ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]

సర్పసత్రే తథా రాజ్ఞః పాణ్డవేయస్య ధీమతః

జనమేజయస్య కే తవ ఆసన్న ఋత్విజః పరమర్షయః

2 కే సథస్యా బభూవుశ చ సర్పసత్రే సుథారుణే

విషాథజననే ఽతయర్దం పన్నగానాం మహాభయే

3 సర్వం విస్తరతస తాత భవాఞ శంసితుమ అర్హతి

సర్పసత్ర విధానజ్ఞా విజ్ఞేయాస తే హి సూతజ

4 [సూత]

హన్త తే కదయిష్యామి నామానీహ మనీషిణామ

యే ఋత్విజః సథస్యాశ చ తస్యాసన నృపతేస తథా

5 తత్ర హొతా బభూవాద బరాహ్మణశ చణ్డభార్గవః

చయవనస్యాన్వయే జాతః ఖయాతొ వేథవిథాం వరః

6 ఉథ్గాతా బరాహ్మణొ వృథ్ధొ విథ్వాన కౌత్సార్య జైమినిః

బరహ్మాభవచ ఛార్ఙ్గ రవొ అధ్వర్యుర బొధ పిఙ్గలః

7 సథస్యశ చాభవథ వయాసః పుత్ర శిష్యసహాయవాన

ఉథ్థాలకః శమఠకః శవేతకేతుశ చ పఞ్చమః

8 అసితొ థేవలశ చైవ నారథః పర్వతస తదా

ఆత్రేయః కుణ్డ జఠరొ థవిజః కుటి ఘటస తదా

9 వాత్స్యః శరుతశ్రవా వృథ్ధస తపఃస్వాధ్యాయశీలవాన

కహొడొ థేవ శర్మా చ మౌథ్గల్యః శమ సౌభరః

10 ఏతే చాన్యే చ బహవొ బరాహ్మణాః సంశితవ్రతాః

సథస్యా అభవంస తత్ర సత్రే పారిక్షితస్య హ

11 జుహ్వత్స్వ ఋత్విక్ష్వ అద తథా సర్పసత్రే మహాక్రతౌ

అహయః పరాపతంస తత్ర ఘొరాః పరాణిభయావహాః

12 వసా మేథొ వహాః కుల్యా నాగానాం సంప్రవర్తితాః

వవౌ గన్ధశ చ తుములొ థహ్యతామ అనిశం తథా

13 పతతాం చైవ నాగానాం ధిష్ఠితానాం తదామ్బరే

అశ్రూయతానిశం శబ్థః పచ్యతాం చాగ్నినా భృశమ

14 తక్షకస తు స నాగేన్థ్రః పురంథర నివేశనమ

గతః శరుత్వైవ రాజానం థీక్షితం జనమేజయమ

15 తతః సర్వం యదావృత్తమ ఆఖ్యాయ భుజగొత్తమః

అగచ్ఛచ ఛరణం భీత ఆగః కృత్వా పురంథరమ

16 తమ ఇన్థ్రః పరాహ సుప్రీతొ న తవాస్తీహ తక్షక

భయం నాగేన్థ్ర తస్మాథ వై సర్పసత్రాత కదం చన

17 పరసాథితొ మయా పూర్వం తవార్దాయ పితామహః

తస్మాత తవ భయం నాస్తి వయేతు తే మానసొ జవరః

18 ఏవమ ఆశ్వాసితస తేన తతః స భుజగొత్తమః

ఉవాస భవనే తత్ర శక్రస్య ముథితః సుఖీ

19 అజస్రం నిపతత్స్వ అగ్నౌ నాగేషు భృశథుఃఖితః

అల్పశేష పరీవారొ వాసుకిః పర్యతప్యత

20 కశ్మలం చావిశథ ఘొరం వాసుకిం పన్నగేశ్వరమ

స ఘూర్ణమాన హృథయొ భగినీమ ఇథమ అబ్రవీత

21 థహ్యన్తే ఽఙగాని మే భథ్రే థిశొ న పరతిభాన్తి చ

సీథామీవ చ సంమొహాథ ఘూర్ణతీవ చ మే మనః

22 థృష్టిర భరమతి మే ఽతీవ హృథయం థీర్యతీవ చ

పతిష్యామ్య అవశొ ఽథయాహం తస్మిన థీప్తే విభావసౌ

23 పారిక్షితస్య యజ్ఞొ ఽసౌ వర్తతే ఽసమజ జిఘాంసయా

వయక్తం మయాపి గన్తవ్యం పితృరాజ నివేశనమ

24 అయం స కాలః సంప్రాప్తొ యథర్దమ అసి మే సవసః

జరత్కారొః పురా థత్తా సా తరాహ్య అస్మాన సబాన్ధవాన

25 ఆస్తీకః కిల యజ్ఞం తం వర్తన్తం భుజగొత్తమే

పరతిషేత్స్యతి మాం పూర్వం సవయమ ఆహ పితామహః

26 తథ వత్సే బరూహి వత్సం సవం కుమారం వృథ్ధసంమతమ

మమాథ్య తవం సభృత్యస్య మొక్షార్దం వేథ విత్తమమ