ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 219

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 219)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తదా శైలనిపాతేన భీషితాః ఖాణ్డవాలయాః

థానవా రాక్షసా నాగాస తరక్ష్వృక్షవనౌకసః

థవిపాః పరభిన్నాః శార్థూలాః సింహాః కేసరిణస తదా

2 మృగాశ చ మహిషాశ చైవ శతశః పక్షిణస తదా

సముథ్విగ్నా విససృపుస తదాన్యా భూతజాతయః

3 తం థావం సముథీక్షన్తః కృష్ణౌ చాభ్యుథ్యతాయుధౌ

ఉత్పాతనాథ అశబ్థేన సంత్రాసిత ఇవాభవన

4 సవతేజొ భాస్వరం చక్రమ ఉత్ససర్జ జనార్థనః

తేన తా జాతయః కషుథ్రాః సథానవ నిశాచరాః

నికృత్తాః శతశః సర్వా నిపేతుర అనలం కషణాత

5 అథృశ్యన రాక్షసాస తత్ర కృష్ణ చక్రవిథారితాః

వసా రుధిరసంపృక్తాః సంధ్యాయామ ఇవ తొయథాః

6 పిశాచాన పక్షిణొ నాగాన పశూంశ చాపి సహస్రశః

నిఘ్నంశ చరతి వార్ష్ణేయః కాలవత తత్ర భారత

7 కషిప్తం కషిప్తం హి తచ చక్రం కృష్ణస్యామిత్ర ఘాతినః

హత్వానేకాని సత్త్వాని పాణిమ ఏతి పునః పునః

8 తదా తు నిఘ్నతస తస్య సర్వసత్త్వాని భారత

బభూవ రూపమ అత్యుగ్రం సర్వభూతాత్మనస తథా

9 సమేతానాం చ థేవానాం థానవానాం చ సర్వశః

విజేతా నాభవత కశ చిత కృష్ణ పాణ్డవయొర మృధే

10 తయొర బలాత పరిత్రాతుం తం థావం తు యథా సురాః

నాశక్నువఞ శమయితుం తథాభూవన పరాఙ్ముఖాః

11 శతక్రతుశ చ సంప్రేక్ష్య విముఖాన థేవతా గణాన

బభూవావస్దితః పరీతః పరశంసన కృష్ణ పాణ్డవౌ

12 నివృత్తేషు తు థేవేషు వాగ ఉవాచాశరీరిణీ

శతక్రతుమ అభిప్రేక్ష్య మహాగమ్భీర నిఃస్వనా

13 న తే సఖా సంనిహితస తక్షకః పన్నగొత్తమః

థాహకాలే ఖాణ్డవస్య కురుక్షేత్రం గతొ హయ అసౌ

14 న చ శక్యొ తవయా జేతుం యుథ్ధే ఽసమిన సమవస్దితౌ

వాసుథేవార్జునౌ శక్ర నిబొధేథం వచొ మమ

15 నరనారాయణౌ థేవౌ తావ ఏతౌ విశ్రుతౌ థివి

భవాన అప్య అభిజానాతి యథ వీర్యౌ యత పరాక్రమౌ

16 నైతౌ శక్యౌ థురాధర్షౌ విజేతుమ అజితౌ యుధి

అపి సర్వేషు లొకేషు పురాణావ ఋషిసత్తమౌ

17 పూజనీయతమావ ఏతావ అపి సర్వైః సురాసురైః

సయక్షరక్షొగన్ధర్వనరకింనర పన్నగైః

18 తస్మాథ ఇతః సురైః సార్ధం గన్తుమ అర్హసి వాసవ

థిష్టం చాప్య అనుపశ్యైతత ఖాణ్డవస్య వినాశనమ

19 ఇతి వాచమ అభిశ్రుత్య తద్యమ ఇత్య అమరేశ్వరః

కొపామర్షౌ సముత్సృజ్య సంప్రతస్దే థివం తథా

20 తం పరస్దితం మహాత్మానం సమవేక్ష్య థివౌకసః

తవరితాః సహితా రాజన్న అనుజగ్ముః శతక్రతుమ

21 థేవరాజం తథా యాన్తం సహ థేవైర ఉథీక్ష్య తు

వాసుథేవార్జునౌ వీరౌ సింహనాథం వినేథతుః

22 థేవరాజే గతే రాజన పరహృష్టౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ

