమ్యగ లొకానాం పరభవాప్యయమ

10 బరహ్మణొ మానసాః పుత్రా విథితాః షణ మహర్షయః

మరీచిర అత్ర్యఙ్గిరసౌ పులస్త్యః పులహః కరతుః

11 మరీచేః కశ్యపః పుత్రః కశ్యపాత తు ఇమాః పరజాః

పరజజ్ఞిరే మహాభాగా థక్ష కన్యాస తరయొథశ

12 అథితిర థితిర థనుః కాలా అనాయుః సింహికా మునిః

కరొధా పరావా అరిష్టా చ వినతా కపిలా తదా

13 కథ్రూశ చ మనుజవ్యాఘ్రథక్ష కన్యైవ భారత

ఏతాసాం వీర్యసంపన్నం పుత్రపౌత్రమ అనన్తకమ

14 అథిత్యాం థవాథశాథిత్యాః సంభూతా భువనేశ్వరాః

యే రాజన నామతస తాంస తే కీర్తయిష్యామి భారత

15 ధాతా మిత్రొ ఽరయమా శక్రొ వరుణశ చాంశ ఏవ చ

భగొ వివస్వాన పూషా చ సవితా థశమస తదా

16 ఏకాథశస తదా తవష్టా విష్ణుర థవాథశ ఉచ్యతే

జఘన్యజః స సర్వేషామ ఆథిత్యానాం గుణాధికః

17 ఏక ఏవ థితేః పుత్రొ హిరణ్యకశిపుః సమృతః

నామ్నా ఖయాతాస తు తస్యేమే పుత్రాః పఞ్చ మహాత్మనః

18 పరహ్రాథః పూర్వజస తేషాం సంహ్రాథస తథనన్తరమ

అనుహ్రాథస తృతీయొ ఽభూత తస్మాచ చ శిబిబాష్కలౌ

19 పరహ్రాథస్య తరయః పుత్రాః ఖయాతాః సర్వత్ర భారత

విరొచనశ చ కుమ్భశ చ నికుమ్భశ చేతి విశ్రుతాః

20 విరొచనస్య పుత్రొ ఽభూథ బలిర ఏకః పరతాపవాన

బలేశ చ పరదితః పుత్రొ బాణొ నామ మహాసురః

21 చత్వారింశథ థనొః పుత్రాః ఖయాతాః సర్వత్ర భారత

తేషాం పదమజొ రాజా విప్రచిత్తిర మహాయశాః

22 శమ్బరొ నముచిశ చైవ పులొమా చేతి విశ్రుతః

అసి లొమా చ కేశీ చ థుర్జయశ చైవ థానవః

23 అయః శిరా అశ్వశిరా అయః శఙ్కుశ చ వీర్యవాన

తదా గగనమూర్ధా చ వేగవాన కేతుమాంశ చ యః

24 సవర్భానుర అశ్వొ ఽశవపతిర వృషపర్వాజకస తదా

అశ్వగ్రీవశ చ సూక్ష్మశ చ తుహుణ్డశ చ మహాసురః

25 ఇసృపా ఏకచక్రశ చ విరూపాక్షొ హరాహరౌ

నిచన్థ్రశ చ నికుమ్భశ చ కుపదః కాపదస తదా

26 శరభః శలభశ చైవ సూర్యా చన్థ్రమసౌ తదా

ఇతి ఖయాతా థనొర వంశే థానవాః పరికీర్తితాః

అన్యౌ తు ఖలు థేవానాం సూర్యచన్థ్రమసౌ సమృతౌ

27 ఇమే చ వంశే పరదితాః సత్త్వవన్తొ మహాబలాః

థను పుత్రా మహారాజ థశ థానవ పుఙ్గవాః

28 ఏకాక్షొ మృతపా వీరః పరలమ్బనరకావ అపి

వాతాపిః శత్రుతపనః శఠశ చైవ మహాసురః

29 గవిష్ఠశ చ థనాయుశ చ థీర్ఘజిహ్వశ చ థానవః

అసంఖ్యేయాః సమృతాస తేషాం పుత్రాః పౌత్రాశ చ భారత

30 సింహికా సుషువే పుత్రం రాహుం చన్థ్రార్కమర్థనమ

సుచన్థ్రం చన్థ్ర హన్తారం తదా చన్థ్ర విమర్థనమ

31 కరూర సవభావం కరూరాయాః పుత్రపౌత్రమ అనన్తకమ

గణః కరొధవశొ నామ కరూరకర్మారి మర్థనః

32 అనాయుషః పునః పుత్రాశ చత్వారొ ఽసుర పుఙ్గవాః

విక్షరొ బలవీరౌ చ వృత్రశ చైవ మహాసురః

