ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 49)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

తత ఆహూయ పుత్రం సవం జరత్కారుర భుజంగమా

వాసుకేర నాగరాజస్య వచనాథ ఇథమ అబ్రవీత

2 అహం తవ పితుః పుత్రభ్రాత్రా థత్తా నిమిత్తతః

కాలః స చాయం సంప్రాప్తస తత కురుష్వ యదాతదమ

3 [ఆస్తీక]

కింనిమిత్తం మమ పితుర థత్తా తవం మాతులేన మే

తన మమాచక్ష్వ తత్త్వేన శరుత్వా కర్తాస్మి తత తదా

4 [స]

తత ఆచష్ట సా తస్మై బాన్ధవానాం హితైషిణీ

భగినీ నాగరాజస్య జరత్కారుర అవిక్లవా

5 భుజగానామ అశేషాణాం మాతా కథ్రూర ఇతి శరుతిః

తయా శప్తా రుషితయా సుతా యస్మాన నిబొధ తత

6 ఉచ్ఛైః శరవాః సొ ఽశవరాజొ యన మిద్యా న కృతొ మమ

వినతా నిమిత్తం పణితే థాసభావాయ పుత్రకాః

7 జనమేజయస్య వొ యజ్ఞే ధక్ష్యత్య అనిలసారదిః

తత్ర పఞ్చత్వమ ఆపన్నాః పరేతలొకం గమిష్యద

8 తాం చ శప్తవతీమ ఏవం సాక్షాల లొకపితామహః

ఏవమ అస్త్వ ఇతి తథ వాక్యం పరొవాచానుముమొథ చ

9 వాసుకిశ చాపి తచ ఛరుత్వా పితామహవచస తథా

అమృతే మదితే తాత థేవాఞ శరణమ ఈయివాన

10 సిథ్ధార్దాశ చ సురాః సర్వే పరాప్యామృతమ అనుత్తమమ

భరాతరం మే పురస్కృత్య పరజాపతిమ ఉపాగమన

11 తే తం పరసాథయామ ఆసుర థేవాః సర్వే పితామహమ

రాజ్ఞా వాసుకినా సార్ధం స శాపొ న భవేథ ఇతి

12 వాసుకిర నాగరాజొ ఽయం థుఃఖితొ జఞాతికారణాత

అభిశాపః స మాత్రాస్య భగవన న భవేథ ఇతి

13 [బర]

జరత్కారుర జరత్కారుం యాం భార్యాం సమవాప్స్యతి

తత్ర జాతొ థవిజః శాపాథ భుజగాన మొక్షయిష్యతి

14 [జ]

ఏతచ ఛరుత్వా తు వచనం వాసుకిః పన్నగేశ్వరః

పరాథాన మామ అమరప్రఖ్య తవ పిత్రే మహాత్మనే

పరాగ ఏవానాగతే కాలే తత్ర తవం మయ్య అజాయదాః

15 అయం స కాలః సంప్రాప్తొ భయాన నస తరాతుమ అర్హసి

భరాతరం చైవ మే తస్మాత తరాతుమ అర్హసి పావకాత

16 అమొఘం నః కృతం తత సయాథ యథ అహం తవ ధీమతే

పిత్రే థత్తా విమొక్షార్దం కదం వా పుత్ర మన్యసే

17 [స]

ఏవమ ఉక్తస తదేత్య ఉక్త్వా స ఆస్తీకొ మాతరం తథా

అబ్రవీథ థుఃఖసంతప్తం వాసుకిం జీవయన్న ఇవ

18 అహం తవాం మొక్షయిష్యామి వాసుకే పన్నగొత్తమ

తస్మాచ ఛాపాన మహాసత్త్వసత్యమ ఏతథ బరవీమి తే

19 భవ సవస్దమనా నాగ న హి తే విథ్యతే భయమ

పరయతిష్యే తదా సౌమ్య యదా శరేయొ భవిష్యతి

న మే వాగ అనృతం పరాహ సవైరేష్వ అపి కుతొ ఽనయదా

20 తం వై నృప వరం గత్వా థీక్షితం జనమేజయమ

వాగ్భిర మఙ్గలయుక్తాభిస తొషయిష్యే ఽథయ మాతుల

యదా స యజ్ఞొ నృపతేర నిర్వర్తిష్యతి సత్తమ

21 స సంభావయ నాగేన్థ్ర మయి సర్వం మహామతే

న తే మయి మనొ జాతు మిద్యా భవితుమ అర్హతి

22 [వ]

ఆస్తీక పరిఘూర్ణామి హృథయం మే విథీర్యతే

థిశశ చ న పరజానామి బరహ్మథణ్డనిపీడితః

23 [ఆ]

న సంతాపస తవయా కార్యః కదం చిత పన్నగొత్తమ

థీప్తథాగ్నేః సముత్పన్నం నాశయిష్యామి తే భయమ

24 బరహ్మథణ్డం మహాఘొరం కాలాగ్నిసమతేజసమ

నాశయిష్యామి మాత్రత్వం భయం కార్షీః కదం చన

25 [స]

తతః స వాసుకేర ఘొరమ అపనీయ మనొ జవరమ

ఆధాయ చాత్మనొ ఽఙగేషు జగామ తవరితొ భృశమ

26 జనమేజయస్య తం యజ్ఞం సర్వైః సముథితం గుణైః

మొక్షాయ భుజగేన్థ్రాణామ ఆస్తీకొ థవిజసత్తమః

27 స గత్వాపశ్యథ ఆస్తీకొ యజ్ఞాయతనమ ఉత్తమమ

వృతం సథస్యైర బహుభిః సూర్యవహ్ని సమప్రభైః

28 స తత్ర వారితొ థవాఃస్దైః పరవిశన థవిజసత్తమః

అభితుష్టావ తం యజ్ఞం పరవేశార్దీ థవిజొత్తమః