నిర్విశఙ్కం పునర థావం థాహయామ ఆసతుస తథా

23 స మారుత ఇవాభ్రాణి నాశయిత్వార్జునః సురాన

వయధమచ ఛరసంపాతైః పరాణినః ఖాణ్డవాలయాన

24 న చ సమ కిం చిచ ఛక్నొతి భూతం నిశ్చరితం తతః

సంఛిథ్యమానమ ఇషుభిర అస్యతా సవ్యసాచినా

25 నాశకంస తత్ర భూతాని మహాన్త్య అపి రణే ఽరజునమ

నిరీక్షితుమ అమొఘేషుం కరిష్యన్తి కుతొ రణమ

26 శతేనైకం చ వివ్యాధ శతం చైకేన పత్త్రిణా

వయసవస తే ఽపతన్న అగ్నౌ సాక్షాత కాలహతా ఇవ

27 న చాలభన్త తే శర్మ రొధఃసు విషమేషు చ

పితృథేవ నివాసేషు సంతాపశ చాప్య అజాయత

28 భూతసంఘ సహస్రాశ చ థీనాశ చక్రుర మహాస్వనమ

రురువుర వారణాశ చైవ తదైవ మృగపక్షిణః

తేన శబ్థేన విత్రేసుర గఙ్గొథధి చరా ఝషాః

29 న హయ అర్జునం మహాబాహుం నాపి కృష్ణం మహాబలమ

నిరీక్షితుం వై శక్నొతి కశ చిథ యొథ్ధుం కుతః పునః

30 ఏకాయనగతా యే ఽపి నిష్పతన్త్య అత్ర కే చన

రాక్షసాన థానవాన నాగాఞ జఘ్నే చక్రేణ తాన హరిః

31 తే విభిన్నశిరొ థేహాశ చక్రవేగాథ గతాసవః

పేతుర ఆస్యే మహాకాయా థీప్తస్య వసురేతసః

32 స మాంసరుధిరౌఘైశ చ మేథౌఘైశ చ సమీరితః

ఉపర్య ఆకాశగొ వహ్నిర విధూమః సమథృశ్యత

33 థీప్తాక్షొ థీప్తజిహ్వశ చ థీప్తవ్యాత్త మహాననః

థీప్తొర్ధ్వ కేశః పిఙ్గాక్షః పిబన పరాణభృతాం వసామ

34 తాం స కృష్ణార్జున కృతాం సుధాం పరాప్య హుతాశనః

బభూవ ముథితస తృప్తః పరాం నిర్వృతిమ ఆగతః

35 అదాసురం మయం నామ తక్షకస్య నివేశనాత

విప్రథ్రవన్తం సహసా థథర్శ మధుసూథనః

36 తమ అగ్నిః పరార్దయామ ఆస థిధక్షుర వాతసారదిః

థేహవాన వై జటీ భూత్వా నథంశ చ జలథొ యదా

జిఘాంసుర వాసుథేవశ చ చక్రమ ఉథ్యమ్య విష్ఠితః

37 సచక్రమ ఉథ్యతం థృష్ట్వా థిధక్షుం చ హుతాశనమ

అభిధావార్జునేత్య ఏవం మయశ చుక్రొశ భారత

38 తస్య భీతస్వనం శరుత్వా మా భైర ఇతి ధనంజయః

పరత్యువాచ మయం పార్దొ జీవయన్న ఇవ భారత

39 తం పార్దేనాభయే థత్తే నముచేర భరాతరం మయమ

న హన్తుమ ఐచ్ఛథ థాశార్హః పావకొ న థథాహ చ

40 తస్మిన వనే థహ్యమానే షడ అగ్నిర న థథాహ చ

అశ్వసేనం మయం చాపి చతురః శార్ఙ్గకాన ఇతి