ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ష]

కొ ఽపరాధొ మహేన్థ్రస్య కః పరమాథశ చ సూతజ

తపసా వాలఖిల్యానాం సంభూతొ గరుడః కదమ

2 కశ్యపస్య థవిజాతేశ చ కదం వై పక్షిరాట సుతః

అధృష్యః సర్వభూతానామ అవధ్యశ చాభవత కదమ

3 కదం చ కామచారీ స కామవీర్యశ చ ఖేచరః

ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం పురాణే యథి పఠ్యతే

4 [స]

విషయొ ఽయం పురాణస్య యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి

శృణు మే వథతః సర్వమ ఏతత సంక్షేపతొ థవిజ

5 యజతః పుత్ర కామస్య కశ్యపస్య పరజాపతేః

సాహాయ్యమ ఋషయొ థేవా గన్ధర్వాశ చ థథుః కిల

6 తత్రేధ్మానయనే శక్రొ నియుక్తః కశ్యపేన హ

మునయొ వాలఖిల్యాశ చ యే చాన్యే థేవతా గణాః

7 శక్రస తు వీర్యసథృశమ ఇధ్మ భారం గిరిప్రభమ

సముథ్యమ్యానయామ ఆస నాతికృచ్ఛ్రాథ ఇవ పరభుః

8 అదాపశ్యథ ఋషీన హరస్వాన అఙ్గుష్ఠొథర పర్వణః

పలాశవృన్తికామ ఏకాం సహితాన వహతః పది

9 పరలీనాన సవేష్వ ఇవాఙ్గేషు నిరాహారాంస తపొధనాన

కలిశ్యమానాన మన్థబలాన గొష్పథే సంప్లుతొథకే

10 తాంశ చ సర్వాన సమయావిష్టొ వీర్యొన్మత్తః పురంథరః

అవహస్యాత్యగాచ ఛీఘ్రం లఙ్ఘయిత్వావమన్య చ

11 తే ఽద రొషసమావిష్టాః సుభృశం జాతమన్యవః

ఆరేభిరే మహత కర్మ తథా శక్ర భయంకరమ

12 జుహువుస తే సుతపసొ విధివజ జాతవేథసమ

మన్త్రైర ఉచ్చావచైర విప్రా యేన కామేన తచ ఛృణు

13 కామవీర్యః కామగమొ థేవరాజభయప్రథః

ఇన్థ్రొ ఽనయః సర్వథేవానాం భవేథ ఇతి యతవ్రతాః

14 ఇన్థ్రాచ ఛతగుణః శౌర్యే వీర్యే చైవ మనొజవః

తపసొ నః ఫలేనాథ్య థారుణః సంభవత్వ ఇతి

15 తథ బుథ్ధ్వా భృశసంతప్తొ థేవరాజః శతక్రతుః

జగామ శరణం తత్ర కశ్యపం సంశితవ్రతమ

16 తచ ఛరుత్వా థేవరాజస్య కశ్యపొ ఽద పరజాపతిః

వాలఖిల్యాన ఉపాగమ్య కర్మసిథ్ధిమ అపృచ్ఛత

17 ఏవమ అస్త్వ ఇతి తం చాపి పరత్యూచుః సత్యవాథినః

తాన కశ్యప ఉవాచేథం సాన్త్వపూర్వం పరజాపతిః

18 అయమ ఇన్థ్రస తరిభువనే నియొగాథ బరహ్మణః కృతః

ఇన్థ్రార్దం చ భవన్తొ ఽపి యత్నవన్తస తపొధనాః

19 న మిద్యా బరహ్మణొ వాక్యం కర్తుమ అర్హద సత్తమాః

భవతాం చ న మిద్యాయం సంకల్పొ మే చికీర్షితః

20 భవత్వ ఏష పతత్రీణామ ఇన్థ్రొ ఽతిబలసత్త్వవాన

పరసాథః కరియతాం చైవ థేవరాజస్య యాచతః

21 ఏవమ ఉక్తాః కశ్యపేన వాలఖిల్యాస తపొధనాః

పరత్యూచుర అభిసంపూజ్య మునిశ్రేష్ఠం పరజాపతిమ

22 ఇన్థ్రార్దొ ఽయం సమారమ్భః సర్వేషాం నః పరజాపతే

అపత్యార్దం సమారమ్భొ భవతశ చాయమ ఈప్సితః

23 తథ ఇథం సఫలం కర్మ తవయా వై పరతిగృహ్యతామ

తదా చైవ విధత్స్వాత్ర యదా శరేయొ ఽనుపశ్యసి

24 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు థేవీ థాక్షాయణీ శుభా

వినతా నామ కల్యాణీ పుత్ర కామా యశస్వినీ

25 తపస తప్త్వా వరతపరా సనాతా పుంసవనే శుచిః

ఉపచక్రామ భర్తారం తామ ఉవాచాద కశ్యపః

26 ఆరమ్భః సఫలొ థేవి భవితాయం తవేప్సితః

జనయిష్యసి పుత్రౌ థవౌ వీరౌ తరిభువనేశ్వరౌ

27 తపసా వాలఖిల్యానాం మమ సంకల్పజౌ తదా

భవిష్యతొ మహాభాగౌ పుత్రౌ తే లొకపూజితౌ

28 ఉవాచ చైనాం భగవాన మారీచః పునర ఏవ హ

ధార్యతామ అప్రమాథేన గర్భొ ఽయం సుమహొథయః

29 ఏకః సర్వపతత్రీణామ ఇన్థ్రత్వం కారయిష్యతి

లొకసంభావితొ వీరః కామవీర్యొ విహంగమః

30 శతక్రతుమ అదొవాచ పరీయమాణః పరజాపతిః

తవత్సహాయౌ ఖగావ ఏతౌ భరాతరౌ తే భవిష్యతః

31 నైతాభ్యాం భవితా థొషః సకాశాత తే పురంథర

వయేతు తే శక్ర సంతాపస తవమ ఏవేన్థ్రొ భవిష్యసి

32 న చాప్య ఏవం తవయా భూయః కషేప్తయా బరహ్మవాథినః

న చావమాన్యా థర్పాత తే వాగ విషా భృశకొపనాః

33 ఏవమ ఉక్తొ జగామేన్థ్రొ నిర్విశఙ్కస తరివిష్టపమ

వినతా చాపి సిథ్ధార్దా బభూవ ముథితా తథా

34 జనయామ ఆస పుత్రౌ థవావ అరుణం గరుడం తదా

అరుణస తయొస తు వికల ఆథిత్యస్య పురఃసరః

35 పతత్రీణాం తు గరుడ ఇన్థ్రత్వేనాభ్యషిచ్యత

తస్యైతత కర్మ సుమహచ ఛరూయతాం భృగునన్థన