ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 220

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 220)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

కిమర్దం శార్ఙ్గకాన అగ్నిర న థథాహ తదాగతే

తస్మిన వనే థహ్యమానే బరహ్మన్న ఏతథ వథాశు మే

2 అథాహే హయ అశ్వసేనస్య థానవస్య మయస్య చ

కారణం కీర్తితం బరహ్మఞ శార్ఙ్గకానాం న కీర్తితమ

3 తథ ఏతథ అథ్భుతం బరహ్మఞ శార్ఙ్గానామ అవినాశనమ

కీర్తయస్వాగ్నిసంమర్థే కదం తే న వినాశితాః

4 [వై]

యథర్దం శార్ఙ్గకాన అగ్నిర న థథాహ తదాగతే

తత తే సర్వం యదావృత్తం కదయిష్యామి భారత

5 ధర్మజ్ఞానాం ముఖ్యతమస తపస్వీ సంశితవ్రతః

ఆసీన మహర్షిః శరుతవాన మన్థపాల ఇతి శరుతః

6 స మార్గమ ఆస్దితొ రాజన్న ఋషీణామ ఊర్ధ్వరేతసామ

సవాధ్యాయవాన ధర్మరతస తపస్వీ విజితేన్థ్రియః

7 స గత్వా తపసః పారం థేహమ ఉత్సృజ్య భారత

జగామ పితృలొకాయ న లేభే తత్ర తత ఫలమ

8 స లొకాన అఫలాన థృష్ట్వా తపసా నిర్జితాన అపి

పప్రచ్ఛ ధర్మరాజస్య సమీపస్దాన థివౌకసః

9 కిమర్దమ ఆవృతా లొకా మమైతే తపసార్జితాః

కిం మయా న కృతం తత్ర యస్యేథం కర్మణః ఫలమ

10 తత్రాహం తత కరిష్యామి యథర్దమ ఇథమ ఆవృతమ

ఫలమ ఏతస్య తపసః కదయధ్వం థివౌకసః

11 [థేవాహ]

ఋణినొ మానవా బరహ్మఞ జాయన్తే యేన తచ ఛృణు

కరియాభిర బరహ్మచర్యేణ పరజయా చ న సంశయః

12 తథ అపాక్రియతే సర్వం యజ్ఞేన తపసా సుతైః

తపస్వీ యజ్ఞకృచ చాసి న తు తే విథ్యతే పరజా

13 త ఇమే పరసవస్యార్దే తవ లొకాః సమావృతాః

పరజాయస్వ తతొ లొకాన ఉపభొక్తాసి శాశ్వతాన

14 పున నామ్నొ నరకాత పుత్రస తరాతీతి పితరం మునే

తస్మాథ అపత్యసంతానే యతస్వ థవిజసత్తమ

15 [వై]

తచ ఛరుత్వా మన్థపాలస తు తేషాం వాక్యం థివౌకసామ

కవ ను శీఘ్రమ అపత్యం సయాథ బహులం చేత్య అచిన్తయత

16 స చిన్తయన్న అభ్యగచ్ఛథ బహుల పరసవాన ఖగాన

శార్ఙ్గికాం శార్ఙ్గకొ భూత్వా జరితాం సముపేయివాన

17 తస్యాం పుత్రాన అజనయచ చతురొ బరహ్మవాథినః

తాన అపాస్య స తత్రైవ జగామ లపితాం పరతి

బాలాన సుతాన అణ్డ గతాన మాత్రా సహ మునిర వనే

18 తస్మిన గతే మహాభాగే లపితాం పరతి భారత

అపత్యస్నేహసంవిగ్నా జరితా బహ్వ అచిన్తయత

19 తేన తయక్తాన అసంత్యాజ్యాన ఋషీన అణ్డ గతాన వనే

నాజహత పుత్రకాన ఆర్తా జరితా ఖాణ్డవే నృప

బభార చైతాన సంజాతాన సవవృత్త్యా సనేహవిక్లవా

20 తతొ ఽగనిం ఖాణ్డవం థగ్ధుమ ఆయాన్తం థృష్టవాన ఋషిః

మన్థపాలశ చరంస తస్మిన వనే లపితయా సహ

21 తం సంకల్పం విథిత్వాస్య జఞాత్వా పుత్రాంశ చ బాలకాన

సొ ఽభితుష్టావ విప్రర్షేర బరాహ్మణొ జాతవేథసమ

పుత్రాన పరిథథథ భీతొ లొకపాలం మహౌజసమ

22 [మన్థపాల]

తవమ అగ్నే సర్వథేవానాం ముఖం తవమ అసి హవ్యవాట

తవమ అన్తః సర్వభూతానాం గూఢశ చరసి పావక

23 తవమ ఏకమ ఆహుః కవయస తవామ ఆహుస తరివిధం పునః

తవామ అష్టధా కల్పయిత్వా యజ్ఞవాహమ అకల్పయన

24 తవయా సృష్టమ ఇథం విశ్వం వథన్తి పరమర్షయః

తవథృతే హి జగత కృత్స్నం సథ్యొ న సయాథ ధుతాశన

25 తుభ్యం కృత్వా నమొ విప్రాః సవకర్మ విజితాం గతిమ

గచ్ఛన్తి సహ పత్నీభిః సుతైర అపి చ శాశ్వతీమ

26 తవామ అగ్నే జలథాన ఆహుః ఖే విషక్తాన సవిథ్యుతః

థహన్తి సర్వభూతాని తవత్తొ నిష్క్రమ్య హాయనాః

27 జాతవేథస తవైవేయం విశ్వసృష్టిర మహాథ్యుతే

తవైవ కర్మ విహితం భూతం సర్వం చరాచరమ

28 తవయాపొ విహితాః పూర్వం తవయి సర్వమ ఇథం జగత

తవయి హవ్యం చ కవ్యం చ యదావత సంప్రతిష్ఠితమ

29 అగ్నే తవమ ఏవ జవలనస తవం ధాతా తవం బృహస్పతిః

తవమ అశ్వినౌ యమౌ మిత్రః సొమస తవమ అసి చానిలః

30 [వై]

ఏవం సతుతస తతస తేన మన్థపాలేన పావకః

తుతొష తస్య నృపతే మునేర అమితతేజసః

ఉవాచ చైనం పరీతాత్మా కిమ ఇష్టం కరవాణి తే

31 తమ అబ్రవీన మన్థపాలః పరాఞ్జలిర హవ్యవాహనమ

పరథహన ఖాణ్డవం థావం మమ పుత్రాన విసర్జయ

32 తదేతి తత పరతిశ్రుత్య భగవాన హవ్యవాహనః

ఖాణ్డవే తేన కాలేన పరజజ్వాల థిధక్షయా