ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 221

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 221)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతః పరజ్వలితే శుక్రే శార్ఙ్గకాస తే సుథుఃఖితాః

వయదితాః పరమొథ్విగ్నా నాధిజగ్ముః పరాయణమ

2 నిశామ్య పుత్రకాన బాలాన మాతా తేషాం తపస్వినీ

జరితా థుఃఖసంతప్తా విలలాప నరేశ్వర

3 అయమ అగ్నిర థహన కక్షమ ఇత ఆయాతి భీషణః

జగత సంథీపయన భీమొ మమ థుఃఖవివర్ధనః

4 ఇమే చ మాం కర్షయన్తి శిశవొ మన్థచేతసః

అబర్హాశ చరణైర హీనాః పూర్వేషాం నః పరాయణమ

తరాసయంశ చాయమ ఆయాతి లేలిహానొ మహీరుహాన

5 అశక్తిమత్త్వాచ చ సుతా న శక్తాః సరణే మమ

ఆథాయ చ న శక్తాస్మి పుత్రాన సరితుమ అన్యతః

6 న చ తయక్తుమ అహం శక్తా హృథయం థూయతీవ మే

కం ను జహ్యామ అహం పుత్రం కమ ఆథాయ వరజామ్య అహమ

7 కిం ను మే సయాత కృతం కృత్వా మన్యధ్వం పుత్రకాః కదమ

చిన్తయానా విమొక్షం వొ నాధిగచ్ఛామి కిం చన

ఛాథయిత్వా చ వొ గాత్రైః కరిష్యే మరణం సహ

8 జరితారౌ కులం హీథం జయేష్ఠత్వేన పరతిష్ఠితమ

సారిసృక్వః పరజాయేత పితౄణాం కులవర్ధనః

9 సతమ్బ మిత్రస తపః కుర్యాథ థరొణొ బరహ్మవిథ ఉత్తమః

ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా పరయయౌ పితా వొ నిర్ఘృణః పురా

10 కమ ఉపాథాయ శక్యేత గన్తుం కస్యాపథ ఉత్తమా

కిం ను కృత్వా కృతం కార్యం భవేథ ఇతి చ విహ్వలా

11 నాపశ్యత సవధియా మొక్షం సవసుతానాం తథానలాత

ఏవం బరువన్తీం శార్ఙ్గాస తే పరత్యూచుర అద మాతరమ

12 సనేహమ ఉత్సృజ్య మాతస తవం పత యత్ర న హవ్యవాట

అస్మాసు హి వినష్టేషు భవితారః సుతాస తవ

తవయి మాతర వినష్టాయాం న నః సయాత కులసంతతిః

13 అన్వవైక్ష్యైతథ ఉభయం కషమం సయాథ యత కులస్య నః

తథ వై కర్తుం పరః కాలొ మాతర ఏష భవేత తవ

14 మా వై కులవినాశాయ సనేహం కార్షీః సుతేషు నః

న హీథం కర్మ మొఘం సయాల లొకకామస్య నః పితుః

15 [జరితా]

ఇథమ ఆఖొర బిలం భూమౌ వృక్షస్యాస్య సమీపతః

తథ ఆవిశధ్వం తవరితా వహ్నేర అత్ర న వొ భయమ

16 తతొ ఽహం పాంసునా ఛిథ్రమ అపిధాస్యామి పుత్రకాః

ఏవం పరతికృతం మన్యే జవలతః కృష్ణవర్త్మనః

17 తత ఏష్యామ్య అతీతే ఽగనౌ విహర్తుం పాంసుసంచయమ

రొచతామ ఏష వొపాయొ విమొక్షాయ హుతాశనాత

18 [షార్న్గకాహ]

అబర్హాన మాంసభూతాన నః కరవ్యాథాఖుర వినాశయేత

పశ్యమానా భయమ ఇథం న శక్ష్యామొ నిషేవితుమ

19 కదమ అగ్నిర న నొ థహ్యాత కదమ ఆఖుర న భక్షయేత

కదం న సయాత పితా మొఘః కదం మాతా ధరియేత నః

20 బిల ఆఖొర వినాశః సయాథ అగ్నేర ఆకాశచారిణామ

అన్వవేక్ష్యైతథ ఉభయం శరేయాన థాహొ న భక్షణమ

21 గర్హితం మరణం నః సయాథ ఆఖునా ఖాథతా బిలే

శిష్టాథ ఇష్టః పరిత్యాగః శరీరస్య హుతాశనాత