ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

ఇథమ అత్యథ్భుతం చాన్యథ ఆస్తీకస్యానుశుశ్రుమః

తదా వరైశ ఛన్థ్యమానే రాజ్ఞా పారిక్షితేన హ

2 ఇన్థ్రహస్తాచ చయుతొ నాగః ఖ ఏవ యథ అతిష్ఠత

తతశ చిన్తాపరొ రాజా బభూవ జనమేజయః

3 హూయమానే భృశం థీప్తే విధివత పావకే తథా

న సమ స పరాపతథ వహ్నౌ తక్షకొ భయపీడితః

4 [షౌ]

కిం సూత తేషాం విప్రాణాం మన్త్రగ్రామొ మనీషిణామ

న పరత్యభాత తథాగ్నౌ యన న పపాత స తక్షకః

5 [స]

తమ ఇన్థ్రహస్తాథ విస్రస్తం విసంజ్ఞం పన్నగొత్తమమ

ఆస్తీకస తిష్ఠ తిష్ఠేతి వాచస తిస్రొ ఽభయుథైరయత

6 వితస్దే సొ ఽనతరిక్షే ఽద హృథయేన విథూయతా

యదా తిష్ఠేత వై కశ చిథ గొచక్రస్యాన్తరా నరః

7 తతొ రాజాబ్రవీథ వాక్యం సథస్యైశ చొథితొ భృశమ

కామమ ఏతథ భవత్వ ఏవం యదాస్తీకస్య భాషితమ

8 సమాప్యతామ ఇథం కర్మ పన్నగాః సన్త్వ అనామయాః

పరీయతామ అయమ ఆస్తీకః సత్యం సూతవచొ ఽసతు తత

9 తతొ హలహలాశబ్థః పరీతిజః సమవర్తత

ఆస్తీకస్య వరే థత్తే తదైవొపరరామ చ

10 స యజ్ఞః పాణ్డవేయస్య రాజ్ఞః పారిక్షితస్య హ

పరీతిమాంశ చాభవథ రాజా భారతొ జనమేజయః

11 ఋత్విగ్భ్యః ససథస్యేభ్యొ యే తత్రాసన సమాగతాః

తేభ్యశ చ పరథథౌ విత్తం శతశొ ఽద సహస్రశః

12 లొహితాక్షాయ సూతాయ తదా సదపతయే విభుః

యేనొక్తం తత్ర సత్రాగ్రే యజ్ఞస్య వినివర్తనమ

13 నిమిత్తం బరాహ్మణ ఇతి తస్మై విత్తం థథౌ బహు

తతశ చకారావభృదం విధిథృష్ట్తేన కర్మణా

14 ఆస్తీకం పరేషయామ ఆస గృహాన ఏవ సుసత్కృతమ

రాజా పరీతమనాః పరీతం కృతకృత్యం మనీషిణమ

15 పునరాగమనం కార్యమ ఇతి చైనం వచొ ఽబరవీత

భవిష్యసి సథస్యొ మే వాజిమేధే మహాక్రతౌ

16 తదేత్య ఉక్త్వా పరథుథ్రావ స చాస్తీకొ ముథా యుతః

కృత్వా సవకార్యమ అతులం తొషయిత్వా చ పార్దివమ

17 స గత్వా పరమప్రీతొ మాతరం మాతులం చ తమ

అభిగమ్యొపసంగృహ్య యదావృత్తం నయవేథయత

18 ఏతచ ఛరుత్వా పరీయమాణాః సమేతా; యే తత్రాసన పన్నగా వీతమొహాః

త ఆస్తీకే వై పరీతిమన్తొ బభూవుర; ఊచుశ చైనం వరమ ఇష్టం వృణీష్వ

19 భూయొ భూయః సర్వశస తే ఽబరువంస తం; కిం తే పరియం కరవామొ ఽథయ విథ్వన

పరీతా వయం మొక్షితాశ చైవ సర్వే; కామం కిం తే కరవామొ ఽథయ వత్స

20 [ఆ]

సాయంప్రాతః సుప్రసన్నాత్మ రూపా; లొకే విప్రా మానవాశ చేతరే ఽపి

ధర్మాఖ్యానం యే వథేయుర మమేథం; తేషాం యుష్మథ్భ్యొ నైవ కిం చిథ భయం సయాత

21 [స]

తైశ చాప్య ఉక్తొ భాగినేయః పరసన్నైర; ఏతత సత్యం కామమ ఏవం చరన్తః

పరీత్యా యుక్తా ఈప్సితం సర్వశస తే; కర్తారః సమ పరవణా భాగినేయ

22 జరత్కారొర జరత్కార్వాం సముత్పన్నొ మహాయశాః

ఆస్తీకః సత్యసంధొ మాం పన్నగేభ్యొ ఽభిరక్షతు

23 అసితం చార్తిమన్తం చ సునీదం చాపి యః సమరేత

థివా వా యథి వా రాత్రౌ నాస్య సర్పభయం భవేత

24 [స]

మొక్షయిత్వా స భుజగాన సర్పసత్రాథ థవిజొత్తమః

జగామ కాలే ధర్మాత్మా థిష్టాన్తం పుత్రపౌత్రవాన

25 ఇత్య ఆఖ్యానం మయాస్తీకం యదావత కీర్తితం తవ

యత కీర్తయిత్వా సర్పేభ్యొ న భయం విథ్యతే కవ చిత

26 శరుత్వా ధర్మిష్ఠమ ఆఖ్యానమ ఆతీకం పుణ్యవర్ధనమ

ఆస్తీకస్య కవేర విప్ర శరీమచ చరితమ ఆథితః

27 [ష]

భృగువంశాత పరభృత్య ఏవ తవయా మే కదితం మహత

ఆఖ్యానమ అఖిలం తాత సౌతే పరీతొ ఽసమి తేన తే

28 పరక్ష్యామి చైవ భూయస తవాం యదావత సూతనన్థన

యాం కదాం వయాస సంపన్నాం తాం చ భూయః పరచక్ష్వ మే

29 తస్మిన పరమథుష్ప్రాపే సర్పసత్రే మహాత్మనామ

కర్మాన్తరేషు విధివత సథస్యానాం మహాకవే

30 యా బభూవుః కదాశ చిత్రా యేష్వ అర్దేషు యదాతదమ

తవత్త ఇచ్ఛామహే శరొతుం సౌతే తవం వై విచక్షణః

31 [స]

కర్మాన్తరేష్వ అకదయన థవిజా వేథాశ్రయాః కదాః

వయాసస తవ అకదయన నిత్యమ ఆఖ్యానం భారతం మహత

32 [ష]

మహాభారతమ ఆఖ్యానం పాణ్డవానాం యశః కరమ

జనమేజయేన యత పృష్టః కృష్ణథ్వైపాయనస తథా

33 శరావయామ ఆస విధివత తథా కర్మాన్తరేషు సః

తామ అహం విధివత పుణ్యాం శరొతుమ ఇచ్ఛామి వై కదామ

34 మనః సాగరసంభూతాం మహర్షేః పుణ్యకర్మణః

కదయస్వ సతాం శరేష్ఠ న హి తృప్యామి సూతజ

35 [స]

హన్త తే కదయిష్యామి మహథ ఆఖ్యానమ ఉత్తమమ

కృష్ణథ్వైపాయన మతం మహాభారతమ ఆథితః

36 తజ జుషస్వొత్తమ మతే కద్యమానం మయా థవిజ

శంసితుం తన మనొ హర్షొ మమాపీహ పరవర్తతే