ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 217

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 217)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తౌ రదాభ్యాం నరవ్యాఘ్రౌ థావస్యొభయతః సదితౌ

థిక్షు సర్వాసు భూతానాం చక్రాతే కథనం మహత

2 యత్ర యత్ర హి థృశ్యన్తే పరాణినః ఖాణ్డవాలయాః

పలాయన్తస తత్ర తత్ర తౌ వీరౌ పర్యధావతామ

3 ఛిథ్రం హి న పరపశ్యన్తి రదయొర ఆశు విక్రమాత

ఆవిథ్ధావ ఇవ థృశ్యేతే రదినౌ తౌ రదొత్తమౌ

4 ఖాణ్డవే థహ్యమానే తు భూతాన్య అద సహస్రశః

ఉత్పేతుర భైరవాన నాథాన వినథన్తొ థిశొ థశ

5 థగ్ధైక థేశా బహవొ నిష్టప్తాశ చ తదాపరే

సఫుటితాక్షా విశీర్ణాశ చ విప్లుతాశ చ విచేతసః

6 సమాలిఙ్గ్య సుతాన అన్యే పితౄన మాతౄంస తదాపరే

తయక్తుం న శేకుః సనేహేన తదైవ నిధనం గతాః

7 వికృతైర థర్శనైర అన్యే సముపేతుః సహస్రశః

తత్ర తత్ర విఘూర్ణన్తః పునర అగ్నౌ పరపేథిరే

8 థగ్ధపక్షాక్షి చరణా విచేష్టన్తొ మహీతలే

తత్ర తత్ర సమ థృశ్యన్తే వినశ్యన్తః శరీరిణః

9 జలస్దానేషు సర్వేషు కవాద్యమానేషు భారత

గతసత్త్వాః సమ థృశ్యన్తే కూర్మమత్స్యాః సహస్రశః

10 శరీరైః సంప్రథీప్తైశ చ థేహవన్త ఇవాగ్నయః

అథృశ్యన్త వనే తస్మిన పరాణినః పరాణసంక్షయే

11 తాంస తదొత్పతతః పార్దః శరైః సంఛిథ్య ఖణ్డశః

థీప్యమానే తతః పరాస్యత పరహసన కృష్ణవర్త్మని

12 తే శరాచిత సర్వాఙ్గా వినథన్తొ మహారవాన

ఊర్ధ్వమ ఉత్పత్య వేగేన నిపేతుః పావకే పునః

13 శరైర అభ్యాహతానాం చ థహ్యతాం చ వనౌకసామ

విరావః శరూయతే హ సమ సముథ్రస్యేవ మద్యతః

14 వహ్నేశ చాపి పరహృష్టస్య ఖమ ఉత్పేతుర మహార్చిషః

జనయామ ఆసుర ఉథ్వేగం సుమహాన్తం థివౌకసామ

15 తతొ జగ్ముర మహాత్మానః సర్వ ఏవ థివౌకసః

శరణం థేవరాజానం సహస్రాక్షం పురంథరమ

16 [థేవాహ]

కిం నవ ఇమే మానవాః సర్వే థహ్యన్తే కృష్ణవర్త్మనా

కచ చిన న సంక్షయః పరాప్తొ లొకానామ అమరేశ్వర

17 [వై]

తచ ఛరుత్వా వృత్రహా తేభ్యః సవయమ ఏవాన్వవేక్ష్య చ

ఖాణ్డవస్య విమొక్షార్దం పరయయౌ హరివాహనః

18 మహతా మేఘజాలేన నానారూపేణ వజ్రభృత

ఆకాశం సమవస్తీర్య పరవవర్ష సురేశ్వరః

19 తతొ ఽకషమాత్రా విసృజన ధారాః శతసహస్రశః

అభ్యవర్షత సహస్రాక్షః పావకం ఖాణ్డవం పరతి

20 అసంప్రాప్తాస తు తా ధారాస తేజసా జాతవేథసః

ఖ ఏవ సమశుష్యన్త న కాశ చిత పావకం గతాః

21 తతొ నముచిహా కరుథ్ధొ భృశమ అర్చిష్మతస తథా

పునర ఏవాభ్యవర్షత తమ అమ్భః పరవిసృజన బహు

22 అర్చిర ధారాభిసంబథ్ధం ధూమవిథ్యుత సమాకులమ

బభూవ తథ వనం ఘొరం సతనయిత్నుసఘొషవత