ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 లొమహర్షణ పుత్ర ఉగ్రశ్రవాః సూతః పౌరాణికొ నైమిషారణ్యే శౌనకస్య కులపతేర థవాథశ వార్షికే సత్రే ఋషీన అభ్యాగతాన ఉపతస్దే

2 పౌరాణికః పురాణే కృతశ్రమః స తాన కృతాఞ్జలిర ఉవాచ

కిం భవన్తః శరొతుమ ఇచ్ఛన్తి

కిమ అహం బరువాణీతి

3 తమ ఋషయ ఊచుః

పరమం లొమహర్షణే పరక్ష్యామస తవాం వక్ష్యసి చ నః శుశ్రూషతాం కదా యొగమ

తథ భగవాంస తు తావచ ఛౌనకొ ఽగనిశరణమ అధ్యాస్తే

4 యొ ఽసౌ థివ్యాః కదా వేథ థేవతాసురసంకదాః

మనుష్యొరగగన్ధర్వకదా వేథ స సర్వశః

5 స చాప్య అస్మిన మఖే సౌతే విథ్వాన కులపతిర థవిజః

థక్షొ ధృతవ్రతొ ధీమాఞ శాస్త్రే చారణ్యకే గురుః

6 సత్యవాథీ శమ పరస తపస్వీ నియతవ్రతః

సర్వేషామ ఏవ నొ మాన్యః స తావత పరతిపాల్యతామ

7 తస్మిన్న అధ్యాసతి గురావ ఆసనం పరమార్చితమ

తతొ వక్ష్యసి యత తవాం స పరక్ష్యతి థవిజసత్తమః

8 [సూత]

ఏవమ అస్తు గురౌ తస్మిన్న ఉపవిష్టే మహాత్మని

తేన పృష్టః కదాః పుణ్యా వక్ష్యామి వివిధాశ్రయాః

9 సొ ఽద విప్రర్షభః కార్యం కృత్వా సర్వం యదాక్రమమ

థేవాన వాగ్భిః పితౄన అథ్భిస తర్పయిత్వాజగామ హ

10 యత్ర బరహ్మర్షయః సిథ్ధాస త ఆసీనా యతవ్రతాః

యజ్ఞాయతనమ ఆశ్రిత్య సూతపుత్ర పురఃసరాః

11 ఋత్విక్ష్వ అద సథస్యేషు స వై గృహపతిస తతః

ఉపవిష్టేషూపవిష్టః శౌనకొ ఽదాబ్రవీథ ఇథమ