ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూ]

ఇత్య ఉక్తొ గరుడః సర్పైర తతొ మాతరమ అబ్రవీత

గచ్ఛామ్య అమృతమ ఆహర్తుం భక్ష్యమ ఇచ్ఛామి వేథితుమ

2 [వి]

సముథ్రకుక్షావ ఏకాన్తే నిషాథాలయమ ఉత్తమమ

సహస్రాణామ అనేకానాం తాన భుక్త్వామృతమ ఆనయ

3 న తు తే బరాహ్మణం హన్తుం కార్యా బుథ్ధిః కథా చన

అవధ్యసర్వభూతానాం బరాహ్మణొ హయ అనలొపమః

4 అగ్నిర అర్కొ విషం శస్త్రం విప్రొ భవతి కొపితః

భూతానామ అగ్రభుగ విప్రొ వర్ణశ్రేష్ఠః పితా గురుః

5 [గ]

యదాహమ అభిజానీయాం బరాహ్మణం లక్షణైః శుభైః

తన మే కారణతొ మాతః పృచ్ఛతొ వక్తుమ అర్హసి

6 [వి]

యస తే కణ్ఠమ అనుప్రాప్తొ నిగీర్ణం బడిశం యదా

థహేథ అఙ్గారవత పుత్ర తం విథ్యాథ బాహ్మణర్షభమ

7 [సూ]

పరొవాచ చైనం వినతా పుత్రహార్థాథ ఇథం వచః

జానన్త్య అప్య అతులం వీర్యమ ఆశీర్వాథసమన్వితమ

8 పక్షౌ తే మారుతః పాతు చన్థ్రః పృష్ఠం తు పుత్రక

శిరస తు పాతు తే వహ్నిర భాస్కరః సర్వమ ఏవ తు

9 అహం చ తే సథా పుత్ర శాన్తి సవస్తి పరాయణా

అరిష్టం వరజ పన్దానం వత్స కార్యార్దసిథ్ధయే

10 తతః స మాతుర వచనం నిశమ్య; వితత్య పక్షౌ నభ ఉత్పపాత

తతొ నిషాథాన బలవాన ఉపాగమథ; బుభుక్షితః కాల ఇవాన్తకొ మహాన

11 స తాన నిషాథాన ఉపసంహరంస తథా; రజః సముథ్ధూయ నభఃస్పృశం మహత

సముథ్రకుక్షౌ చ విశొషయన పయః; సమీపగాన భూమిధరాన విచాలయన

12 తతః సచక్రే మహథ ఆననం తథా; నిషాథమార్గం పరతిరుధ్య పక్షిరాట

తతొ నిషాథాస తవరితాః పరవవ్రజుర; యతొ ముఖం తస్య భుజంగభొజితః

13 తథ ఆననం వివృతమ అతిప్రమాణవత; సమభ్యయుర గగనమ ఇవార్థితాః ఖగాః

సహస్రశః పవనరజొ ఽభరమొహితా; మహానిల పరచలిత పాథపే వనే

14 తతః ఖగొ వథనమ అమిత్రతాపనః; సమాహరత పరిచపలొ మహాబలః

నిషూథయన బహువిధ మత్స్యభక్షిణొ; బుభుక్షితొ గగనచరేశ్వరస తథా