ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 218

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 218)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తస్యాభివర్షతొ వారి పాణ్డవః పరత్యవారయత

శరవర్షేణ బీభత్సుర ఉత్తమాస్త్రాణి థర్శయన

2 శరైః సమన్తతః సర్వం ఖాణ్డవం చాపి పాణ్డవః

ఛాథయామ ఆస తథ వర్షమ అపకృష్య తతొ వనాత

3 న చ సమ కిం చిచ ఛక్నొతి భూతం నిశ్చరితం తతః

సంఛాథ్యమానే ఖగమైర అస్యతా సవ్యసాచినా

4 తక్షకస తు న తత్రాసీత సర్పరాజొ మహాబలః

థహ్యమానే వనే తస్మిన కురుక్షేత్రే ఽభవత తథా

5 అశ్వసేనస తు తత్రాసీత తక్షకస్య సుతొ బలీ

స యత్నమ అకరొత తీవ్రం మొక్షార్దం హవ్యవాహనాత

6 న శశాక వినిర్గన్తుం కౌన్తేయ శరపీడితః

మొక్షయామ ఆస తం మాతా నిగీర్య భుజగాత్మజా

7 తస్య పూర్వం శిరొ గరస్తం పుచ్ఛమ అస్య నిగీర్యతే

ఊర్ధ్వమ ఆచక్రమే సా తు పన్నగీ పుత్రగృథ్ధినీ

8 తస్యాస తీక్ష్ణేన భల్లేన పృదు ధారేణ పాణ్డవః

శిరశ చిచ్ఛేథ గచ్ఛన్త్యాస తామ అపశ్యత సురేశ్వరః

9 తం ముమొచయిషుర వజ్రీ వాతవర్షేణ పాణ్డవమ

మొహయామ ఆస తత కాలమ అశ్వసేనస తవమ ఉచ్యతే

10 తాం చ మాయాం తథా థృష్ట్వా ఘొరాం నాగేన వఞ్చితః

థవిధా తరిధా చ చిచ్ఛేథ ఖగతాన ఏవ భారత

11 శశాప తం చ సంక్రుథ్ధొ బీభత్సుర జిహ్మగామినమ

పావకొ వాసుథేవశ చ అప్రతిష్ఠొ భవేథ ఇతి

12 తతొ జిష్ణుః సహస్రాక్షం ఖం వితత్యేషుభిః శితైః

యొధయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ వఞ్చనాం తామ అనుస్మరన

13 థేవరాడ అపి తం థృష్ట్వా సంరబ్ధమ ఇవ ఫల్గునమ

సవమ అస్త్రమ అసృజథ థీప్తం యత తతానాఖిలం నభః

14 తతొ వాయుర మహాఘొషః కషొభయన సర్వసాగరాన

వియత్స్దొ ఽజనయన మేఘాఞ జలధారా ముచ ఆకులాన

15 తథ విఘాతార్దమ అసృజథ అర్జునొ ఽపయ అస్త్రమ ఉత్తమమ

వాయవ్యమ ఏవాభిమన్త్ర్య పరతిపత్తివిశారథః

16 తేనేన్థ్రాశని మేఘానాం వీర్యౌజస తథ్వినాశితమ

జలధారాశ చ తాః శేషం జగ్ముర నేశుశ చ విథ్యుతః

17 కషణేన చాభవథ వయొమ సంప్రశాన్త రజస తమః

సుఖశీతానిల గుణం పరకృతిస్దార్క మణ్డలమ

18 నిష్ప్రతీకార హృష్టశ చ హుతభుగ వివిధాకృతిః

పరజజ్వాలాతులార్చిష్మాన సవనాథైః పూరయఞ జగత

19 కృష్ణాభ్యాం రక్షితం థృష్ట్వా తం చ థావమ అహం కృతాః

సముత్పేతుర అదాకాశం సుపర్ణాథ్యాః పతత్రిణః

20 గరుడా వజ్రసథృశైః పక్షతుణ్డ నఖైస తదా

పరహర్తుకామాః సంపేతుర ఆకాశాత కృష్ణ పాణ్డవౌ

21 తదైవొరగ సంఘాతాః పాణ్డవస్య సమీపతః

ఉత్సృజన్తొ విషం ఘొరం నిశ్చేరుర జవలితాననాః

22 తాంశ చకర్త శరైః పార్దః సరొషాన థృశ్యఖే చరాన

వివశాశ చాపతన థీప్తం థేహాభావాయ పావకమ

23 తతః సురాః సగన్ధర్వా యక్షరాక్షస పన్నగాః

ఉత్పేతుర నాథమ అతులమ ఉత్సృజన్తొ రణార్దిణః

24 అయః కణప చక్రాశ్మ భుశుణ్డ్య ఉథ్యతబాహవః

కృష్ణ పార్దౌ జిఘాంసన్తః కరొధసంమూర్చ్ఛితౌజసః

