ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 55)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

గురవే పరాఙ నమస్కృత్య మనొ బుథ్ధిసమాధిభిః

సంపూజ్య చ థవిజాన సర్వాంస తదాన్యాన విథుషొ జనాన

2 మహర్షేః సర్వలొకేషు విశ్రుతస్యాస్య ధీమతః

పరవక్ష్యామి మతం కృత్స్నం వయాసస్యామిత తేజసః

3 శరొతుం పాత్రం చ రాజంస తవం పరాప్యేమాం భారతీం కదామ

గురొర వక్తుం పరిస్పన్థొ ముథా పరొత్సాహతీవ మామ

4 శృణు రాజన యదా భేథః కురుపాణ్డవయొర అభూత

రాజ్యార్దే థయూతసంభూతొ వనవాసస తదైవ చ

5 యదా చ యుథ్ధమ అభవత పృదివీ కషయకారకమ

తత తే ఽహం సంప్రవక్ష్యామి పృచ్ఛతే భరతర్షభ

6 మృతే పితరి తే వీరా వనాథ ఏత్య సవమన్థిరమ

నచిరాథ ఇవ విథ్వాంసొ వేథే ధనుషి చాభవన

7 తాంస తదారూపవీర్యౌజః సంపన్నాన పౌరసంమతాన

నామృష్యన కురవొ థృష్ట్వా పాణ్డవాఞ శరీయశొ భృతః

8 తతొ థుర్యొధనః కరూరః కర్ణశ చ సహసౌబలః

తేషాం నిగ్రహనిర్వాసాన వివిధాంస తే సమాచరన

9 థథావ అద విషం పాపొ భీమాయ ధృతరాష్ట్రజః

జరయామ ఆస తథ వీరః సహాన్నేన వృకొథరః

10 పరమాణ కొట్యాం సంసుప్తం పునర బథ్ధ్వా వృకొథరమ

తొయేషు భీమం గఙ్గాయాః పరక్షిప్య పురమ ఆవ్రజత

11 యథా పరబుథ్ధః కౌన్తేయస తథా సంఛిథ్య బన్ధనమ

ఉథతిష్ఠన మహారాజ భీమసేనొ గతవ్యదః

12 ఆశీవిషైః కృష్ణసర్పైః సుప్తం చైనమ అథంశయత

సర్వేష్వ ఏవాఙ్గథేశేషు న మమార చ శత్రుహా

13 తేషాం తు విప్రకారేషు తేషు తేషు మహామతిః

మొక్షణే పరతిఘాతే చ విథురొ ఽవహితొ ఽభవత

14 సవర్గస్దొ జీవలొకస్య యదా శక్రః సుఖావహః

పాణ్డవానాం తదా నిత్యం విథురొ ఽపి సుఖావహః

15 యథా తు వివిధొపాయైః సంవృతైర వివృతైర అపి

నాశక్నొథ వినిహన్తుం తాన థైవభావ్య అర్దరక్షితాన

16 తతః సంమన్త్ర్య సచివైర వృషథుఃశాసనాథిభిః

ధృతరాష్ట్రమ అనుజ్ఞాప్య జాతుషం గృహమ ఆథిశత

17 తత్ర తాన వాసయామ ఆస పాణ్డవాన అమితౌజసః

అథాహయచ చ విస్రబ్ధాన పావకేన పునస తథా

18 విథురస్యైవ వచనాత ఖనిత్రీ విహితా తతః

మొక్షయామ ఆస యొగేన తే ముక్తాః పరాథ్రవన భయాత

19 తతొ మహావనే ఘొరే హిడిమ్బం నామ రాక్షసమ

భీమసేనొ ఽవధీత కరుథ్ధొ భువి భీమపరాక్రమః

20 అద సంధాయ తే వీరా ఏకచక్రాం వరజంస తథా

బరహ్మరూపధరా భూత్వా మాత్రా సహ పరంతపాః

21 తత్ర తే బరాహ్మణార్దాయ బకం హత్వా మహాబలమ

బరాహ్మణైః సహితా జగ్ముః పాఞ్చాలానాం పురం తతః

22 తే తత్ర థరౌపథీం లబ్ధ్వా పరిసంవత్సరొషితాః

