ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

సపృష్టమాత్రా తు పథ్భ్యాం స గరుడేన బలీయసా

అభజ్యత తరొః శాఖా భగ్నాం చైనామ అధారయత

2 తాం భగ్నాం స మహాశాఖాం సమయన సమవలొకయన

అదాత్ర లమ్బతొ ఽపశ్యథ వాలఖిల్యాన అధొముఖాన

3 స తథ్వినాశసంత్రాసాథ అనుపత్య ఖగాధిపః

శాఖామ ఆస్యేన జగ్రాహ తేషామ ఏవాన్వవేక్షయా

శనైః పర్యపతత పక్షీ పర్వతాన పరవిశాతయన

4 ఏవం సొ ఽభయపతథ థేశాన బహూన సగజ కచ్ఛపః

థయార్దం వాలఖిల్యానాం న చ సదానమ అవిన్థత

5 స గత్వా పర్వతశ్రేష్ఠం గన్ధమాథనమ అవ్యయమ

థథర్శ కశ్యపం తత్ర పితరం తపసి సదితమ

6 థథర్శ తం పితా చాపి థివ్యరూపం విహంగమమ

తేజొ వీర్యబలొపేతం మనొమారుతరంహసమ

7 శైలశృఙ్గప్రతీకాశం బరహ్మథణ్డమ ఇవొథ్యతమ

అచిన్త్యమ అనభిజ్ఞేయం సర్వభూతభయంకరమ

8 మాయావీర్యధరం సాక్షాథ అగ్నిమ ఇథ్ధమ ఇవొథ్యతమ

అప్రధృష్యమ అజేయం చ థేవథానవరాక్షసైః

9 భేత్తారం గిరిశృఙ్గాణాం నథీ జలవిశొషణమ

లొకసంలొడనం ఘొరం కృతాన్తసమథర్శనమ

10 తమ ఆగతమ అభిప్రేక్ష్య భగవాన కశ్యపస తథా

విథిత్వా చాస్య సంకల్పమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

11 పుత్ర మా సాహసం కార్షీర మా సథ్యొ లప్స్యసే వయదామ

మా తవా థహేయుః సంక్రుథ్ధా వాలఖిల్యా మరీచిపాః

12 పరసాథయామ ఆస స తాన కశ్యపః పుత్రకారణాత

వాలఖిల్యాంస తపఃసిథ్ధాన ఇథమ ఉథ్థిశ్య కారణమ

13 పరజాహితార్దమ ఆరమ్భొ గరుడస్య తపొధనాః

చికీర్షతి మహత కర్మ తథనుజ్ఞాతుమ అర్హద

14 ఏవమ ఉక్తా భగవతా మునయస తే సమభ్యయుః

ముక్త్వా శాఖాం గిరిం పుణ్యం హిమవన్తం తపొ ఽరదినః

15 తతస తేష్వ అపయాతేషు పితరం వినతాత్మజః

శాఖా వయాక్షిప్తవథనః పర్యపృచ్ఛత కశ్యపమ

16 భగవన కవ విముఞ్చామి తరుశాఖామ ఇమామ అహమ

వర్జితం బరాహ్మణైర థేశమ ఆఖ్యాతు భగవాన మమ

17 తతొ నిష్పురుషం శైలం హిమసంరుథ్ధ కన్థరమ

అగమ్యం మనసాప్య అన్యైస తస్యాచఖ్యౌ స కశ్యపః

18 తం పర్వత మహాకుక్షిమ ఆవిశ్య మనసా ఖగాః

జవేనాభ్యపతత తార్క్ష్యః సశాఖా గజకచ్ఛపః

19 న తాం వధ్రః పరిణహేచ ఛతచర్మా మహాన అణుః

శాఖినొ మహతీం శాఖాం యాం పరగృహ్య యయౌ ఖగః

20 తతః స శతసాహస్రం యొజనాన్తరమ ఆగతః

కాలేన నాతిమహతా గరుడః పతతాం వరః

21 స తం గత్వా కషణేనైవ పర్వతం వచనాత పితుః

అముఞ్చన మహతీం శాఖాం సస్వనాం తత్ర ఖేచరః

22 పక్షానిలహతశ చాస్య పరాకమ్పత స శైలరాట

ముమొచ పుష్పవర్షం చ సమాగలిత పాథపః

23 శృఙ్గాణి చ వయశీర్యన్త గిరేస తస్య సమన్తతః

మణికాఞ్చనచిత్రాణి శొభయన్తి మహాగిరిమ

24 శాఖినొ బహవశ చాపి శాఖయాభిహతాస తయా

కాఞ్చనైః కుసుమైర భాన్తి విథ్యుత్వన్త ఇవామ్బుథాః