33 కాలాయాః పరదితాః పుత్రాః కాలకల్పాః పరహారిణః

భువి ఖయాతా మహావీర్యా థానవేషు పరంతపాః

34 వినాశనశ చ కరొధశ చ హన్తా కరొధస్య చాపరః

కరొధశత్రుస తదైవాన్యః కాలేయా ఇతి విశ్రుతాః

35 అసురాణామ ఉపాధ్యాయః శుక్రస తవ ఋషిసుతొ ఽభవత

ఖయాతాశ చొశనసః పుత్రాశ చత్వారొ ఽసుర యాజకాః

36 తవష్టావరస తదాత్రిశ చ థవావ అన్యౌ మన్త్రకర్మిణౌ

తేజసా సూర్యసంకాశా బరహ్మలొకప్రభావనాః

37 ఇత్య ఏష వంశప్రభవః కదితస తే తరస్వినామ

అసురాణాం సురాణాం చ పురాణే సంశ్రుతొ మయా

38 ఏతేషాం యథ అపత్యం తు న శక్యం తథ అశేషతః

పరసంఖ్యాతుం మహీపాల గుణభూతమ అనన్తకమ

39 తార్క్ష్యశ చారిష్టనేమిశ చ తదైవ గరుడారుణౌ

ఆరుణిర వారుణిశ చైవ వైనతేయా ఇతి సమృతాః

40 శేషొ ఽనన్తొ వాసుకిశ చ తక్షకశ చ భుజంగమః

కూర్మశ చ కులికశ చైవ కాథ్రవేయా మహాబలాః

41 భీమసేనొగ్ర సేనౌ చ సుపర్ణొ వరుణస తదా

గొపతిర ధృతరాష్ట్రశ చ సూర్యవర్చాశ చ సప్తమః

42 పత్రవాన అర్కపర్ణశ చ పరయుతశ చైవ విశ్రుతః

భీమశ చిత్రరదశ చైవ విఖ్యాతః సర్వవిథ వశీ

43 తదా శాలిశిరా రాజన పరథ్యుమ్నశ చ చతుర్థశః

కలిః పఞ్చథశశ చైవ నారథశ చైవ షొడశః

ఇత్య ఏతే థేవగన్ధర్వా మౌనేయాః పరికీర్తితాః

44 అతస తు భూతాన్య అన్యాని కీర్తయిష్యామి భారత

అనవథ్యామ అనువశామ అనూనామ అరుణాం పరియామ

అనూపాం సుభగాం భాసీమ ఇతి పరావా వయజాయత

45 సిథ్ధః పూర్ణశ చ బర్హీ చ పూర్ణాశశ చ మహాయశాః

బరహ్మ చారీ రతిగుణః సుపర్ణశ చైవ సప్తమః

46 విశ్వావసుశ చ భానుశ చ సుచన్థ్రొ థశమస తదా

ఇత్య ఏతే థేవగన్ధర్వాః పరావేయాః పరికీర్తితాః

47 ఇమం తవ అప్సరసాం వంశం విథితం పుణ్యలక్షణమ

పరావాసూత మహాభాగా థేవీ థేవర్షితః పురా

48 అలమ్బుసా మిశ్రకేషీ విథ్యుత పర్ణా తులానఘా

అరుణా రక్షితా చైవ రమ్భా తథ్వన మనొరమాః

49 అసితా చ సుబాహుశ చ సువ్రతా సుభుజా తదా

సుప్రియా చాతిబాహుశ చ విఖ్యాతౌ చ హహాహుహూ

తుమ్బురుశ చేతి చత్వారః సమృతా గన్ధర్వసత్తమాః

50 అమృతం బరాహ్మణా గావొ గన్ధర్వాప్సరసస తదా

అపత్యం కపిలాయాస తు పురాణే పరికీర్తితమ

51 ఇతి తే సర్వభూతానాం సంభవః కదితొ మయా

యదావత పరిసంఖ్యాతొ గన్ధర్వాప్సరసాం తదా

52 భుజగానాం సుపర్ణానాం రుథ్రాణాం మరుతాం తదా

గవాం చ బరాహ్మణానాం చ శరీమతాం పుణ్యకర్మణామ

53 ఆయుష్యశ చైవ పుణ్యశ చ ధన్యః శరుతిసుఖావహః

శరొతవ్యశ చైవ సతతం శరావ్యశ చైవానసూయతా

54 ఇమం తు వంశం నియమేన యః పఠేన; మహాత్మనాం బరాహ్మణథేవ సంనిధౌ

అపత్యలాభం లభతే స పుష్కలం; శరియం యశః పరేత్య చ శొభనాం గతిమ