ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 5)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [షౌనక]

పురాణమ అఖిలం తాత పితా తే ఽధీతవాన పురా

కచ చిత తవమ అపి తత సర్వమ అధీషే లొమహర్షణే

2 పురాణే హి కదా థివ్యా ఆథివంశాశ చ ధీమతామ

కద్యన్తే తాః పురాస్మాభిః శరుతాః పూర్వం పితుస తవ

3 తత్ర వంశమ అహం పూర్వం శరొతుమ ఇచ్ఛామి భార్గవమ

కదయస్వ కదామ ఏతాం కల్యాః సమ శరవణే తవ

4 [స]

యథ అధీతం పురా సమ్యగ థవిజశ్రేష్ఠ మహాత్మభిః

వైశమ్పాయన విప్రాథ్యైస తైశ చాపి కదితం పురా

5 యథ అధీతం చ పిత్రా మే సమ్యక చైవ తతొ మయా

తత తావచ ఛృణు యొ థేవైః సేన్థ్రైః సాగ్నిమరుథ గణైః

పూజితః పరవరొ వంశొ భృగూణాం భృగునన్థన

6 ఇమం వంశమ అహం బరహ్మన భార్గవం తే మహామునే

నిగథామి కదా యుక్తం పురాణాశ్రయ సంయుతమ

7 భృగొః సుథయితః పుత్రశ చయవనొ నామ భార్గవః

చయవనస్యాపి థాయాథః పరమతిర నామ ధార్మికః

పరమతేర అప్య అభూత పుత్రొ ఘృతాచ్యాం రురుర ఇత్య ఉత

8 రురొర అపి సుతొ జజ్ఞే శునకొ వేథపారగః

పరమథ్వరాయాం ధర్మాత్మా తవ పూర్వపితామహాత

9 తపస్వీ చ యశస్వీ చ శరుతవాన బరహ్మవిత్తమః

ధర్మిష్ఠః సత్యవాథీ చ నియతొ నియతేన్థ్రియః

10 [ష]

సూతపుత్ర యదా తస్య భార్గవస్య మహాత్మనః

చయవనత్వం పరిఖ్యాతం తన మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః

11 [స]

భృగొః సుథయితా భార్యా పులొమేత్య అభివిశ్రుతా

తస్యాం గర్భః సమభవథ భృగొర వీర్యసముథ్భవః

12 తస్మిన గర్భే సంభృతే ఽద పులొమాయాం భృగూథ్వహ

సమయే సమశీలిన్యాం ధర్మపత్న్యాం యశస్వినః

13 అభిషేకాయ నిష్క్రాన్తే భృగౌ ధర్మభృతాం వరే

ఆశ్రమం తస్య రక్షొ ఽద పులొమాభ్యాజగామ హ

14 తం పరవిశ్యాశ్రమం థృష్ట్వా భృగొర భార్యామ అనిన్థితామ

హృచ్ఛయేన సమావిష్టొ విచేతాః సమపథ్యత

15 అభ్యాగతం తు తథ రక్షః పులొమా చారుథర్శనా

నయమన్త్రయత వన్యేన ఫలమూలాథినా తథా

16 తాం తు రక్షస తతొ బరహ్మన హృచ్ఛయేనాభిపీడితమ

థృష్ట్వా హృష్టమ అభూత తత్ర జిహీర్షుస తామ అనిన్థితామ

17 అదాగ్నిశరణే ఽపశ్యజ జవలితం జాతవేథసమ

తమ అపృచ్ఛత తతొ రక్షః పావకం జవలితం తథా

18 శంస మే కస్య భార్యేయమ అగ్నే పృష్ట ఋతేన వై

సత్యస తవమ అసి సత్యం మే వథ పావకపృచ్ఛతే

19 మయా హీయం పూర్వవృతా భార్యార్దే వరవర్ణినీ

పశ్చాత తవ ఇమాం పితా పరాథాథ భృగవే ఽనృతకారిణే

20 సేయం యథి వరారొహా భృగొర భార్యా రహొగతా

తదా సత్యం సమాఖ్యాహి జిహీర్షామ్య ఆశ్రమాథ ఇమామ

21 మన్యుర హి హృథయం మే ఽథయ పరథహన్న ఇవ తిష్ఠతి

మత పుర్వ భార్యాం యథ ఇమాం భృగుః పరాప సుమధ్యమామ

22 తథ రక్ష ఏవమ ఆమన్త్ర్య జవలితం జాతవేథసమ

శఙ్కమానొ భృగొర భార్యాం పునః పునర అపృచ్ఛత

23 తవమ అగ్నే సర్వభూతానామ అన్తశ చరసి నిత్యథా

సాక్షివత పుణ్యపాపేషు సత్యం బరూహి కవే వచః

24 మత పూర్వభార్యాపహృతా భృగుణానృత కారిణా

సేయం యథి తదా మే తవం సత్యమ ఆఖ్యాతుమ అర్హసి

25 శరుత్వా తవత్తొ భృగొర భార్యాం హరిష్యామ్య అహమ ఆశ్రమాత

జాతవేథః పశ్యతస తే వథ సత్యాం గిరం మమ

26 తస్య తథ వచనం శరుత్వా సప్తార్చిర థుఃఖితొ భృశమ

భీతొ ఽనృతాచ చ శాపాచ చ భృగొర ఇత్య అబ్రవీచ ఛనైః