ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 215

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 215)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

సొ ఽబరవీథ అర్జునం చైవ వాసుథేవం చ సాత్వతమ

లొకప్రవీరౌ తిష్ఠన్తౌ ఖాణ్డవస్య సమీపతః

2 బరాహ్మణొ బహు భొక్తాస్మి భుఞ్జే ఽపరిమితం సథా

భిక్షే వార్ష్ణేయ పార్దౌ వామ ఏకాం తృప్తిం పరయచ్ఛతామ

3 ఏవమ ఉక్తౌ తమ అబ్రూతాం తతస తౌ కృష్ణ పాణ్డవౌ

కేనాన్నేన భవాంస తృప్యేత తస్యాన్నస్య యతావహే

4 ఏవమ ఉక్తః స భగవాన అబ్రవీత తావ ఉభౌ తతః

భాషమాణౌ తథా వీరౌ కిమ అన్నం కరియతామ ఇతి

5 నాహమ అన్నం బుభుక్షే వై పావకం మాం నిబొధతమ

యథన్నమ అనురూపం మే తథ యువాం సంప్రయచ్ఛతమ

6 ఇథమ ఇన్థ్రః సథా థావం ఖాణ్డవం పరిరక్షతి

తం న శక్నొమ్య అహం థగ్ధుం రక్ష్యమాణం మహాత్మనా

7 వసత్య అత్ర సఖా తస్య తక్షకః పన్నగః సథా

సగణస తత కృతే థావం పరిరక్షతి వజ్రభృత

8 తత్ర భూతాన్య అనేకాని రక్ష్యన్తే సమ పరసఙ్గతః

తం థిధక్షుర న శక్నొమి థగ్ధుం శక్రస్య తేజసా

9 స మాం పరజ్వలితం థృష్ట్వా మేఘామ్భొభిః పరవర్షతి

తతొ థగ్ధుం న శక్నొమి థిధక్షుర థావమ ఈప్సితమ

10 స యువాభ్యాం సహాయాభ్యామ అస్త్రవిథ్భ్యాం సమాగతః

థహేయం ఖాణ్డవం థావమ ఏతథ అన్నం వృతం మయా

11 యువాం హయ ఉథకధారాస తా భూతాని చ సమన్తతః

ఉత్తమాస్త్రవిథొ సమ్యక సర్వతొ వారయిష్యదః

12 ఏవమ ఉక్తే పరత్యువాచ బీభత్సుర జాతవేథథమ

థిధక్షుం ఖాణ్డవం థావమ అకామస్య శతక్రతొః

13 ఉత్తమాస్త్రాణి మే సన్తి థివ్యాని చ బహూని చ

యైర అహం శక్నుయాం యొథ్ధుమ అపి వజ్రధరాన బహూన

14 ధనుర మే నాస్తి భగవన బాహువీర్యేణ సంమితమ

కుర్వతః సమరే యత్నం వేగం యథ విషహేత మే

15 శరైశ చ మే ఽరదొ బహుభిర అక్షయైః కషిప్రమ అస్యతః

న హి వొఢుం రదః శక్తః శరాన మమ యదేప్సితాన

16 అశ్వాంశ చ థివ్యాన ఇచ్ఛేయం పాణ్డురాన వాతరంహసః

రదం చ మేఘనిర్ఘొషం సూర్యప్రతిమ తేజసమ

17 తదా కృష్ణస్య వీర్యేణ నాయుధం విథ్యతే సమమ

యేన నాగాన పిశామాంశ చ నిహన్యాన మాధవొ రణే

18 ఉపాయం కర్మణః సిథ్ధౌ భగవన వక్తుమ అర్హసి

నివారయేయం యేనేన్థ్రం వర్షమాణం మహావనే

19 పౌరుషేణ తు యత కార్యం తత కర్తారౌ సవపావక

కరణాని సమర్దాని భగవన థాతుమ అర్హసి