ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]

జాతా వై భుజగాస తాత వీర్యవన్తొ థురాసథాః

శాపం తం తవ అద విజ్ఞాయ కృతవన్తొ ను కిం పరమ

2 [స]

తేషాం తు భగవాఞ శేషస తయక్త్వా కథ్రూం మహాయశాః

తపొ విపులమ ఆతస్దే వాయుభక్షొ యతవ్రతః

3 గన్ధమాథనమ ఆసాథ్య బథర్యాం చ తపొ రతః

గొకర్ణే పుష్కరారణ్యే తదా హిమవతస తటే

4 తేషు తేషు చ పుణ్యేషు తీర్దేష్వ ఆయతనేషు చ

ఏకాన్తశీలీ నియతః సతతం విజితేన్థ్రియః

5 తప్యమానం తపొ ఘొరం తం థథర్శ పితామహః

పరిశుష్కమాంసత్వక సనాయుం జటాచీరధరం పరభుమ

6 తమ అబ్రవీత సత్యధృతిం తప్యమానం పితామహః

కిమ ఇథం కురుషే శేషప్రజానాం సవస్తి వై కురు

7 తవం హి తీవ్రేణ తపసా పరజాస తాపయసే ఽనఘ

బరూహి కామం చ మే శేషయత తే హృథి చిరం సదితమ

8 [షేస]

సొథర్యా మమ సర్వే హి భరాతరొ మన్థచేతసః

సహ తైర నొత్సహే వస్తుం తథ భవాన అనుమన్యతామ

9 అభ్యసూయన్తి సతతం పరస్పరమ అమిత్రవత

తతొ ఽహం తప ఆతిష్ఠే నైతాన పశ్యేయమ ఇత్య ఉత

10 న మర్షయన్తి సతతం వినతాం ససుతాం చ తే

అస్మాకం చాపరొ భరాతా వైనతేయః పితామహ

11 తం చ థవిషన్తి తే ఽతయర్దం స చాపి సుమహాబలః

వరప్రథానాత స పితుః కశ్యపస్య మహాత్మనః

12 సొ ఽహం తపః సమాస్దాయ మొక్ష్యామీథం కలేవరమ

కదం మే పరేత్య భావే ఽపి న తైః సయాత సహ సంగమః

13 [బరహ్మా]

జానామి శేషసర్వేషాం భరాతౄణాం తే విచేష్టితమ

మాతుశ చాప్య అపరాధాథ వై భరాతౄణాం తే మహథ భయమ

14 కృతొ ఽతర పరిహారశ చ పూర్వమ ఏవ భుజంగమ

భరాతౄణాం తవ సర్వేషాం న శొకం కర్తుమ అర్హసి

15 వృణీష్వ చ వరం మత్తః శేషయత తే ఽభికాఙ్క్షితమ

థిత్సామి హి వరం తే ఽథయ పరీతిర మే పరమా తవయి

16 థిష్ట్యా చ బుథ్ధిర ధర్మే తే నివిష్టా పన్నగొత్తమ

అతొ భూయశ చ తే బుథ్ధిర ధర్మే భవతు సుస్దిరా

17 [షేస]

ఏష ఏవ వరొ మే ఽథయ కాఙ్క్షితః పరపితామహ

ధర్మే మే రమతాం బుథ్ధిః శమే తపసి చేశ్వర

18 [బర]

పరీతొ ఽసమ్య అనేన తే శేషథమేన పరశమేన చ

తవయా తవ ఇథం వచః కార్యం మన్నియొగాత పరజాహితమ

19 ఇమాం మహీం శైలవనొపపన్నాం; ససాగరాం సాకర పత్తనాం చ

తవం శేషసమ్యక చలితాం యదావత; సంగృహ్య తిష్ఠస్వ యదాచలా సయాత

20 [షేస]

యదాహ థేవొ వరథః పరజాపతిర; మహీపతిర భూతపతిర జగత్పతిః

తదా మహీం ధారయితాస్మి నిశ్చలాం; పరయచ్ఛ తాం మే శిరసి పరజాపతే

21 [బర]

అధొ మహీం గచ్ఛ భుజంగమొత్తమ; సవయం తవైషా వివరం పరథాస్యతి

ఇమాం ధరాం ధారయతా తవయా హి మే; మహత పరియం శేషకృతం భవిష్యతి 22 [స]

తదేతి కృత్వా వివరం పరవిశ్య స; పరభుర భువొ భుజగ వరాగ్రజః సదితః

బిభర్తి థేవీం శిరసా మహీమ ఇమాం; సముథ్రనేమిం పరిగృహ్య సర్వతః

23 [బర]

శేషొ ఽసి నాగొత్తమ ధర్మథేవొ; మహీమ ఇమాం ధారయసే యథ ఏకః

అనన్త భొగః పరిగృహ్య సర్వాం; యదాహమ ఏవం బలభిథ యదా వా

24 [స]

అధొ భూమేర వసత్య ఏవం నాగొ ఽనన్తః పరతాపవాన

ధారయన వసుధామ ఏకః శాసనాథ బరహ్మణొ విభుః

25 సుపర్ణం చ సఖాయం వై భగవాన అమరొత్తమః

పరాథాథ అనన్తాయ తథా వైనతేయం పితామహః