ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 54)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

శరుత్వా తు సర్పసత్రాయ థీక్షితం జనమేజయమ

అభ్యాగచ్ఛథ ఋషిర విథ్వాన కృష్ణథ్వైపాయనస తథా

2 జనయామ ఆస యం కాలీ శక్తేః పుత్రాత పరాశరాత

కన్యైవ యమునా థవీపే పాణ్డవానాం పితామహమ

3 జాతమాత్రశ చ యః సథ్య ఇష్ట్యా థేహమ అవీవృధత

వేథాంశ చాధిజగే సాఙ్గాన సేతిహాసాన మహాయశాః

4 యం నాతితపసా కశ చిన న వేథాధ్యయనేన చ

న వరతైర నొపవాసైశ చ న పరసూత్యా న మన్యునా

5 వివ్యాసైకం చతుర్ధా యొ వేథం వేథ విథాం వరః

పరావరజ్ఞొ బరహ్మర్షిః కవిః సత్యవ్రతః శుచిః

6 యః పాణ్డుం ధృతరాష్ట్రం చ విథురం చాప్య అజీజనత

శంతనొః సంతతిం తన్వన పుణ్యకీర్తిర మహాయశాః

7 జనమేజయస్య రాజర్షేః స తథ యజ్ఞసథస తథా

వివేశ శిష్యైః సహితొ వేథవేథాఙ్గపారగైః

8 తత్ర రాజానమ ఆసీనం థథర్శ జనమేజయమ

వృతం సథస్యైర బహుభిర థేవైర ఇవ పురంథరమ

9 తదా మూధ్వావసిక్తైశ చ నానాజనపథేశ్వరైః

ఋత్విగ్భిర థేవకల్పైశ చ కుశలైర యజ్ఞసంస్తరే

10 జనమేజయస తు రాజర్షిర థృష్ట్వా తమ ఋషిమ ఆగతమ

సగణొ ఽబయుథ్యయౌ తూర్ణం పరీత్యా భరతసత్తమః

11 కాఞ్చనం విష్టరం తస్మై సథస్యానుమతే పరభుః

ఆసనం కల్పయామ ఆస యదా శక్రొ బృహస్పతేః

12 తత్రొపవిష్టం వరథం థేవర్షిగణపూజితమ

పూజయామ ఆస రాజేన్థ్రః శాస్త్రథృష్టేన కర్మణా

13 పాథ్యమ ఆచమనీయం చ అర్ఘ్యం గాం చ విధానతః

పితామహాయ కృష్ణాయ తథ అర్హాయ నయవేథయత

14 పరతిగృహ్య చ తాం పూజాం పాణ్డవాజ జనమేజయాత

గాం చైవ సమనుజ్ఞాయ వయాసః పరీతొ ఽభవత తథా

15 తదా సంపూజయిత్వా తం యత్నేన పరపితామహమ

ఉపొపవిశ్య పరీతాత్మా పర్యపృచ్ఛథ అనామయమ

16 భగవాన అపి తం థృష్ట్వా కుశలం పరతివేథ్య చ

సథస్యైః పూజితః సర్వైః సథస్యాన అభ్యపూజయత

17 తతస తం సత్కృతం సర్వైః సథస్యైర జనమేజయః

ఇథం పశ్చాథ థవిజశ్రేష్ఠం పర్యపృచ్ఛత కృతాఞ్జలిః

18 కురూణాం పాణ్డవానాం చ భవాన పరత్యక్షథర్శివాన

తేషాం చరితమ ఇచ్ఛామి కద్యమానం తవయా థవిజ

19 కదం సమభవథ భేథస తేషామ అక్లిష్టకర్మణామ

తచ చ యుథ్ధం కదం వృత్తం భూతాన్త కరణం మహత

20 పితామహానాం సర్వేషాం థైవేనావిష్ట చేతసామ

కార్త్స్న్యేనైతత సమాచక్ష్వ భగవన కుశలొ హయ అసి

21 తస్య తథ వచనం శరుత్వా కృష్ణథ్వైపాయనస తథా

శశాస శిష్యమ ఆసీనం వైశమ్పాయనమ అన్తికే

22 కురూణాం పాణ్డవానాం చ యదా భేథొ ఽభవత పురా

తథ అస్మై సర్వమ ఆచక్ష్వ యన మత్తః శరుతవాన అసి

23 గురొర వచనమ ఆజ్ఞాయ స తు విప్రర్షభస తథా

ఆచచక్షే తతః సర్వమ ఇతిహాసం పురాతనమ

24 తస్మై రాజ్ఞే సథస్యేభ్యః కషత్రియేభ్యశ చ సర్వశః

భేథం రాజ్యవినాశం చ కురుపాణ్డవయొస తథా