ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 35)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

ఏలాపత్రస్య తు వచః శరుత్వా నాగా థవిజొత్తమ

సర్వే పరహృష్టమనసః సాధు సాధ్వ ఇత్య అపూజయన

2 తతః పరభృతి తాం కన్యాం వాసుకిః పర్యరక్షత

జరత్కారుం సవసారం వై పరం హర్షమ అవాప చ

3 తతొ నాతిమహాన కాలః సమతీత ఇవాభవత

అద థేవాసురాః సర్వే మమన్దుర వరుణాలయమ

4 తత్ర నేత్రమ అభూన నాగొ వాసుకిర బలినాం వరః

సమాప్యైవ చ తత కర్మ పితామహమ ఉపాగమన

5 థేవా వాసుకినా సార్ధం పితామహమ అదాబ్రువన

భగవఞ శాపభీతొ ఽయం వాసుకిస తప్యతే భృశమ

6 తస్యేథం మానసం శల్యం సముథ్ధర్తుం తవమ అర్హసి

జనన్యాః శాపజం థేవ జఞాతీనాం హితకాఙ్క్షిణః

7 హితొ హయ అయం సథాస్మాకం పరియకారీ చ నాగరాట

కురు పరసాథం థేవేశ శమయాస్య మనొ జవరమ

8 [బర]

మయైవైతథ వితీర్ణం వై వచనం మనసామరాః

ఏలాపత్రేణ నాగేన యథ అస్యాభిహితం పురా

9 తత కరొత్వ ఏష నాగేన్థ్రః పరాప్తకాలం వచస తదా

వినశిష్యన్తి యే పాపా న తు యే ధర్మచారిణః

10 ఉత్పన్నః స జరత కారుస తపస్య ఉగ్రే రతొ థవిజః

తస్యైష భగినీం కాలే జరత్కారుం పరయచ్ఛతు

11 యథ ఏలాపత్రేణ వచస తథొక్తం భుజగేన హ

పన్నగానాం హితం థేవాస తత తదా న తథ అన్యదా

12 [స]

ఏతచ ఛరుత్వా స నాగేన్థ్రః పితామహవచస తథా

సర్పాన బనూఞ జరత్కారౌ నిత్యయుక్తాన సమాథధత

13 జరత్కారుర యథా భార్యామ ఇచ్ఛేథ వరయితుం పరభుః

శీఘ్రమ ఏత్య మమాఖ్యేయం తన నః శరేయొ భవిష్యతి