ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూ]

సుపర్ణేనొహ్యమానాస తే జగ్ముస తం థేశమ ఆశు వై

సాగరామ్బుపరిక్షిప్తం పక్షిసంఘ నినాథితమ

2 విచిత్రఫలపుష్పాభిర వనరాజిభిర ఆవృతమ

భవనైర ఆవృతం రమ్యైస తదా పథ్మాకరైర అపి

3 పరసన్నసలిలైశ చాపి హరథైశ చిత్రైర విభూషితమ

థివ్యగన్ధవహైః పుణ్యైర మారుతైర ఉపవీజితమ

4 ఉపజిఘ్రథ్భిర ఆకాశం వృక్షైర మలయజైర అపి

శొభితం పుష్పవర్షాణి ముఞ్చథ్భిర మారుతొథ్ధుతైః

5 కిరథ్భిర ఇవ తత్రస్దాన నాగాన పుష్పామ్బువృష్టిభిః

మనః సంహర్షణం పుణ్యం గన్ధర్వాప్సరసాం పరియమ

నానాపక్షిరుతం రమ్యం కథ్రూ పుత్ర పరహర్షణమ

6 తత తే వనం సమాసాథ్య విజహ్రుః పన్నగా ముథా

అబ్రువంశ చ మహావీర్యం సుపర్ణం పతగొత్తమమ

7 వహాస్మాన అపరం థవీపం సురమ్యం విపులొథకమ

తవం హి థేశాన బహూన రమ్యాన పతన పశ్యసి ఖేచర

8 స విచిన్త్యాబ్రవీత పక్షీ మాతరం వినతాం తథా

కిం కారణం మయా మాతః కర్తవ్యం సర్పభాషితమ

9 [వి]

థాసీ భూతాస్మ్య అనార్యాయా భగిన్యాః పతగొత్తమ

పణం వితదమ ఆస్దాయ సర్పైర ఉపధినా కృతమ

10 [సూ]

తస్మింస తు కదితే మాత్రా కారణే గగనే చరః

ఉవాచ వచనం సర్పాంస తేన థుఃఖేన థుఃఖితః

11 కిమ ఆహృత్య విథిత్వా వా కిం వా కృత్వేహ పౌరుషమ

థాస్యాథ వొ విప్రముచ్యేయం సత్యం శంసత లేలిహాః

12 శరుత్వా తమ అబ్రువన సర్పా ఆహరామృతమ ఓజసా

తతొ థాస్యాథ విప్రమొక్షొ భవితా తవ ఖేచర