ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

కదితం వై సమాసేన తవయా సర్వం థవిజొత్తమ

మహాభారతమ ఆఖ్యానం కురూణాం చరితం మహత

2 కదాం తవ అనఘ చిత్రార్దామ ఇమాం కదయతి తవయి

విస్తర శరవణే జాతం కౌతూహలమ అతీవ మే

3 స భవాన విస్తరేణేమాం పునర ఆఖ్యాతుమ అర్హతి

న హి తృప్యామి పూర్వేషాం శృణ్వానశ చరితం మహత

4 న తత కారణమ అల్పం హి ధర్మజ్ఞా యత్ర పాణ్డవాః

అవధ్యాన సర్వశొ జఘ్నుః పరశస్యన్తే చ మానవైః

5 కిమర్దం తే నరవ్యాఘ్రాః శక్తాః సన్తొ హయ అనాగసః

పరయుజ్యమానాన సంక్లేశాన కషాన్తవన్తొ థురాత్మనామ

6 కదం నాగాయుత పరాణొ బాహుశాలీ వృకొథరః

పరిక్లిశ్యన్న అపి కరొధం ధృతవాన వై థవిజొత్తమ

7 కదం సా థరౌపథీ కృష్ణా కలిశ్యమానా థురాత్మభిః

శక్తా సతీ ధార్తరాష్ట్రాన నాథహథ ఘొరచక్షుషా

8 కదం వయతిక్రమన థయూతే పార్దౌ మాథ్రీ సుతౌ తదా

అనువ్రజన నరవ్యాఘ్రం వఞ్చ్యమానం థురాత్మభిః

9 కదం ధర్మభృతాం శరేష్ఠః సుతొ ధర్మస్య ధర్మవిత

అనర్హః పరమం కలేశం సొఢవాన స యుధిష్ఠిరః

10 కదం చ బహులాః సేనాః పాణ్డవః కృష్ణసారదిః

అస్యన్న ఏకొ ఽనయత సర్వాః పితృలొకం ధనంజయః

11 ఏతథ ఆచక్ష్వ మే సర్వం యదావృత్తం తపొధన

యథ యచ చ కృతవన్తస తే తత్ర తత్ర మహారదాః

12 [వ]

మహర్షేః సర్వలొకేషు పూజితస్య మహాత్మనః

పరవక్ష్యామి మతం కృత్స్నం వయాసస్యామిత తేజసః

13 ఇథం శతసహస్రం హి శలొకానాం పుణ్యకర్మణామ

సత్యవత్య ఆత్మజేనేహ వయాఖ్యాతమ అమితౌజసా

14 య ఇథం శరావయేథ విథ్వాన యశ చేథం శృణుయాన నరః

తే బరహ్మణః సదానమ ఏత్య పరాప్నుయుర థేవతుల్యతామ

15 ఇథం హి వేథైః సమితం పవిత్రమ అపి చొత్తమమ

శరావ్యాణామ ఉత్తమం చేథం పురాణమ ఋషిసంస్తుతమ

16 అస్మిన్న అర్దశ చ ధర్మశ చ నిఖిలేనొపథిశ్యతే

ఇతిహాసే మహాపుణ్యే బుథ్ధిశ చ పరినైష్ఠికీ

17 అక్షుథ్రాన థానశీలాంశ చ సత్యశీలాన అనాస్తికాన

కార్ష్ణం వేథమ ఇథం విథ్వాఞ శరావయిత్వార్దమ అశ్నుతే

18 భరూణ హత్యా కృతం చాపి పాపం జహ్యాథ అసంశయమ

ఇతిహాసమ ఇమం శరుత్వా పురుషొ ఽపి సుథారుణః

19 జయొ నామేతిహాసొ ఽయం శరొతవ్యొ విజిగీషుణా

మహీం విజయతే సర్వాం శత్రూంశ చాపి పరాజయేత

20 ఇథం పుంసవనం శరేష్ఠమ ఇథం సవస్త్య అయనం మహత

మహిషీ యువరాజాభ్యాం శరొతవ్యం బహుశస తదా

21 అర్దశాస్త్రమ ఇథం పుణ్యం ధర్మశాస్త్రమ ఇథం పరమ

మొక్షశాస్త్రమ ఇథం పరొక్తం వయాసేనామిత బుథ్ధినా

22 సంప్రత్యాచక్షతే చైవ ఆఖ్యాస్యన్తి తదాపరే

పుత్రాః శుశ్రూషవః సన్తి పరేష్యాశ చ పరియకారిణః

23 శరీరేణ కృతం పాపం వాచా చ మనసైవ చ

సర్వం తత తయజతి కషిప్రమ ఇథం శృణ్వన నరః సథా

24 భారతానాం మహజ జన్మ శృణ్వతామ అనసూయతామ

నాస్తి వయాధిభయం తేషాం పరలొకభయం కుతః

25 ధన్యం యశస్యమ ఆయుష్యం సవర్గ్యం పుణ్యం తదైవ చ

కృష్ణథ్వైపాయనేనేథం కృతం పుణ్యచికీర్షుణా

26 కీర్తిం పరదయతా లొకే పాణ్డవానాం మహాత్మనామ

అన్యేషాం కషత్రియాణాం చ భూరి థరవిణ తేజసామ

27 యదా సముథ్రొ భగవాన యదా చ హిమవాన గిరిః

ఖయాతావ ఉభౌ రత్ననిధీ తదా భారతమ ఉచ్యతే

28 య ఇథం శరావయేథ విథ్వాన బరాహ్మణాన ఇహ పర్వసు

ధూతపాప్మా జితస్వర్గొ బరహ్మభూయం స గచ్ఛతి

29 యశ చేథం శరావయేచ ఛరాథ్ధే బరాహ్మణాన పాథమ అన్తతః

అక్షయ్యం తస్య తచ ఛరాథ్ధమ ఉపతిష్ఠేత పితౄన అపి

30 అహ్నా యథ ఏనశ చాజ్ఞానాత పరకరొతి నరశ చరన

తన మహాభారతాఖ్యానం శరుత్వైవ పరవిలీయతే

31 భారతానాం మహజ జన్మ మహాభారతమ ఉచ్యతే

నిరుక్తమ అస్య యొ వేథ సర్వపాపైర పరముచ్యతే

32 తరిభిర వర్షైః సథొత్దాయీ కృష్ణథ్వైపాయనొ మునిః

మహాభారతమ ఆఖ్యానం కృతవాన ఇథమ ఉత్తమమ

33 ధర్మే చార్దే చ కామే చ మొక్షే చ భరతర్షభ

యథ ఇహాస్తి తథ అన్యత్ర యన నేహాస్తి న తత కవ చిత