విథితా హాస్తినపురం పరత్యాజగ్ముర అరింథమాః

23 త ఉక్తా ధృతరాష్ట్రేణ రాజ్ఞా శాంతనవేన చ

భరాతృభిర విగ్రహస తాత కదం వొ న భవేథ ఇతి

అస్మాభిః ఖాణ్డవ పరస్దే యుష్మథ్వాసొ ఽనుచిన్తితః

24 తస్మాజ జనపథొపేతం సువిభక్తమహాపదమ

వాసాయ ఖాణ్డవ పరస్దం వరజధ్వం గతమన్యవః

25 తయొస తే వచనాజ జగ్ముః సహ సర్వైః సుహృజ్జనైః

నగరం ఖాణ్డవ పరస్దం రత్నాన్య ఆథాయ సర్వశః

26 తత్ర తే నయవసన రాజన సంవత్సరగణాన బహూన

వశే శస్త్రప్రతాపేన కుర్వన్తొ ఽనయాన మహీక్షితః

27 ఏవం ధర్మప్రధానాస తే సత్యవ్రతపరాయణాః

అప్రమత్తొత్దితాః కషాన్తాః పరతపన్తొ ఽహితాంస తథా

28 అజయథ భీమసేనస తు థిశం పరాచీం మహాబలః

ఉథీచీమ అర్జునొ వీరః పరతీచీం నకులస తదా

29 థక్షిణాం సహథేవస తు విజిగ్యే పరవీరహా

ఏవం చక్రుర ఇమాం సర్వే వశే కృత్స్నాం వసుంధరామ

30 పఞ్చభిః సూర్యసంకాశైః సూర్యేణ చ విరాజతా

షట సూర్యేవాబభౌ పృద్వీ పాణ్డవైః సత్యవిక్రమైః

31 తతొ నిమిత్తే కస్మింశ చిథ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః

వనం పరస్దాపయామ ఆస భరాతరం వై ధనంజయమ

32 స వై సంవత్సరం పూర్ణం మాసం చైకం వనే ఽవసత

తతొ ఽగచ్ఛథ ధృషీకేశం థవారవత్యాం కథా చన

33 లబ్ధవాంస తత్ర బీభత్సుర భార్యాం రాజీవలొచనామ

అనుజాం వాసుథేవస్య సుభథ్రాం భథ్ర భాషిణీమ

34 సా శచీవ మహేన్థ్రేణ శరీః కృష్ణేనేవ సంగతా

సుభథ్రా యుయుజే పరీతా పాణ్డవేనార్జునేన హ

35 అతర్పయచ చ కౌన్తేయః ఖాణ్డవే హవ్యవాహనమ

బీభత్సుర వాసుథేవేన సహితొ నృపసత్తమ

36 నాతిభారొ హి పార్దస్య కేశవేనాభవత సహ

వయవసాయసహాయస్య విష్ణొః శత్రువధేష్వ ఇవ

37 పార్దాయాగ్నిర థథౌ చాపి గాణ్డీవం ధనుర ఉత్తమమ

ఇషుధీ చాక్షయైర బాణై రదం చ కపిలక్షణమ

38 మొక్షయామ ఆస బీభత్సుర మయం తత్ర మహాసురమ

స చకార సభాం థివ్యాం సర్వరత్నసమాచితామ

39 తస్యాం థుర్యొధనొ మన్థొ లొభం చక్రే సుథుర్మతిః

తతొ ఽకషైర వఞ్చయిత్వా చ సౌబలేన యుధిష్ఠిరమ

40 వనం పరస్దాపయామ ఆస సప్త వర్షాణి పఞ్చ చ

అజ్ఞాతమ ఏకం రాష్ట్రే చ తదా వర్షం తరయొ థశమ

41 తతశ చతుర్థశే వర్షే యాచమానాః సవకం వసు

నాలభన్త మహారాజ తతొ యుథ్ధమ అవర్తత

42 తతస తే సర్వమ ఉత్సాథ్య హత్వా థుర్యొధనం నృపమ

రాజ్యం విథ్రుత భూయిష్ఠం పరత్యపథ్యన్త పాణ్డవాః

43 ఏవమ ఏతత పురావృత్తం తేషామ అక్లిష్టకర్మణామ

భేథొ రాజ్యవినాశశ చ జయశ చ జయతాం వర