ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

శరుత్వా తు వచనం తేషాం సర్వేషామ ఇతి చేతి చ

వాసుకేశ చ వచః శరుత్వా ఏలాపత్రొ ఽబరవీథ ఇథమ

2 న స యజ్ఞొ న భవితా న స రాజా తదావిధః

జనమేజయః పాణ్డవేయొ యతొ ఽసమాకం మహాభయమ

3 థైవేనొపహతొ రాజన్యొ భవేథ ఇహ పూరుషః

స థైవమ ఏవాశ్రయతే నాన్యత తత్ర పరాయణమ

4 తథ ఇథం థైవమ అస్మాకం భయం పన్నగసత్తమాః

థైవమ ఏవాశ్రయామొ ఽతర శృణుధ్వం చ వచొ మమ

5 అహం శాపే సముత్సృష్టే సమశ్రౌషం వచస తథా

మాతుర ఉత్సఙ్గమ ఆరూఢొ భయాత పన్నగసత్తమాః

6 థేవానాం పన్నగశ్రేష్ఠాస తీక్ష్ణాస తీక్ష్ణా ఇతి పరభొ

పితామహమ ఉపాగమ్య థుఃఖార్తానాం మహాథ్యుతే

7 [థేవాహ]

కా హి లబ్ధ్వా పరియాన పుత్రాఞ శపేథ ఏవం పితామహ

ఋతే కథ్రూం తీక్ష్ణరూపాం థేవథేవ తవాగ్రతః

8 తదేతి చ వచస తస్యాస తవయాప్య ఉక్తం పితామహ

ఏతథ ఇచ్ఛామ విజ్ఞాతుం కారణం యన న వారితా

9 [బర]

బహవః పన్నగాస తీక్ష్ణా భీమవీర్యా విషొల్బణాః

పరజానాం హితకామొ ఽహం న నివారితవాంస తథా

10 యే థన్థ శూకాః కషుథ్రాశ చ పాపచారా విషొల్బణాః

తేషాం వినాశొ భవితా న తు యే ధర్మచారిణః

11 యన్నిమిత్తం చ భవితా మొక్షస తేషాం మహాభయాత

పన్నగానాం నిబొధధ్వం తస్మిన కాలే తదాగతే

12 యాయావర కులే ధీమాన భవిష్యతి మహాన ఋషిః

జరత్కారుర ఇతి ఖయాతస తేజస్వీ నియతేన్థ్రియః

13 తస్య పుత్రొ జరత్కారొర ఉత్పత్స్యతి మహాతపాః

ఆస్తీకొ నామయజ్ఞం స పరతిషేత్స్యతి తం తథా

తత్ర మొక్ష్యన్తి భుజగా యే భవిష్యన్తి ధార్మికాః

14 [థేవాహ]

స మునిప్రవరొ థేవ జరత కారుర మహాతపాః

కస్యాం పుత్రం మహాత్మానం జనయిష్యతి వీర్యవాన

15 [బర]

సనామాయాం సనామా స కన్యాయాం థవిజసత్తమః

అపత్యం వీర్యవాన థేవా వీర్యవజ జనయిష్యతి

16 [ఏలాపత్ర]

ఏవమ అస్త్వ ఇతి తం థేవాః పితామహమ అదాబ్రువన

ఉక్త్వా చైవం గతా థేవాః స చ థేవః పితామహః

17 సొ ఽహమ ఏవం పరపశ్యామి వాసుకే భగినీం తవ

జరత్కారుర ఇతి ఖయాతాం తాం తస్మై పరతిపాథయ

18 భైక్షవథ భిక్షమాణాయ నాగానాం భయశాన్తయే

ఋషయే సువ్రతాయ తవమ ఏష మొక్షః శరుతొ మయా