ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]

సఖ్యం మే ఽసతు తవయా థేవ యదేచ్ఛసి పురంథర

బలం తు మమ జానీహి మహచ చాసహ్యమ ఏవ చ

2 కామం నైతత పరశంసన్తి సన్తః సవబలసంస్తవమ

గుణసంకీర్తనం చాపి సవయమ ఏవ శతక్రతొ

3 సఖేతి కృత్వా తు సఖే పృష్టొ వక్ష్యామ్య అహం తవయా

న హయ ఆత్మస్తవ సంయుక్తం వక్తవ్యమ అనిమిత్తతః

4 సపర్వతవనామ ఉర్వీం ససాగరవనామ ఇమామ

పక్షనాడ్యైకయా శక్ర తవాం చైవాత్రావలమ్బినమ

5 సర్వాన సంపిణ్డితాన వాపి లొకాన సస్దాణు జఙ్గమాన

వహేయమ అపరిశ్రాన్తొ విథ్ధీథం మే మహథ బలమ

6 [సూత]

ఇత్య ఉక్తవచనం వీరం కిరీటీ శరీమతాం వరః

ఆహ శౌనక థేవేన్థ్రః సర్వభూతహితః పరభుః

7 పరతిగృహ్యతామ ఇథానీం మే సఖ్యమ ఆనన్త్యమ ఉత్తమమ

న కార్యం తవ సొమేన మమ సొమః పరథీయతామ

అస్మాంస తే హి పరబాధేయుర యేభ్యొ థథ్యాథ భవాన ఇమమ

8 [గ]

కిం చిత కారణమ ఉథ్థిశ్య సొమొ ఽయం నీయతే మయా

న థాస్యామి సమాథాతుం సొమం కస్మై చిథ అప్య అహమ

9 యత్రేమం తు సహస్రాక్ష నిక్షిపేయమ అహం సవయమ

తవమ ఆథాయ తతస తూర్ణం హరేదాస తరిథశేశ్వర

10 [ష]

వాక్యేనానేన తుష్టొ ఽహం యత తవయొక్తమ ఇహాణ్డజ

యథ ఇచ్ఛసి వరం మత్తస తథ్గృహాణ ఖగొత్తమ

11 [స]

ఇత్య ఉక్తః పరత్యువాచేథం కథ్రూ పుత్రాన అనుస్మరన

సమృత్వా చైవొపధి కృతం మాతుర థాస్య నిమిత్తతః

12 ఈశొ ఽహమ అపి సర్వస్య కరిష్యామి తు తే ఽరదితామ

భవేయుర భుజగాః శక్ర మమ భక్ష్యా మహాబలాః

13 తదేత్య ఉక్త్వాన్వగచ్ఛత తం తతొ థానవ సూథనః

హరిష్యామి వినిక్షిప్తం సొమమ ఇత్య అనుభాష్య తమ

14 ఆజగామ తతస తూర్ణం సుపర్ణొ మాతుర అన్తికమ

అద సర్పాన ఉవాచేథం సర్వాన పరమహృష్టవత

15 ఇథమ ఆనీతమ అమృతం నిక్షేప్స్యామి కుశేషు వః

సనాతా మఙ్గలసంయుక్తాస తతః పరాశ్నీత పన్నగాః

16 అథాసీ చైవ మాతేయమ అథ్య పరభృతి చాస్తు మే

యదొక్తం భవతామ ఏతథ వచొ మే పరతిపాథితమ

17 తతః సనాతుం గతాః సర్పాః పరత్యుక్త్వా తం తదేత్య ఉత

శక్రొ ఽపయ అమృతమ ఆక్షిప్య జగామ తరిథివం పునః

18 అదాగతాస తమ ఉథ్థేశం సర్పాః సొమార్దినస తథా

సనాతాశ చ కృతజప్యాశ చ పరహృష్టాః కృతమఙ్గలాః

19 తథ విజ్ఞాయ హృతం సర్పాః పరతిమాయా కృతం చ తత

సొమస్దానమ ఇథం చేతి థర్భాంస తే లిలిహుస తథా

20 తతొ థవైధీ కృతా జిహ్వా సర్పాణాం తేన కర్మణా

అభవంశ చామృతస్పర్శాథ ధర్భాస తే ఽద పవిత్రిణః

21 తతః సుపర్ణః పరమప్రహృష్టవాన; విహృత్య మాత్రా సహ తత్ర కాననే

భుజంగభక్షః పరమార్చితః ఖగైర; అహీన కీర్తిర వినతామ అనన్థయత

22 ఇమాం కదాం యః శృణుయాన నరః సథా; పఠేత వా థవిజ జనముఖ్యసంసథి

అసంశయం తరిథివమ ఇయాత స పుణ్యభాన; మహాత్మనః పతగపతేః పరకీర్తనాత