ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 31)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]

భుజంగమానాం శాపస్య మాత్రా చైవ సుతేన చ

వినతాయాస తవయా పరొక్తం కారణం సూతనన్థన

2 వరప్రథానం భర్త్రా చ కరథ్రూ వినతయొస తదా

నామనీ చైవ తే పరొక్తే పక్షిణొర వైనతేయయొః

3 పన్నగానాం తు నామాని న కీర్తయసి సూతజ

పరాధాన్యేనాపి నామాని శరొతుమ ఇచ్ఛామహే వయమ

4 [స]

బహుత్వాన నామధేయాని భుజగానాం తపొధన

న కీర్తయిష్యే సర్వేషాం పరాధాన్యేన తు మే శృణు

5 శేషః పరదమతొ జాతొ వాసుకిస తథనన్తరమ

ఐరావతస తక్షకశ చ కర్కొటక ధనంజయౌ

6 కాలియొ మణినాగశ చ నాగశ చాపూరణస తదా

నాగస తదా పిఞ్జరక ఏలా పత్రొ ఽద వామనః

7 నీలానీలౌ తదా నాగౌ కల్మాషశబలౌ తదా

ఆర్యకశ చాథికశ చైవ నాగశ చ శల పొతకః

8 సుమనొముఖొ థధిముఖస తదా విమలపిణ్డకః

ఆప్తః కొటనకశ చైవ శఙ్ఖొ వాలశిఖస తదా

9 నిష్ఠ్యూనకొ హేమగుహొ నహుషః పిఙ్గలస తదా

బాహ్యకర్ణొ హస్తిపథస తదా ముథ్గరపిణ్డకః

10 కమ్బలాశ్వతరౌ చాపి నాగః కాలీయకస తదా

వృత్తసంవర్తకౌ నాగౌ థవౌ చ పథ్మావ ఇతి శరుతౌ

11 నాగః శఙ్ఖనకశ చైవ తదా చ సఫణ్డకొ ఽపరః

కషేమకశ చ మహానాగొ నాగః పిణ్డారకస తదా

12 కరవీరః పుష్పథంష్ట్ర ఏౢకొ బిల్వపాణ్డుకః

మూషకాథః శఙ్ఖశిరాః పూర్ణథంష్ట్రొ హరిథ్రకః

13 అపరాజితొ జయొతికశ చ పన్నగః శరీవహస తదా

కౌరవ్యొ ధృతరాష్ట్రశ చ పుష్కరః శల్యకస తదా

14 విరజాశ చ సుబాహుశ చ శాలిపిణ్డశ చ వీర్యవాన

హస్తిభథ్రః పిఠరకొ ముఖరః కొణ వాసనః

15 కుఞ్జరః కురరశ చైవ తదా నాగః పరభా కరః

కుముథః కుముథాక్షశ చ తిత్తిరిర హలికస తదా

కర్కరాకర్కరౌ చొభౌ కుణ్డొథర మహొథరౌ

16 ఏతే పరాధాన్యతొ నాగాః కీర్తితా థవిజసత్తమ

బహుత్వాన నామధేయానామ ఇతరే న పరకీర్తితాః

17 ఏతేషాం పరసవొ యశ చ పరసవస్య చ సంతతిః

అసంఖ్యేయేతి మత్వా తాన న బరవీమి థవిజొత్తమ

18 బహూనీహ సహస్రాణి పరయుతాన్య అర్బుథాని చ

అశక్యాన్య ఏవ సంఖ్యాతుం భుజగానాం తపొధన