ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 51)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

బాలొ వాక్యం సదవిర ఇవ పరభాషతే; నాయం బాలః సదవిరొ ఽయం మతొ మే

ఇచ్ఛామ్య అహం వరమ అస్మై పరథాతుం; తన మే విప్రా వితరధ్వం సమేతాః

2 [సథస్యాహ]

బాలొ ఽపి విప్రొ మాన్య ఏవేహ రాజ్ఞాం; యశ చావిథ్వాన యశ చ విథ్వాన యదావత

సర్వాన కామాంస తవత్త ఏషొ ఽరహతే ఽథయ; యదా చ నస తక్షక ఏతి శీఘ్రమ

3 [స]

వయాహర్తుకామే వరథే నృపే థవిజం; వరం వృణీష్వేతి తతొ ఽభయువాచ

హొతా వాక్యం నాతిహృష్టాన్తర ఆత్మా; కర్మణ్య అస్మింస తక్షకొ నైతి తావత

4 [జ] యదా చేథం కర్మ సమాప్యతే మే; యదా చ నస తక్షక ఏతి శీఘ్రమ

తదా భవన్తః పరయతన్తు సర్వే; పరం శక్త్యా స హి మే విథ్విషాణః

5 [రత్విజహ]

యదాశాస్త్రాణి నః పరాహుర యదా శంసతి పావకః

ఇన్థ్రస్య భవనే రాజంస తక్షకొ భయపీడితః

6 [స]

యదా సూతొ లొహితాక్షొ మహాత్మా; పౌరాణికొ వేథితవాన పురస్తాత

స రాజానం పరాహ పృష్టస తథానీం; యదాహుర విప్రాస తథ్వథ ఏతన నృథేవ

7 పురాణమ ఆగమ్య తతొ బరవీమ్య అహం; థత్తం తస్మై వరమ ఇన్థ్రేణ రాజన

వసేహ తవం మత్సకాశే సుగుప్తొ; న పావకస తవాం పరథహిష్యతీతి

8 ఏతచ ఛరుత్వా థీక్షితస తప్యమాన; ఆస్తే హొతారం చొథయన కర్మకాలే

హొతా చ యత్తః స జుహావ మన్త్రైర; అదొ ఇన్థ్రః సవయమ ఏవాజగామ

9 విమానమ ఆరుహ్య మహానుభావః; సర్వైర థేవైః పరిసంస్తూయమానః

బలాహకైశ చాప్య అనుగమ్యమానొ; విథ్యాధరైర అప్సరసాం గణైశ చ

10 తస్యొత్తరీయే నిహితః స నాగొ; భయొథ్విగ్నః శర్మ నైవాభ్యగచ్ఛత

తతొ రాజా మన్త్రవిథొ ఽబరవీత పునః; కరుథ్ధొ వాక్యం తక్షకస్యాన్తమ ఇచ్ఛన

11 ఇన్థ్రస్య భవనే విప్రా యథి నాగః స తక్షకః

తమ ఇన్థ్రేణైవ సహితం పాతయధ్వం విభావసౌ

12 [రత్విజహ]

అయమ ఆయాతి వై తూర్ణం తక్షకస తే వశం నృప

శరూయతే ఽసయ మహాన నాథొ రువతొ భైరవం భయాత

13 నూనం ముక్తొ వజ్రభృతా స నాగొ; భరష్టశ చాఙ్కాన మన్త్రవిస్రస్త కాయః

ఘూర్ణన్న ఆకాశే నష్టసంజ్ఞొ ఽభయుపైతి; తీవ్రాన నిఃశ్వాసాన నిఃశ్వసన పన్నగేన్థ్రః

14 వర్తతే తవ రాజేన్థ్ర కర్మైతథ విధివత పరభొ

అస్మై తు థవిజముఖ్యాయ వరం తవం థాతుమ అర్హసి

15 [జ]

బాలాభిరూపస్య తవాప్రమేయ; వరం పరయచ్ఛామి యదానురూపమ

వృణీష్వ యత తే ఽభిమతం హృథి సదితం; తత తే పరథాస్యామ్య అపి చేథ అథేయమ

16 [స]

పతిష్యమాణే నాగేన్థ్రే తక్షకే జాతవేథసి

ఇథమ అన్తరమ ఇత్య ఏవం తథాస్తీకొ ఽభయచొథయత

17 వరం థథాసి చేన మహ్యం వృణొమి జనమేజయ

సత్రం తే విరమత్వ ఏతన న పతేయుర ఇహొరగాః

18 ఏవమ ఉక్తస తతొ రాజా బరహ్మన పారిక్షితస తథా

నాతిహృష్టమనా వాక్యమ ఆస్తీకమ ఇథమ అబ్రవీత

19 సువర్ణం రజతం గాశ చ యచ చాన్యన మన్యసే విభొ

తత తే థథ్యాం వరం విప్ర న నివర్తేత కరతుర మమ

20 [ఆ]

సువర్ణం రజతం గాశ చ న తవాం రాజన వృణొమ్య అహమ

సత్రం తే విరమత్వ ఏతత సవస్తి మాతృకులస్య నః

21 [స]

ఆస్తీకేనైవమ ఉక్తస తు రాజా పారిక్షితస తథా

పునః పునర ఉవాచేథమ ఆస్తీకం వథతాం వరమ

22 అన్యం వరయ భథ్రం తే వరం థవిజ వరొత్తమ

అయాచత న చాప్య అన్యం వరం స భృగునన్థన

23 తతొ వేథవిథస తత్ర సథస్యాః సర్వ ఏవ తమ

రాజానమ ఊచుః సహితా లభతాం బరాహ్మణొ వరమ