ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

ఏవమ ఉక్త్వా తతః శరీమాన మన్త్రిభిశ చానుమొథితః

ఆరురొహ పరతిజ్ఞాం స సర్పసత్రాయ పార్దివః

బరహ్మన భరతశార్థూలొ రాజా పారిక్షితస తథా

2 పురొహితమ అదాహూయ ఋత్విజం వసుధాధిపః

అబ్రవీథ వాక్యసంపన్నః సంపథ అర్దకరం వచః

3 యొ మే హింసితవాంస తాతం తక్షకః స థురాత్మవాన

పరతికుర్యాం యదా తస్య తథ భవన్తొ బరువన్తు మే

4 అపి తత కర్మ విథితం భవతాం యేన పన్నగమ

తక్షకం సంప్రథీప్తే ఽగనౌ పరాప్స్యే ఽహం సహబాన్ధవమ

5 యదా తేన పితా మహ్యం పూర్వం థగ్ధొ విషాగ్నినా

తదాహమ అపి తం పాపం థగ్ధుమ ఇచ్ఛామి పన్నగమ

6 [రత్విజహ]

అస్తి రాజన మహత సత్రం తవథర్దం థేవనిర్మితమ

సర్పసత్రమ ఇతి ఖయాతం పురాణే కద్యతే నృప

7 ఆహర్తా తస్య సత్రస్య తవన నాన్యొ ఽసతి నరాధిప

ఇతి పౌరాణికాః పరాహుర అస్మాకం చాస్తి స కరతుః

8 [స]

ఏవమ ఉక్తః స రాజర్షిర మేనే సర్పం హి తక్షకమ

హుతాశనముఖం థీప్తం పరవిష్టమ ఇతి సత్తమ

9 తతొ ఽబరవీన మన్త్రవిథస తాన రాజా బరాహ్మణాంస తథా

ఆహరిష్యామి తత సత్రం సంభారాః సంభ్రియన్తు మే

10 తతస తే ఋత్విజస తస్య శాస్త్రతొ థవిజసత్తమ

థేశం తం మాపయామ ఆసుర యజ్ఞాయతన కారణాత

యదావజ జఞానవిథుషః సర్వే బుథ్ధ్యా పరం గతాః

11 ఋథ్ధ్యా పరమయా యుక్తమ ఇష్టం థవిజగణాయుతమ

పరభూతధనధాన్యాఢ్యమ ఋత్విగ్భిః సునివేశితమ

12 నిర్మాయ చాపి విధివథ యజ్ఞాయతనమ ఈప్సితమ

రాజానం థీక్షయామ ఆసుః సర్పసత్రాప్తయే తథా

13 ఇథం చాసీత తత్ర పూర్వం సర్పసత్రే భవిష్యతి

నిమిత్తం మహథ ఉత్పన్నం యజ్ఞవిఘ్న కరం తథా

14 యజ్ఞస్యాయతనే తస్మిన కరియమాణే వచొ ఽబరవీత

సదపతిర బుథ్ధిసంపన్నొ వాస్తు విథ్యా విశారథః

15 ఇత్య అబ్రవీత సూత్రధారః సూతః పౌరాణికస తథా

యస్మిన థేశే చ కాలే చ మాపనేయం పరవర్తితా

బరాహ్మణం కారణం కృత్వా నాయం సంస్దాస్యతే కరతుః

16 ఏతచ ఛరుత్వా తు రాజా స పరాగ థీక్షా కాలమ అబ్రవీత

కషత్తారం నేహ మే కశ చిథ అజ్ఞాతః పరవిశేథ ఇతి

17 తతః కర్మ పరవవృతే సర్పసత్రే విధానతః

పర్యక్రామంశ చ విధివత సవే సవే కర్మణి యాజకాః

18 పరిధాయ కృష్ణ వాసాంసి ధూమసంరక్త లొచనాః

జుహువుర మన్త్రవచ చైవ సమిథ్ధం జాతవేథసమ

19 కమ్పయన్తశ చ సర్వేషామ ఉరగాణాం మనాంసి తే

సర్పాన ఆజుహువుస తత్ర సర్వాన అగ్నిముఖే తథా

వివేష్టమానాః కృపణా ఆహ్వయన్తః పరస్పరమ

21 విస్ఫురన్తః శవసన్తశ చ వేష్టయన్తస తదా పరే

పుచ్ఛైః శిరొభిశ చ భృశం చిత్రభానుం పరపేథిరే

22 శవేతాః కృష్ణాశ చ నీలాశ చ సదవిరాః శిశవస తదా

రువన్తొ భైరవాన నాథాన పేతుర థీప్తే విభావసౌ

23 ఏవం శతసహస్రాణి పరయుతాన్య అర్బుథాని చ

అవశాని వినష్టాని పన్నగానాం థవిజొత్తమ

24 ఇన్థురా ఇవ తత్రాన్యే హస్తిహస్తా ఇవాపరే

మత్తా ఇవ చ మాతఙ్గా మహాకాయా మహాబలాః

25 ఉచ్చావచాశ చ బహవొ నానావర్ణా విషొల్బణాః

ఘొరాశ చ పరిఘప్రఖ్యా థన్థ శూకా మహాబలాః

పరపేతుర అగ్నావ ఉరగా మాతృవాగ థణ్డపీడితాః