25 తేషామ అభివ్యాహరతాం శస్త్రవర్షణం చ ముఞ్చతామ

పరమమాదొత్తమాఙ్గాని బీభత్సుర నిశితైః శరైః

26 కృష్ణశ చ సుమహాతేజాశ చక్రేణారి నిహా తథా

థైత్యథానవ సంఘానాం చకార కథనం మహత

27 అదాపరే శరైర విథ్ధాశ చక్రవేగేరితాస తథా

వేలామ ఇవ సమాసాథ్య వయాతిష్ఠన్త మహౌజసః

28 తతః శక్రొ ఽభిసంక్రుథ్ధస తరిథశానాం మహేశ్వరః

పాణ్డురం గజమ ఆస్దాయ తావ ఉభౌ సమభిథ్రవత

29 అశనిం గృహ్య తరసా వజ్రమ అస్త్రమ అవాసృజత

హతావ ఏతావ ఇతి పరాహ సురాన అసురసూథనః

30 తతః సముథ్యతాం థృష్ట్వా థేవేన్థ్రేణ మహాశనిమ

జగృహుః సర్వశస్త్రాణి సవాని సవాని సురాస తథా

31 కాలథణ్డం యమొ రాజా శిబికాం చ ధనేశ్వరః

పాశం చ వరుణస తత్ర విచక్రం చ తదా శివః

32 ఓషధీర థీప్యమానాశ చ జగృహాతే ఽశవినావ అపి

జగృహే చ ధనుర ధాతా ముసలం చ జయస తదా

33 పర్వతం చాపి జగ్రాహ కరుథ్ధస తవష్టా మహాబలః

అంశస తు శక్తిం జగ్రాహ మృత్యుర థేవః పరశ్వధమ

34 పరగృహ్య పరిఘం ఘొరం విచచారార్యమా అపి

మిత్రశ చ కషుర పర్యన్తం చక్రం గృహ్య వయతిష్ఠత

35 పూషా భగశ చ సంక్రుథ్ధః సవితా చ విశాం పతే

ఆత్తకార్ముకనిస్త్రింశాః కృష్ణ పార్దావ అభిథ్రుతాః

36 రుథ్రాశ చ వసవశ చైవ మరుతశ చ మహాబలాః

విశ్వే థేవాస తదా సాధ్యా థీప్యమానాః సవతేజసా

37 ఏతే చాన్యే చ బహవొ థేవాస తౌ పురుషొత్తమౌ

కృష్ణ పార్దౌ జిఘాంసన్తః పరతీయుర వివిధాయుధాః

38 తత్రాథ్భుతాన్య అథృశ్యన్త నిమిత్తాని మహాహవే

యుగాన్తసమరూపాణి భూతొత్సాథాయ భారత

39 తదా తు థృష్ట్వా సంరబ్ధం శక్రం థేవైః సహాచ్యుతౌ

అభీతౌ యుధి థుర్ధర్షౌ తస్దతుః సజ్జకార్ముకౌ

40 ఆగతాంశ చైవ తాన థృష్ట్వా థేవాన ఏకైకశస తతః

నయవారయేతాం సంక్రుథ్ధౌ బాణైర వర్జొపమైస తథా

41 అసకృథ భగ్నసంకల్పాః సురాశ చ బహుశః కృతాః

భయాథ రణం పరిత్యజ్య శక్రమ ఏవాభిశిశ్రియుః

42 థృష్ట్వా నివారితాన థేవాన మాధవేనార్జునేన చ

ఆశ్చర్యమ అగమస తత్ర మునయొ థివి విష్ఠితాః

43 శక్రశ చాపి తయొర వీర్యమ ఉపలభ్యాసకృథ రణే

బభూవ పరమప్రీతొ భూయశ చైతావ అయొధయత

44 తతొ ఽశమవర్షం సుమహథ వయసృజత పాకశాసనః

భూయ ఏవ తథా వీర్యం జిజ్ఞాసుః సవ్యసాచినః

తచ ఛరైర అర్జునొ వర్షం పరతిజఘ్నే ఽతయమర్షణః

45 విఫలం కరియమాణం తత సంప్రేక్ష్య చ శతక్రతుః

భూయః సంవర్ధయామ ఆస తథ వర్షం థేవరాడ అద

46 సొ ఽశమవర్షం మహావేగైర ఇషుభిః పాకశాసనిః

విలయం గమయామ ఆస హర్షయన పితరం తథా

47 సముత్పాట్య తు పాణిభ్యాం మన్థరాచ ఛిఖరం మహత

సథ్రుమం వయసృజచ ఛక్రొ జిఘాంసుః పాణ్డునన్థనమ

48 తతొ ఽరజునొ వేగవథ్భిర జవలితాగ్రైర అజిహ్మగైః

బాణైర విధ్వంసయామ ఆస గిరేః శృఙ్గం సహస్రధా

49 గిరేర విశీర్యమాణస్య తస్య రూపం తథా బభౌ

సార్కచన్థ్ర గరహస్యేవ నభసః పరవిశీర్యతః

50 తేనావాక పతతా థావే శైలేన మహతా భృశమ

భూయ ఏవ హతాస తత్ర పరాణినః ఖాణ్డవాలయాః