ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూ]

తస్య కణ్ఠమ అనుప్రాప్తొ బరాహ్మణః సహ భార్యయా

థహన థీప్త ఇవాఙ్గారస తమ ఉవాచాన్తరిక్షగః

2 థవిజొత్తమ వినిర్గచ్ఛ తూర్ణమ ఆస్యాథ అపావృతాన

న హి మే బరాహ్మణొ వధ్యః పాపేష్వ అపి రతః సథా

3 బరువాణమ ఏవం గరుడం బరాహ్మణః సమభాషత

నిషాథీ మమ భార్యేయం నిర్గచ్ఛతు మయా సహ

4 [గ]

ఏతామ అపి నిషాథీం తవం పరిగృహ్యాశు నిష్పత

తూర్ణం సంభావయాత్మానమ అజీర్ణం మమ తేజసా

5 [స]

తతః స విప్రొ నిష్క్రాన్తొ నిషాథీ సహితస తథా

వర్ధయిత్వా చ గరుడమ ఇష్టం థేశం జగామ హ

6 సహభార్యే వినిష్క్రాన్తే తస్మిన విప్రే స పక్షిరాట

వితత్య పక్షావ ఆకాశమ ఉత్పపాత మనొజవః

7 తతొ ఽపశ్యత స పితరం పృష్ఠశ చాఖ్యాతవాన పితుః

అహం హి సర్పైః పరహితః సొమమ ఆహర్తుమ ఉథ్యతః

మాతుర థాస్య విమొక్షార్దమ ఆహరిష్యే తమ అథ్య వై

8 మాత్రా చాస్మి సమాథిష్టొ నిషాథాన భక్షయేతి వై

న చ మే తృప్తిర అభవథ భక్షయిత్వా సహస్రశః

9 తస్మాథ భొక్తవ్యమ అపరం భగవన పరథిశస్వ మే

యథ భుక్త్వామృతమ ఆహర్తుం సమర్దః సయామ అహం పరభొ

10 [కష్యప]

ఆసీథ విభావసుర నామ మహర్షిః కొపనొ భృశమ

భరాతా తస్యానుజశ చాసీత సుప్రతీకొ మహాతపాః

11 స నేచ్ఛతి ధనం భరాత్రా సహైకస్దం మహామునిః

విభాగం కీర్తయత్య ఏవ సుప్రతీకొ ఽద నిత్యశః

12 అదాబ్రవీచ చ తం భరాతా సుప్రతీకం విభావసుః

విభాగం బహవొ మొహాత కర్తుమ ఇచ్ఛన్తి నిత్యథా

తతొ విభక్తా అన్యొన్యం నాథ్రియన్తే ఽరదమొహితాః

13 తతః సవార్దపరాన మూఢాన పృదగ భూతాన సవకైర ధనైః

విథిత్వా భేథయన్త్య ఏతాన అమిత్రా మిత్రరూపిణః

14 విథిత్వా చాపరే భిన్నాన అన్తరేషు పతన్త్య అద

భిన్నానామ అతులొ నాశః కషిప్రమ ఏవ పరవర్తతే

15 తస్మాచ చైవ విభాగార్దం న పరశంసన్తి పణ్డితాః

గురు శాస్త్రే నిబథ్ధానామ అన్యొన్యమ అభిశఙ్కినామ

16 నియన్తుం న హి శక్యస తవం భేథనొ ధనమ ఇచ్ఛసి

యస్మాత తస్మాత సుప్రతీక హస్తిత్వం సమవాప్స్యసి

17 శప్తస తవ ఏవం సుప్రతీకొ విభావసుమ అదాబ్రవీత

తవమ అప్య అన్తర్జలచరః కచ్ఛపః సంభవిష్యసి

18 ఏవమ అన్యొన్యశాపాత తౌ సుప్రతీక విభావసూ

గజకచ్ఛపతాం పరాప్తావ అర్దార్దం మూఢచేతసౌ

19 రొషథొషానుషఙ్గేణ తిర్యగ్యొనిగతావ అపి

పరస్పరథ్వేషరతౌ పరమాణ బలథర్పితౌ

20 సరస్య అస్మిన మహాకాయౌ పూర్వవైరానుసారిణౌ

తయొర ఏకతరః శరీమాన సముపైతి మహాగజః

21 తస్య బృంహిత శబ్థేన కూర్మొ ఽపయ అన్తర్జలే శయః

ఉత్దితొ ఽసౌ మహాకాయః కృత్స్నం సంక్షొభయన సరః

22 తం థృష్ట్వావేష్టిత కరః పతత్య ఏష గజొ జలమ

థన్తహస్తాగ్ర లాఙ్గూలపాథవేగేన వీర్యవాన

23 తం విక్షొభయమాణం తు సరొ బహు ఝషాకులమ

కూర్మొ ఽపయ అభ్యుథ్యత శిరా యుథ్ధాయాభ్యేతి వీర్యవాన

24 షడ ఉచ్ఛ్రితొ యొజనాని గజస తథ థవిగుణాయతః

కూర్మస తరియొజనొత్సేధొ థశయొజనమణ్డలః

25 తావ ఏతౌ యుథ్ధసంమత్తౌ పరస్పరజయైషిణౌ

ఉపయుజ్యాశు కర్మేథం సాధయేప్సితమ ఆత్మనః

26 [సూ]

స తచ ఛరుత్వా పితుర వాక్యం భీమవేగొ ఽనతరిక్షగః

నఖేన జగమ ఏకేన కూర్మమ ఏకేన చాక్షిపత

27 సముత్పపాత చాకాశం తత ఉచ్చైర విహంగమః

సొ ఽలమ్బ తీర్దమ ఆసాథ్య థేవ వృక్షాన ఉపాగమత

28 తే భీతాః సమకమ్పన్త తస్య పక్షానిలాహతాః

న నొ భఞ్జ్యాథ ఇతి తథా థివ్యాః కనకశాఖినః

29 పరచలాఙ్గాన స తాన థృష్ట్వా మనొరదఫలాఙ్కురాన

అన్యాన అతులరూపాఙ్గాన ఉపచక్రామ ఖేచరః

30 కాఞ్చనై రాజతైశ చైవ ఫలైర వైడూర్య శాఖినః

సాగరామ్బుపరిక్షిప్తాన భరాజమానాన మహాథ్రుమాన

31 తమ ఉవాచ ఖగ శరేష్ఠం తత్ర రొహిణ పాథపః

అతిప్రవృథ్ధః సుమహాన ఆపతన్తం మనొజవమ

32 యైషా మమ మహాశాఖా శతయొజనమ ఆయతా

ఏతామ ఆస్దాయ శాఖాం తవం ఖాథేమౌ గజకచ్ఛపౌ

33 తతొ థరుమం పతగసహస్రసేవితం; మహీధర పరతిమవపుః పరకమ్పయన

ఖగొత్తమొ థరుతమ అభిపత్య వేగవాన; బభఞ్జ తామ అవిరల పత్రసంవృతామ