25 తే హేమవికచా భూయొ యుక్తాః పర్వతధాతుభిః

వయరాజఞ శాఖినస తత్ర సూర్యాంశుప్రతిరఞ్జితాః

26 తతస తస్య గిరేః శృఙ్గమ ఆస్దాయ స ఖగొత్తమః

భక్షయామ ఆస గరుడస తావ ఉభౌ గజకచ్ఛపౌ

27 తతః పర్వతకూటాగ్రాథ ఉత్పపాత మనొజవః

పరావర్తన్తాద థేవానామ ఉత్పాతా భయవేథినః

28 ఇన్థ్రస్య వర్జం థయితం పరజజ్వాల వయదాన్వితమ

సధూమా చాపతత సార్చిర థివొల్కా నభసశ చయుతా

29 తదా వసూనాం రుథ్రాణామ ఆథిత్యానాం చ సర్వశః

సాధ్యానాం మరుతాం చైవ యే చాన్యే థేవతా గణాః

సవం సవం పరహరణం తేషాం పరస్పరమ ఉపాథ్రవత

30 అభూతపూర్వం సంగ్రామే తథా థేవాసురే ఽపి చ

వవుర వాతాః సనిర్ఘాతాః పేతుర ఉల్కాః సమన్తతః

31 నిరభ్రమ అపి చాకాశం పరజగర్జ మహాస్వనమ

థేవానామ అపి యొ థేవః సొ ఽపయ అవర్షథ అసృక తథా

32 మమ్లుర మాల్యాని థేవానాం శేముస తేజాంసి చైవ హి

ఉత్పాతమేఘా రౌథ్రాశ చ వవర్షుః శొణితం బహు

రజాంసి ముకుటాన్య ఏషామ ఉత్దితాని వయధర్షయన

33 తతస తరాససముథ్విగ్నః సహ థేవైః శతక్రతుః

ఉత్పాతాన థారుణాన పశ్యన్న ఇత్య ఉవాచ బృహస్పతిమ

34 కిమర్దం భగవన ఘొరా మహొత్పాతాః సముత్దితాః

న చ శత్రుం పరపశ్యామి యుధి యొ నః పరధర్షయేత

35 [బృహ]

తవాపరాధాథ థేవేన్థ్ర పరమాథాచ చ శతక్రతొ

తపసా వాలఖిల్యానాం భూతమ ఉత్పన్నమ అథ్భుతమ

36 కశ్యపస్య మునేః పుత్రొ వినతాయాశ చ ఖేచరః

హర్తుం సొమమ అనుప్రాప్తొ బలవాన కామరూపవాన

37 సమర్దొ బలినాం శరేష్ఠొ హర్తుం సొమం విహంగమః

సర్వం సంభావయామ్య అస్మిన్న అసాధ్యమ అపి సాధయేత

38 [స]

శరుత్వైతథ వచనం శక్రః పరొవాచామృత రక్షిణః

మహావీర్యబలః పక్షీ హర్తుం సొమమ ఇహొథ్యతః

39 యుష్మాన సంబొధయామ్య ఏష యదా స న హరేథ బలాత

అతులం హి బలం తస్య బృహస్పతిర ఉవాచ మే

40 తచ ఛరుత్వా విబుధా వాక్యం విస్మితా యత్నమ ఆస్దితాః

పరివార్యామృతం తస్దుర వజ్రీ చేన్థ్రః శతక్రతుః

41 ధారయన్తొ మహార్హాణి కవచాని మనస్వినః

కాఞ్చనాని విచిత్రాణి వైడూర్య వికృతాని చ

42 వివిధాని చ శస్త్రాణి ఘొరరూపాణ్య అనేకశః

శితతీక్ష్ణాగ్ర ధారాణి సముథ్యమ్య సహస్రశః

43 సవిస్ఫులిఙ్గజ్వాలాని సధూమాని చ సర్వశః

చక్రాణి పరిఘాంశ చైవ తరిశూలాని పరశ్వధాన

44 శక్తీశ చ వివిధాస తీక్ష్ణాః కరవాలాంశ చ నిర్మలాన

సవథేహరూపాణ్య ఆథాయ గథాశ చొగ్రప్రథర్శనాః

45 తైః శస్త్రైర భానుమథ్భిస తే థివ్యాభరణభూషితాః

భానుమన్తః సురగణాస తస్దుర విగతకల్మషాః

46 అనుపమ బలవీర్యతేజసొ; ధృతమనసః పరిరక్షణే ఽమృతస్య

అసురపురవిథారణాః సురా; జవలనసమిథ్ధ వపుః పరకాశినః

47 ఇతి సమరవరం సురాస్దితం; పరిఘసహస్రశతైః సమాకులమ

విగలితమ ఇవ చామ్బరాన్తరే; తపన మరీచివిభాసితం బభౌ