ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 33)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

మాతుః సకాశాత తం శాపం శరుత్వా పన్నగసత్తమః

వాసుకిశ చిన్తయామ ఆస శాపొ ఽయం న భవేత కదమ

2 తతః స మన్త్రయామ ఆస భరాతృభిః సహ సర్వశః

ఐరావతప్రభృతిభిర యే సమ ధర్మపరాయణాః

3 [వా]

అయం శాపొ యదొథ్ధిష్టొ విథితం వస తదానఘాః

తస్య శాపస్య మొక్షార్దం మన్త్రయిత్వా యతామహే

4 సర్వేషామ ఏవ శాపానాం పరతిఘాతొ హి విథ్యతే

న తు మాత్రాభిశప్తానాం మొక్షొ విథ్యేత పన్నగాః

5 అవ్యయస్యాప్రమేయస్య సత్యస్య చ తదాగ్రతః

శప్తా ఇత్య ఏవ మే శరుత్వా జాయతే హృథి వేపదుః

6 నూనం సర్వవినాశొ ఽయమ అస్మాకం సముథాహృతః

న హయ ఏనాం సొ ఽవయయొ థేవః శపన్తీం పరత్యషేధయత

7 తస్మాత సంమన్త్రయామొ ఽతర భుజగానామ అనామయమ

యదా భవేత సర్వేషాం మా నః కాలొ ఽతయగాథ అయమ

8 అపి మన్త్రయమాణా హి హేతుం పశ్యామ మొక్షణే

యదా నష్టం పురా థేవా గూఢమ అగ్నిం గుహా గతమ

9 యదా స యజ్ఞొ న భవేథ యదా వాపి పరాభవేత

జనమేజయస్య సర్పాణాం వినాశకరణాయ హి

10 [స]

తదేత్య ఉక్త్వా తు తే సర్వే కాథ్రవేయాః సమాగతాః

సమయం చక్రిరే తత్ర మన్త్రబుథ్ధివిశారథాః

11 ఏకే తత్రాబ్రువన నాగా వయం భూత్వా థవిజర్షభాః

జనమేజయం తం భిక్షామొ యజ్ఞస తే న భవేథ ఇతి

12 అపరే తవ అబ్రువన నాగాస తత్ర పణ్డితమానినః

మన్త్రిణొ ఽసయ వయం సర్వే భవిష్యామః సుసంమతాః

13 స నః పరక్ష్యతి సర్వేషు కార్యేష్వ అర్దవినిశ్చయమ

తత్ర బుథ్ధిం పరవక్ష్యామొ యదా యజ్ఞొ నివర్తతే

14 స నొ బహుమతాన రాజా బుథ్ధ్వా బుథ్ధిమతాం వరః

యజ్ఞార్దం పరక్ష్యతి వయక్తం నేతి వక్ష్యామహే వయమ

15 థర్శయన్తొ బహూన థొషాన పరేత్య చేహ చ థారుణాన

హేతుభిః కారణైశ చైవ యదా యజ్ఞొ భవేన న సః

16 అద వా య ఉపాధ్యాయః కరతౌ తస్మిన భవిష్యతి

సర్పసత్ర విధానజ్ఞొ రాజకార్యహితే రతః

17 తం గత్వా థశతాం కశ చిథ భుజగః స మరిష్యతి

తస్మిన హతే యజ్ఞకరే కరతుః స న భవిష్యతి

18 యే చాన్యే సర్పసత్రజ్ఞా భవిష్యన్త్య అస్య ఋత్విజః

తాంశ చ సర్వాన థశిష్యామః కృతమ ఏవం భవిష్యతి

19 తత్రాపరే ఽమన్త్రయన్త ధర్మాత్మానొ భుజంగమాః

అబుథ్ధిర ఏషా యుష్మాకం బరహ్మహత్యా న శొభనా

20 సమ్యక సథ ధర్మమూలా హి వయసనే శాన్తిర ఉత్తమా

అధర్మొత్తరతా నామ కృత్స్నం వయాపాథయేజ జగత

21 అపరే తవ అబ్రువన నాగాః సమిథ్ధం జాతవేథసమ

వర్షైర నిర్వాపయిష్యామొ మేఘా భూత్వా సవిథ్యుతః

22 సరుగ్భాణ్డం నిశి గత్వా వా అపరే భుజగొత్తమాః

పరమత్తానాం హరన్త్వ ఆశు విఘ్న ఏవం భవిష్యతి

23 యజ్ఞే వా భుజగాస తస్మిఞ శతశొ ఽద సహస్రశః

జనం థశన్తు వై సర్వమ ఏవం తరాసొ భవిష్యతి

24 అద వా సంస్కృతం భొజ్యం థూషయన్తు భుజంగమాః

సవేన మూత్ర పురీషేణ సర్వభొజ్య వినాశినా

25 అపరే తవ అబ్రువంస తత్ర ఋత్విజొ ఽసయ భవామహే

యజ్ఞవిఘ్నం కరిష్యామొ థీయతాం థక్షిణా ఇతి

వశ్యతాం చ గతొ ఽసౌ నః కరిష్యతి యదేప్షితమ

26 అపరే తవ అబ్రువంస తత్ర జలే పరక్రీడితం నృపమ

గృహమ ఆనీయ బధ్నీమః కరతుర ఏవం భవేన న సః

27 అపరే తవ అబ్రువంస తత్ర నాగాః సుకృతకారిణః

థశామైనం పరగృహ్యాశు కృతమ ఏవం భవిష్యతి

ఛిన్నం మూలమ అనర్దానాం మృతే తస్మిన భవిష్యతి

28 ఏషా వై నైష్ఠికీ బుథ్ధిః సర్వేషామ ఏవ సంమతా

యదా వా మన్యసే రాజంస తత కషిప్రం సంవిధీయతామ

29 ఇత్య ఉక్త్వా సముథైక్షన్త వాసుకిం పన్నగేశ్వరమ

వాసుకిశ చాపి సంచిన్త్య తాన ఉవాచ భుజంగమాన

30 నైషా వొ నైష్ఠికీ బుథ్ధిర మతా కర్తుం భుజంగమాః

సర్వేషామ ఏవ మే బుథ్ధిః పన్నగానాం న రొచతే

31 కిం తవ అత్ర సంవిధాతవ్యం భవతాం యథ భవేథ ధితమ

అనేనాహం భృశం తప్యే గుణథొషౌ మథాశ్రయౌ