ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 222

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 222)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జరితా]

అస్మాథ బిలాన నిష్పతితం శయేన ఆఖుం జహార తమ

కషుథ్రం గృహీత్వా పాథాభ్యాం భయం న భవితా తతః

2 [షార్న్గకాహ]

న హృతం తం వయం విథ్మః శయేనేనాఖుం కదం చన

అన్యే ఽపి భవితారొ ఽతర తేభ్యొ ఽపి భయమ ఏవ నః

3 సంశయొ హయ అగ్నిర ఆగచ్ఛేథ థృష్టం వాయొర నివర్తనమ

మృత్యుర నొ బిలవాసిభ్యొ భవేన మాతర అసంశయమ

4 నిఃసంశయాత సంశయితొ మృత్యుర మాతర విశిష్యతే

చర ఖే తవం యదాన్యాయం పుత్రాన వేత్స్యసి శొభనాన

5 [జరితా]

అహం వై శయేనమ ఆయాన్తమ అథ్రాక్షం బిలమ అన్తికాత

సంచరన్తం సమాథాయ జహారాఖుం బిలాథ బలీ

6 తం పతన్తమ అఖం శయేనం తవరితా పృష్ఠతొ ఽనవగామ

ఆశిషొ ఽసయ పరయుఞ్జానా హరతొ మూషకం బిలాత

7 యొ నొ థవేష్టారమ ఆథాయ శయేనరాజప్రధావసి

భవ తవం థివమ ఆస్దాయ నిరమిత్రొ హిరణ్మయః

8 యథా స భక్షితస తేన కషుధితేన పతత్రిణా

తథాహం తమ అనుజ్ఞాప్య పరత్యుపాయాం గృహాన పరతి

9 పరవిశధ్వం బిలం పుత్రా విశ్రబ్ధా నాస్తి వొ భయమ

శయేనేన మమ పశ్యన్త్యా హృత ఆఖుర న సంశయః

10 [షార్న్గకాహ]

న విథ్మ వై వయం మాతర హృతమ ఆఖుమ ఇతః పురా

అవిజ్ఞాయ న శక్ష్యామొ బిలమ ఆవిశతుం వయమ

11 [జరితా]

అహం హి తం పరజానామి హృతం శయేనేన మూషకమ

అత ఏవ భయం నాస్తి కరియతాం వచనం మమ

12 [షార్న్గకాహ]

న తవం మిద్యొపచారేణ మొక్షయేదా భయం మహత

సమాకులేషు జఞానేషు న బుథ్ధికృతమ ఏవ తత

13 న చొపకృతమ అస్మాభిర న చాస్మాన వేత్ద యే వయమ

పీడ్యమానా భరస్య అస్మాన కా సతీ కే వయం తవ

14 తరుణీ థర్శనీయాసి సమర్దా భర్తుర ఏషణే

అనుగచ్ఛ సవభర్తారం పుత్రాన ఆప్స్యసి శొభనాన

15 వయమ అప్య అగ్నిమ ఆవిశ్య లొకాన పరాప్స్యామహే శుభాన

అదాస్మాన న థహేథ అగ్నిర ఆయాస తవం పునర ఏవ నః

16 [వై]

ఏవమ ఉక్తా తతః శార్ఙ్గీ పుత్రాన ఉత్సృజ్య ఖాణ్డవే

జగామ తవరితా థేశం కషేమమ అగ్నేర అనాశ్రయమ

17 తతస తీక్ష్ణార్చిర అభ్యాగాజ జవలితొ హవ్యవాహనః

యత్ర శార్ఙ్గా బభూవుస తే మన్థపాలస్య పుత్రకాః

18 తే శార్ఙ్గా జవలనం థృష్ట్వా జవలితం సవేన తేజసా

జరితారిస తతొ వాచం శరావయామ ఆస పావకమ