ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 214

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 214)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

ఇన్థ్రప్రస్దే వసన్తస తే జఘ్నుర అన్యాన నరాధిపాన

శాసనాథ ధృతరాష్ట్రస్య రాజ్ఞః శాంతనవస్య చ

2 ఆశ్రిత్య ధర్మరాజానం సర్వలొకొ ఽవసత సుఖమ

పుణ్యలక్షణకర్మాణం సవథేహమ ఇవ థేహినః

3 స సమం ధర్మకామార్దాన సిషేవే భరతర్షభః

తరీన ఇవాత్మసమాన బన్ధూన బన్ధుమాన ఇవ మానయన

4 తేషాం సమభిభక్తానాం కషితౌ థేహవతామ ఇవ

బభౌ ధర్మార్దకామానాం చతుర్ద ఇవ పార్దివః

5 అధ్యేతారం పరం వేథాః పరయొక్తారం మహాధ్వరాః

రక్షితారం శుభం వర్ణా లేభిరే తం జనాధిపమ

6 అధిష్ఠానవతీ లక్ష్మీః పరాయణవతీ మతిః

బన్ధుమాన అఖిలొ ధర్మస తేనాసీత పృదివీక్షితా

7 భరాతృభిః సహితొ రాజా చతుర్భిర అధికం బభౌ

పరయుజ్యమానైర వితతొ వేథైర ఇవ మహాధ్వరః

8 తం తు ధౌమ్యాథయొ విప్రాః పరివార్యొపతస్దిరే

బృహస్పతిసమా ముఖ్యాః పరజాపతిమ ఇవామరాః

9 ధర్మరాజే అతిప్రీత్యా పూర్ణచన్థ్ర ఇవామలే

పరజానాం రేమిరే తుల్యం నేత్రాణి హృథయాని చ

10 న తు కేవలథైవేన పరజా భావేన రేమిరే

యథ బభూవ మనఃకాన్తం కర్మణా స చకార తత

11 న హయ అయుక్తం న చాసత్యం నానృతం న చ విప్రియమ

భాషితం చారు భాషస్య జజ్ఞే పార్దస్య ధీమతః

12 స హి సర్వస్య లొకస్య హితమ ఆత్మన ఏవ చ

చికీర్షుః సుమహాతేజా రేమే భరతసత్తమః

13 తదా తు ముథితాః సర్వే పాణ్డవా విగతజ్వరాః

అవసన పృదివీపాలాంస తరాసయన్తః సవతేజసా

14 తతః కతిపయాహస్య బీభత్సుః కృష్ణమ అబ్రవీత

ఉష్ణాని కృష్ణ వర్తన్తే గచ్ఛామొ యమునాం పరతి

15 సుహృజ్జనవృతాస తత్ర విహృత్య మధుసూథన

సాయాహ్నే పునర ఏష్యామొ రొచతాం తే జనార్థన

16 [వాసు]

కున్తీ మాతర మమాప్య ఏతథ రొచతే యథ వయం జలే

సుహృజ్జనవృతాః పార్ద విహరేమ యదాసుఖమ

17 [వై]

ఆమన్త్ర్య ధర్మరాజానమ అనుజ్ఞాప్య చ భారత

జగ్మతుః పార్ద గొవిన్థౌ సుహృజ్జనవృతౌ తతః

18 విహారథేశం సంప్రాప్య నానాథ్రుమవథ ఉత్తమమ

గృహైర ఉచ్చావచైర యుక్తం పురంథర గృహొపమమ

19 భక్ష్యైర భొజ్యైశ చ పేయైశ చ రసవథ్భిర మహాధనైః

మాల్యైశ చ వివిధైర యుక్తం యుక్తం వార్ష్ణేయ పార్దయొః

20 ఆవివేశతుర ఆపూర్ణం రత్నైర ఉచ్చావచైః శుభైః

యదొపజొషం సర్వశ చ జనశ చిక్రీడ భారత

21 వనే కాశ చిజ జలే కాశ చిత కాశ చిథ వేశ్మసు చాఙ్గనాః

యదా థేశం యదా పరీతిచిక్రీడుః కృష్ణ పార్దయొః

22 థరౌపథీ చ సుభథ్రా చ వాసాంస్య ఆభరణాని చ

పరయచ్ఛేతాం మహార్హాణి సత్రీణాం తే సమ మథొత్కటే

23 కాశ చిత పరహృష్టా ననృతుశ చుక్రుశుశ చ తదాపరాః

జహసుశ చాపరా నార్యః పపుశ చాన్యా వరాసవమ

24 రురుథుశ చాపరాస తత్ర పరజఘ్నుశ చ పరస్పరమ

మన్త్రయామ ఆసుర అన్యాశ చ రహస్యాని పరస్పరమ

25 వేణువీణా మృథఙ్గానాం మనొజ్ఞానాం చ సర్వశః

శబ్థేనాపూర్యతే హ సమ తథ వనం సుసమృథ్ధిమత

26 తస్మింస తదా వర్తమానే కురు థాశార్హనన్థనౌ

సమీపే జగ్మతుః కం చిథ ఉథ్థేశం సుమనొహరమ

27 తత్ర గత్వా మహాత్మానౌ కృష్ణౌ పరపురంజయౌ

మహార్హాసనయొ రాజంస తతస తౌ సంనిషీథతుః

28 తత్ర పూర్వవ్యతీతాని విక్రాన్తాని రతాని చ

బహూని కదయిత్వా తౌ రేమాతే పార్ద మాధవౌ

29 తత్రొపవిష్టౌ ముథితౌ నాకపృష్ఠే ఽశవినావ ఇవ

అభ్యగచ్ఛత తథా విప్రొ వాసుథేవధనంజయౌ

30 బృహచ ఛాల పరతీకాశః పరతప్తకనకప్రభః

హరి పిఙ్గొ హరి శమశ్రుః పరమాణాయామతః సమః

31 తరుణాథిత్యసంకాశః కృష్ణ వాసా జటాధరః

పథ్మపత్రాననః పిఙ్గస తేజసా పరజ్వలన్న ఇవ

32 ఉపసృష్టం తు తం కృష్ణౌ భరాజమానం థవిజొత్తమమ

అర్జునొ వాసుథేవశ చ తూర్ణమ ఉత్పత్య తస్దతుః