ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 36)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]

జరత్కారుర ఇతి పరొక్తం యత తవయా సూతనన్థన

ఇచ్ఛామ్య ఏతథ అహం తస్య ఋషేః శరొతుం మహాత్మనః

2 కిం కారణం జరత్కారొర నామైతత పరదితం భువి

జరత్కారు నిరుక్తం తవం యదావథ వక్తుమ అర్హసి

3 [స]

జరేతి కషయమ ఆహుర వై థారుణం కారు సంజ్ఞితమ

శరీరం కారు తస్యాసీత తత స ధీమాఞ శనైః శనైః

4 కషపయామ ఆస తీవ్రేణ తపసేత్య అత ఉచ్యతే

జరత్కారుర ఇతి బరహ్మన వాసుకేర భగినీ తదా

5 ఏవమ ఉక్తస తు ధర్మాత్మా శౌనకః పరాహసత తథా

ఉగ్రశ్రవసమ ఆమన్త్ర్య ఉపపన్నమ ఇతి బరువన

6 [స]

అద కాలస్య మహతః స మునిః సంశితవ్రతః

తపస్య అభిరతొ ధీమాన న థారాన అభ్యకాఙ్క్షత

7 స ఊర్ధ్వరేతాస తపసి పరసక్తః; సవాధ్యాయవాన వీతభయక్లమః సన

చచార సర్వాం పృదివీం మహాత్మా; న చాపి థారాన మనసాప్య అకాఙ్క్షత

8 తతొ ఽపరస్మిన సంప్రాప్తే కాలే కస్మింశ చిథ ఏవ తు

పరిక్షిథ ఇతి విఖ్యాతొ రాజా కౌరవవంశభృత

9 యదా పాణ్డుర మహాబాహుర ధనుర్ధర వరొ భువి

బభూవ మృగయా శీలః పురాస్య పరపితామహః

10 మృగాన విధ్యన వహారాంశ చ తరక్షూన మహిషాంస తదా

అన్యాంశ చ వివిధాన వన్యాంశ చచార పృదివీపతిః

11 స కథా చిన మృగం విథ్ధ్వా బాణేన నతపర్వణా

పృష్ఠతొ ధనుర ఆథాయ ససార గహనే వనే

12 యదా హి భగవాన రుథ్రొ విథ్ధ్వా యజ్ఞమృగం థివి

అన్వగచ్ఛథ ధనుష్పాణిః పర్యన్వేషంస తతస తతః

13 న హి తేన మృగొ విథ్ధొ జీవన గచ్ఛతి వై వనమ

పూర్వరూపం తు తన నూనమ ఆసీత సవర్గగతిం పరతి

పరిక్షితస తస్య రాజ్ఞొ విథ్ధొ యన నష్టవాన మృగః

14 థూరం చాపహృతస తేన మృగేణ స మహీపతిః

పరిశ్రాన్తః పిపాసార్త ఆససాథ మునిం వనే

15 గవాం పరచారేష్వ ఆసీనం వత్సానాం ముఖనిఃసృతమ

భూయిష్ఠమ ఉపయుఞ్జానం ఫేనమ ఆపిబతాం పయః

16 తమ అభిథ్రుత్య వేగేన స రాజా సంశితవ్రతమ

అపృచ్ఛథ ధనుర ఉథ్యమ్య తం మునిం కషుచ్ఛ్రమాన్వితః

17 భొ భొ బరహ్మన్న అహం రాజా పరిక్షిథ అభిమన్యుజః

మయా విథ్ధొ మృగొ నష్టః కచ చిత తవం థృష్టవాన అసి

18 స మునిస తస్య నొవాచ కిం చిన మౌన వరతే సదితః

తస్య సకన్ధే మృతం సర్పం కరుథ్ధొ రాజా సమాసజత

19 ధనుష్కొట్యా సముత్క్షిప్య స చైనం సముథైక్షత

న చ కిం చిథ ఉవాచైనం శుభం వా యథి వాశుభమ

20 స రాజా కరొధమ ఉత్సృజ్య వయదితస తం తదాగతమ

థృష్ట్వా జగామ నగరమ ఋషిస తవ ఆస్తే తదైవ సః

21 తరుణస తస్య పుత్రొ ఽభూత తిగ్మతేజా మహాతపాః

శృఙ్గీ నామ మహాక్రొధొ థుష్ప్రసాథొ మహావ్రతః

22 స థేవం పరమ ఈశానం సర్వభూతహితే రతమ

బరహ్మాణమ ఉపతస్దే వై కాలే కాలే సుసంయతః

స తేన సమనుజ్ఞాతొ బరహ్మణా గృహమ ఈయివాన

23 సఖ్యొక్తః కరీడమానేన స తత్ర హసతా కిల

సంరమ్భీ కొపనొ ఽతీవ విషకల్ప ఋషేః సుతః

ఋషిపుత్రేణ నర్మార్దం కృశేన థవిజసత్తమః

24 తేజస్వినస తవ పితా తదైవ చ తపస్వినః

శవం సకన్ధేన వహతి మా శృఙ్గిన గర్వితొ భవ

25 వయాహరత్స్వ ఋషిపుత్రేషు మా సమ కిం చిథ వచొ వథీః

అస్మథ్విధేషు సిథ్ధేషు బరహ్మవిత్సు తపస్విషు

26 కవ తే పురుషమానిత్వం కవ తే వాచస తదావిధః

థర్పజాః పితరం యస తవం థరష్టా శవధరం తదా