ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 50)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఆ]

సొమస్య యజ్ఞొ వరుణస్య యజ్ఞః; పరజాపతేర యజ్ఞ ఆసీత పరయాగే

తదా యజ్ఞొ ఽయం తవ భారతాగ్ర్య; పారిక్షిత సవస్తి నొ ఽసతు పరియేభ్యః

2 శక్రస్య యజ్ఞః శతసంఖ్య ఉక్తస; తదాపరస తుల్యసంఖ్యః శతం వై

తదా యజ్ఞొ ఽయం తవ భారతాగ్ర్య; పారిక్షిత సవస్తి నొ ఽసతు పరియేభ్యః

3 యమస్య యజ్ఞొ హరి మేధసశ చ; యదా యజ్ఞొ రన్తి థేవస్య రాజ్ఞః

తదా యజ్ఞొ ఽయం తవ భారతాగ్ర్య; పారిక్షిత సవస్తి నొ ఽసతు పరియేభ్యః

4 గయస్య యజ్ఞః శశబిన్థొశ చ రాజ్ఞొ; యజ్ఞస తదా వైశ్రవణస్య రాజ్ఞః

తదా యజ్ఞొ ఽయం తవ భారతాగ్ర్య; పారిక్షిత సవస్తి నొ ఽసతు పరియేభ్యః

5 నృగస్య యజ్ఞస తవ అజమీఢస్య చాసీథ; యదా యజ్ఞొ థాశరదేశ చ రాజ్ఞః

తదా యజ్ఞొ ఽయం తవ భారతాగ్ర్య; పారిక్షిత సవస్తి నొ ఽసతు పరియేభ్యః

6 యజ్ఞః శరుతొ నొ థివి థేవ సూనొర; యుధిష్ఠిరస్యాజమీఢస్య రాజ్ఞః

తదా యజ్ఞొ ఽయం తవ భారతాగ్ర్య; పారిక్షిత సవస్తి నొ ఽసతు పరియేభ్యః

7 కృష్ణస్య యజ్ఞః సత్యవత్యాః సుతస్య; సవయం చ కర్మ పరచకార యత్ర

తదా యజ్ఞొ ఽయం తవ భారతాగ్ర్య; పారిక్షిత సవస్తి నొ ఽసతు పరియేభ్యః

8 ఇమే హి తే సూర్యహుతాశవర్చసః; సమాసతే వృత్రహణః కరతుం యదా

నైషాం జఞానం విథ్యతే జఞాతుమ అథ్య; థత్తం యేభ్యొ న పరణశ్యేత కదం చిత

9 ఋత్విక సమొ నాస్తి లొకేషు చైవ; థవైపాయనేనేతి వినిశ్చితం మే

ఏతస్య శిష్యా హి కషితిం చరన్తి; సర్వర్విజః కర్మసు సవేషు థక్షాః

10 విభావసుశ చిత్రభానుర మహాత్మా; హిరణ్యరేతా విశ్వభుక కృష్ణ వర్త్మా

పరథక్షిణావర్తశిఖః పరథీప్తొ; హవ్యం తవేథం హుతభుగ వష్టి థేవః

11 నేహ తవథన్యొ విథ్యతే జీవలొకే; సమొ నృపః పాలయితా పరజానామ

ధృత్యా చ తే పరీతమనాః సథాహం; తవం వా రాజా ధర్మరాజొ యమొ వా

12 శక్రః సాక్షాథ వజ్రపాణిర యదేహ; తరాతా లొకే ఽసమింస తవం తదేహ పరజానామ

మతస తవం నః పురుషేన్థ్రేహ లొకే; న చ తవథన్యొ గృహపతిర అస్తి యజ్ఞే

13 ఖట్వాఙ్గనాభాగ థిలీప కల్పొ; యయాతి మాన్ధాతృసమప్రభావః

ఆథిత్యతేజః పరతిమానతేజా; భీష్మొ యదా భరాజసి సువ్రతస తవమ

14 వాల్మీకివత తే నిభృతం సుధైర్యం; వసిష్ఠవత తే నియతశ చ కొపః

పరభుత్వమ ఇన్థ్రేణ సమం మతం మే; థయుతిశ చ నారాయణవథ విభాతి

15 యమొ యదా ధర్మవినిశ్చయజ్ఞః; కృష్ణొ యదా సర్వగుణొపపన్నః

శరియాం నివాసొ ఽసి యదా వసూనాం; నిధాన భూతొ ఽసి తదా కరతూనామ

16 థమ్భొథ్భవేనాసి సమొ బలేన; రామొ యదా శస్త్రవిథ అస్త్రవిచ చ

ఔర్వ తరితాభ్యామ అసి తుల్యతేజా; థుష్ప్రేక్షణీయొ ఽసి భగీరదొ వా

17 [స]

ఏవం సతుతాః సర్వ ఏవ పరసన్నా; రాజా సథస్యా ఋత్విజొ హవ్యవాహః

తేషాం థృష్ట్వా భావితానీఙ్గితాని; పరొవాచ రాజా జనమేజయొ ఽద