ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 216

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 216)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

ఏవమ ఉక్తస తు భగవాన ధూమకేతుర హుతాశనః

చిన్తయామ ఆస వరుణం లొకపాలం థిథృక్షయా

ఆథిత్యమ ఉథకే థేవం నివసన్తం జలేశ్వరమ

2 స చ తచ చిన్తితం జఞాత్వా థర్శయామ ఆస పావకమ

తమ అబ్రవీథ ధూమకేతుః పరతిపూజ్య జలేశ్వరమ

చతుర్దం లొకపాలానాం రక్షితారం మహేశ్వరమ

3 సొమేన రాజ్ఞా యథ థత్తం ధనుశ చైవేషుధీ చ తే

తత పరయచ్ఛొభయం శీఘ్రం రదం చ కపిలక్షణమ

4 కార్యం హి సుమహత పార్దొ గాణ్డీవేన కరిష్యతి

చక్రేణ వాసుథేవశ చ తన మథర్దే పరథీయతామ

థథానీత్య ఏవ వరుణః పావకం పరత్యభాషత

5 తతొ ఽథభుతం మహావీర్యం యశః కీర్తివివర్ధనమ

సర్వశస్త్రైర అనాధృష్యం సర్వశస్త్రప్రమాది చ

సర్వాయుధమహామాత్రం పరసేనా పరధర్షణమ

6 ఏకం శతసహస్రేణ సంమితం రాష్ట్రవర్ధనమ

చిత్రమ ఉచ్చావచైర వర్ణైః శొభితం శలక్ష్ణమ అవ్రణమ

7 థేవథానవగన్ధర్వైః పూజితం శాశ్వతీః సమాః

పరాథాథ వై ధను రత్నం తథ అక్షయ్యౌ చ మహేషుధీ

8 రదం చ థివ్యాశ్వయుజం కపిప్రవర కేతనమ

ఉపేతం రాజతైర అశ్వైర గాన్ధర్వైర హేమమాలిభిః

పాణ్డురాభ్రప్రతీకాశైర మనొ వాయుసమైర జవే

9 సర్వొపకరణైర యుక్తమ అజయ్యం థేవథానవైః

భానుమన్తం మహాఘొషం సర్వభూతమనొహరమ

10 ససర్జ యత సవతపసా భౌవనొ భువన పరభుః

పరజాపతిర అనిర్థేశ్యం యస్య రూపం రవేర ఇవ

11 యం సమ సొమః సమారుహ్య థానవాన అజయత పరభుః

నగమేఘప్రతీకాశం జవలన్తమ ఇవ చ శరియా

12 ఆశ్రితా తం రదశ్రేష్ఠం శక్రాయుధసమా శుభా

తాపనీయా సురుచిరా ధవజయష్టిర అనుత్తమా

13 తస్యాం తు వానరొ థివ్యః సింహశార్థూలలక్షణః

వినర్థన్న ఇవ తత్రస్దః సంస్దితొ మూర్ధ్న్య అశొభత

14 ధవజే భూతాని తత్రాసన వివిధాని మహాన్తి చ

నాథేన రిపుసైన్యానాం యేషాం సంజ్ఞా పరణశ్యతి

15 స తం నానాపతాకాభిః శొభితం రదమ ఉత్తమమ

పరథక్షిణమ ఉపావృత్య థైవతేభ్యః పరణమ్య చ

16 సంనథ్ధః కవచీ ఖడ్గీ బథ్ధగొధాఙ్గులి తరవాన

ఆరురొహ రదం పార్దొ విమానం సుకృతీ యదా

17 తచ చ థివ్యం ధనుఃశ్రేష్ఠం బరహ్మణా నిర్మితం పురా

గాణ్డీవమ ఉపసంగృహ్య బభూవ ముథితొ ఽరజునః

18 హుతాశనం నమస్కృత్య తతస తథ అపి వీర్యవాన

జగ్రాహ బలమ ఆస్దాయ జయయా చ యుయుజే ధనుః

19 మౌర్వ్యాం తు యుజ్యమానాయాం బలినా పాణ్డవేన హ

యే ఽశృణ్వన కూజితం తత్ర తేషాం వై వయదితం మనః

20 లబ్ధ్వా రదం ధనుశ చైవ తదాక్షయ్యౌ మహేషుధీ

బభూవ కల్యః కౌన్తేయః పరహృష్టః సాహ్యకర్మణి

21 వజ్రనాభం తతశ చక్రం థథౌ కృష్ణాయ పావకః

ఆగ్నేయమ అస్త్రం థయితం స చ కల్యొ ఽభవత తథా

22 అబ్రవీత పావకైశ చైనమ ఏతేన మధుసూథన

అమానుషాన అపి రణే విజేష్యసి న సంశయః

23 అనేన తవం మనుష్యాణాం థేవానామ అపి చాహవే

రక్షఃపిశాచథైత్యానాం నాగానాం చాధికః సథా

భవిష్యసి న సంథేహః పరవరారి నిబర్హణే

24 కషిప్తం కషిప్తం రణే చైతత తవయా మాధవ శత్రుషు

హత్వాప్రతిహతం సంఖ్యే పాణిమ ఏష్యతి తే పునః

25 వరుణశ చ థథౌ తస్మై గథామ అశనినిఃస్వనామ

థైత్యాన్త కరణీం ఘొరాం నామ్నా కౌమొథకీం హరేః

26 తతః పావకమ అబ్రూతాం పరహృష్టౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ

కృతాస్త్రౌ శస్త్రసంపన్నౌ రదినౌ ధవజినావ అపి

27 కల్యౌ సవొ భగవన యొథ్ధుమ అపి సర్వైః సురాసురైః

కిం పునర వజ్రిణైకేన పన్నగార్దే యుయుత్సునా

28 [ఆర్జ]

చక్రమ అస్త్రం చ వార్ష్ణేయొ విసృజన యుధి వీర్యవాన

తరిషు లొకేషు తన నాస్తి యన న జీయాజ జనార్థనః

29 గాణ్డీవం ధనుర ఆథాయ తదాక్షయ్యౌ మహేషుధీ

అహమ అప్య ఉత్సహే లొకాన విజేతుం యుధి పావక

30 సర్వతః పరివార్యైనం థావేన మహతా పరభొ

కామం సంప్రజ్వలాథ్యైవ కల్యౌ సవః సాహ్యకర్మణి

31 [వై]

ఏవమ ఉక్తః స భగవాన థాశార్హేణార్జునేన చ

తైజసం రూపమ ఆస్దాయ థావం థగ్ధుం పరచక్రమే

32 సర్వతః పరివార్యాద సప్తార్చిర జవలనస తథా

థథాహ ఖాణ్డవం కరుథ్ధొ యుగాన్తమ ఇవ థర్శయన

33 పరిగృహ్య సమావిష్టస తథ వనం భరతర్షభ

మేఘస్తనిత నిర్ఘొషం సర్వభూతాని నిర్థహన

34 థహ్యతస తస్య విబభౌ రూపం థావస్య భారత

మేరొర ఇవ నగేన్థ్రస్య కాఞ్చనస్య మహాథ్యుతేః