ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

అగ్నేర అద వచః శరుత్వా తథ రక్షః పరజహార తామ

బరహ్మన వరాహరూపేణ మనొమారుతరంహసా

2 తతః స గర్భొ నివసన కుక్షౌ భృగుకులొథ్వహ

రొషాన మాతుశ చయుతః కుక్షేశ చయవనస తేన సొ ఽభవత

3 తం థృష్ట్వా మాతుర ఉథరాచ చయుతమ ఆథిత్యవర్చసమ

తథ రక్షొ భస్మసాథ భూతం పపాత పరిముచ్య తామ

4 సా తమ ఆథాయ సుశ్రొణీ ససార భృగునన్థనమ

చయవనం భార్గవం బరహ్మన పులొమా థుఃఖమూర్చ్ఛితా

5 తాం థథర్శ సవయం బరహ్మా సర్వలొకపితామహః

రుథతీం బాష్పపూర్ణాక్షీం భృగొర భార్యామ అనిన్థితామ

సాన్త్వయామ ఆస భగవాన వధూం బరహ్మా పితామహః

6 అశ్రుబిన్థూథ్భవా తస్యాః పరావర్తత మహానథీ

అనువర్తతీ సృతిం తస్యా భృగొః పత్న్యా యశస్వినః

7 తస్యా మార్గం సృతవతీం థృష్ట్వా తు సరితం తథా

నామ తస్యాస తథా నథ్యాశ చక్రే లొకపితామహః

వధూ సరేతి భగవాంశ చయవనస్యాశ్రమం పరతి

8 స ఏవం చయవనొ జజ్ఞే భృగొః పుత్రః పరతాపవాన

తం థథర్శ పితా తత్ర చయవనం తాం చ భామినీమ

9 స పులొమాం తతొ భార్యాం పప్రచ్ఛ కుపితొ భృగుః

కేనాసి రక్షసే తస్మై కదితేహ జిహీర్షవే

న హి తవాం వేథ తథ రక్షొ మథ భార్యాం చారుహాసినీమ

10 తత్త్వమ ఆఖ్యాహి తం హయ అథ్య శప్తుమ ఇచ్ఛామ్య అహం రుషా

బిభేతి కొ న శాపాన మే కస్య చాయం వయతిక్రమః

11 [ప]

అగ్నినా భగవాంస తస్మై రక్షసే ఽహం నివేథితా

తతొ మామ అనయథ రక్షః కరొశన్తీం కురరీమ ఇవ

12 సాహం తవ సుతస్యాస్య తేజసా పరిమొక్షితా

భస్మీభూతం చ తథ రక్షొ మామ ఉత్సృజ్య పపాత వై

13 [సూత]

ఇతి శరుత్వా పులొమాయా భృగుః పరమమన్యుమాన

శశాపాగ్నిమ అభిక్రుథ్ధః సర్వభక్షొ భవిష్యసి