ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 223

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 223)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జరితారి]

పురతః కృచ్ఛ్రకాలస్య ధీమాఞ జాగర్తి పూరుషః

స కృచ్ఛ్రకాలం సంప్రాప్య వయదాం నైవైతి కర్హి చిత

2 యస తు కృచ్ఛ్రమ అసంప్రాప్తం విచేతా నావబుధ్యతే

స కృచ్ఛ్రకాలే వయదితొ న పరజానాతి కిం చన

3 [సారిసృక్వ]

ధీరస తవమ అసి మేధావీ పరాణకృచ్ఛ్రమ ఇథం చ నః

శూరః పరాజ్ఞొ బహూనాం హి భవత్య ఏకొ న సంశయః

4 [సతమ్బమిత్ర]

జయేష్ఠస తరాతా భవతి వై జయేష్ఠొ ముఞ్చతి కృచ్ఛ్రతః

జయేష్ఠశ చేన న పరజానాతి కనీయాన కిం కరిష్యతి

5 [థరొణ]

హిరణ్యరేతాస తవరితొ జవలన్న ఆయాతి నః కషయమ

సప్త జిహ్వొ ఽనలః కషామొ లేలిహానొపసర్పతి

6 [వై]

ఏవమ ఉక్తొ భరాతృభిస తు జరితారిర బిభావసుమ

తుష్టావ పరాఞ్జలిర భూత్వా యదా తచ ఛృణు పార్దివ

7 [జరితారి]

ఆత్మాసి వాయొః పవనః శరీరమ ఉత వీరుధామ

యొనిర ఆపశ చ తే శుక్రయొనిస తవమ అసి చామ్భసః

8 ఊర్ధ్వం చాధశ చ గచ్ఛన్తి విసర్పన్తి చ పార్శ్వతః

అర్చిషస తే మహావీర్యరశ్మయః సవితుర యదా

9 [సారిసృక్వ]

మాతా పరపన్నా పితరం న విథ్మః; పక్షాశ చ నొ న పరజాతాబ్జ కేతొ

న నస తరాతా విథ్యతే ఽగనే తవథన్యస; తస్మాథ ధి నః పరిరక్షైక వీర

10 యథ అగ్నే తే శివం రూపం యే చ తే సప్త హేతవః

తేన నః పరిరక్షాథ్య ఈడితః శరణైషిణః

11 తవమ ఏవైకస తపసే జాతవేథొ; నాన్యస తప్తా విథ్యతే గొషు థేవ

ఋషీన అస్మాన బాలకాన పాలయస్వ; పరేణాస్మాన పరైహి వై హవ్యవాహ

12 [సతమ్బమిత్ర]

సర్వమ అగ్నే తవమ ఏవైకస తవయి సర్వమ ఇథం జగత

తవం ధారయసి భూతాని భువనం తవం బిభర్షి చ

13 తవమ అగ్నిర హవ్యవాహస తవం తవమ ఏవ పరమం హవిః

మనీషిణస తవాం యజన్తే బహుధా చైకధైవ చ

14 సృష్ట్వా లొకాంస తరీన ఇమాన హవ్యవాహ; పరాప్తే కాలే పచసి పునః

సమిథ్ధః

సర్వస్యాస్య భువనస్య పరసూతిస; తవమ ఏవాగ్నే భవసి పునః పరతిష్ఠా

15 తవమ అన్నం పరాణినాం భుక్తమ అన్తర భూతొ జగత్పతే

నిత్యం పరవృథ్ధః పచసి తవయి సర్వం పరతిష్ఠితమ

16 [థరొణ]

సూర్యొ భూత్వా రశ్మిభిర జాతవేథొ; భూమేర అమ్భొ భూమిజాతాన రసాంశ చ

విశ్వాన ఆథాయ పునర ఉత్సర్గ కాలే; సృష్ట్వా వృష్ట్యా భావయసీహ

శుక్ర

17 తవత్త ఏతాః పునః శుక్రవీరుధొ హరితచ ఛథాః

జాయన్తే పుష్కరిణ్యశ చ సముథ్రశ చ మహొథధిః

18 ఇథం వై సథ్మ తిగ్మాంశొ వరుణస్య పరాయణమ

శివస తరాతా భవాస్మాకం మాస్మాన అథ్య వినాశయ

19 పిఙ్గాక్షలొహితగ్రీవ కృష్ణవర్త్మన హుతాశన

పరేణ పరైహి ముఞ్చాస్మాన సాగరస్య గృహాన ఇవ

20 [వై]

ఏవమ ఉక్తొ జాతవేథా థరొణేనాక్లిష్ట కర్మణా

థరొణమ ఆహ పరతీతాత్మా మన్థపాల పరతిజ్ఞయా

21 ఋషిర థరొణస తవమ అసి వై బరహ్మైతథ వయాహృతం తవయా

ఈప్సితం తే కరిష్యామి న చ తే విథ్యతే భయమ

22 మన్థపాలేన యూయం హి మమ పూర్వం నివేథితాః

వర్జయేః పుత్రకాన మహ్యం థహన థావమ ఇతి సమ హ

23 య చ తథ వచనం తస్య తవయా యచ చేహ భాషితమ

ఉభయం మే గరీయస తథ బరూహి కిం కరవాణి తే

భృశం పరీతొ ఽసమి భథ్రం తే బరహ్మన సతొత్రేణ తే విభొ

24 [థరొణ]

ఇమే మార్జారకాః శుక్రనిత్యమ ఉథ్వేజయన్తి నః

ఏతాన కురుష్వ థంష్ట్రాసు హవ్యవాహసబాన్ధవాన

25 [వై]

తదా తత కృతవాన వహ్నిర అభ్యనుజ్ఞాయ శార్ఙ్గకాన

థథాహ ఖాణ్డవం చైవ సమిథ్ధొ జనమేజయ