ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]

యే సర్పాః సర్పసత్రే ఽసమిన పతితా హవ్యవాహనే

తేషాం నామాని సర్వేషాం శరొతుమ ఇచ్ఛామి సూతజ

2 [స]

సహస్రాణి బహూన్య అస్మిన పరయుతాన్య అర్బుథాని చ

న శక్యం పరిసంఖ్యాతుం బహుత్వాథ వేథవిత్తమ

3 యదా సమృతితు నామాని పన్నగానాం నిబొధ మే

ఉచ్యమానాని ముఖ్యానాం హుతానాం జాతవేథసి

4 వాసుకేః కులజాంస తావత పరధాన్యేన నిబొధ మే

నీలరక్తాన సితాన ఘొరాన మహాకాయాన విషొల్బణాన

5 కొటికొ మానసః పూర్ణః సహః పౌలొ హలీసకః

పిచ్ఛిలః కొణపశ చక్రః కొణ వేగః పరకాలనః

6 హిరణ్యవాహః శరణః కక్షకః కాలథన్తకః

ఏతే వాసుకిజా నాగాః పరవిష్టా హవ్యవాహనమ

7 తక్షకస్య కులే జాతాన పరవక్ష్యామి నిబొధ తాన

పుచ్ఛణ్డకొ మణ్డలకః పిణ్డ భేత్తా రభేణకః

8 ఉచ్ఛిఖః సురసొ థరఙ్గొ బలహేడొ విరొహణః

శిలీ శల కరొ మూకః సుకుమారః పరవేపనః

9 ముథ్గరః శశరొమా చ సుమనా వేగవాహనః

ఏతే తక్షకజా నాగాః పరవిష్టా హవ్యవాహనమ

10 పారావతః పారియాత్రః పాణ్డరొ హరిణః కృశః

విహంగః శరభొ మొథః పరమొథః సంహతాఙ్గథః

11 ఐరావత కులాథ ఏతే పరైవిష్టా హవ్యవాహనమ

కౌరవ్య కులజాన నాగాఞ శృణు మే థవిజసత్తమ

12 ఐణ్డిలః కుణ్డలొ ముణ్డొ వేణి సకన్ధః కుమారకః

బాహుకః శృఙ్గవేగశ చ ధూర్తకః పాతపాతరౌ

13 ధృతరాష్ట్ర కులే జాతాఞ శృణు నాగాన యదాతదమ

కీర్త్యమానాన మయా బరహ్మన వాతవేగాన విషొల్బణాన

14 శఙ్కుకర్ణః పిఙ్గలకః కుఠార ముఖమేచకౌ

పూర్ణాఙ్గథః పూర్ణముఖః పరహసః శకునిర హరిః

15 ఆమాహఠః కొమఠకః శవసనొ మానవొ వటః

భైరవొ ముణ్డవేథాఙ్గః పిశఙ్గశ చొథ్ర పారగః

16 ఋషభొ వేగవాన నామ పిణ్డారక మహాహనూ

రక్తాఙ్గః సర్వసారఙ్గః సమృథ్ధః పాట రాక్షసౌ

17 వరాహకొ వారణకః సుమిత్రశ చిత్రవేథకః

పరాశరస తరుణకొ మణిస్కన్ధస తదారుణిః

18 ఇతి నాగా మయా బరహ్మన కీర్తితాః కీర్తివర్ధనాః

పరధాన్యేన బహుత్వాత తు న సర్వే పరికీర్తితాః

19 ఏతేషాం పుత్రపౌత్రాస తు పరసవస్య చ సంతతిః

న శక్యాః పరిసంఖ్యాతుం యే థీప్తం పావకం గతాః

20 సప్త శీర్షా థవిశీర్షాశ చ పఞ్చశీర్షాస తదాపరే

కాలానలవిషా ఘొరా హుతాః శతసహస్రశః

21 మహాకాయా మహావీర్యాః శైలశృఙ్గసముచ్ఛ్రయాః

యొజనాయామ విస్తారా థవియొజనసమాయతాః

22 కామరూపాః కామగమా థీప్తానలవిషొల్బణాః

థగ్ధాస తత్ర మహాసత్రే బరహ్మథణ్డనిపీడితాః